6

Kwv Lub Phijxab uas Coglus Tseg los rau Hauv Yeluxalees

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 13.1-14; 15.25–16.6,43)

1Daviv hu cov tubrog Yixalayees uas txawj tua rog tshaj plaws tuaj sib sau ua ke dua ib zaug ntxiv, suav tagnrho muaj peb caug txhiab leej, 2thiab Daviv coj lawv mus rau ntawm lub nroog Npa-alas hauv lub xeev Yudas, kom kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg uas muaj tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub npe, tus TSWV lub zwmtxwv nyob saum ob tug qhelunpees ob phab qab tis. 3Lawv tsaws lub phijxab hauv Anpinadas lub tsev uas nyob saum pov roob los rau saum lub tsheb nyuj tshiab. Anpinadas tus tub Uxahas thiab Ahi-aus ua ob tug coj kev, 4Ahi-aus yog tus mus ua ntej. 5Daviv thiab cov Yixalayees dhia seevcev hu nkauj kawg lawv lub zog qhuas tus TSWV. Lawv ntaus nkauj nogncas loj, nkauj nogncas me, ntaus nruas, tshuab raj thiab ntaus nruas npuaj ua ke.
6Thaum uas lawv los txog rau ntawm Nakoos lub tshav ntaus nplej, tus heev nyuj dawm ua rau lub tsheb qaij hlo, Uxahas thiaj cev loo tes mus tuav nkaus lub Phijxab. 7Tamsim ntawd, tus TSWV uas yog Vajtswv chim heev rau Uxahas, nws thiaj tua Uxahas tuag kiag rau ntawm lub Phijxab ib sab, rau qhov Uxahas saib tsis taus lub phijxab. 8Yog li ntawd, thiaj muab qhov chaw ntawd hu ua Peles Uxahas los txog niaj hnub no. Daviv npautaws, vim tus TSWV chim thiab rau txim rau Uxahas,
9Daviv ntshai tus TSWV heev, nws hais tias, “Nimno kuv yuav ua li cas coj tau lub Phijxab no nrog kuv mus?” 10Yog li ntawd, Daviv thiaj txiav txim siab tsis coj lub Phijxab nrog nws mus rau hauv lub nroog Yeluxalees, tiamsis nws coj lub Phijxab ncaim kev mus tso rau hauv Aunpes Edoos lub tsev, Aunpes Edoos yeej ibtxwm nyob hauv lub nroog Nkas. 11Lub Phijxab nyob hauv Aunpes Edoos tsev tau peb hlis, tus TSWV thiaj foom koob hmoov rau Aunpes Edoos thiab nws tsevneeg.
12Vajntxwv Daviv hnov hais tias twb yog vim lub Phijxab, tus TSWV thiaj foom koob hmoov rau Aunpes Edoos tsevneeg thiab txhua yam uas nws muaj. Yog li ntawd, Daviv thiaj tuaj kwv lub Phijxab hauv Aunpes Edoos tsev mus tso rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab muaj kev zoo siab kawg li. 13Thaum cov txivneej uas kwv lub Phijxab mus rau kauj ruam lawm, Daviv kom lawv nres tos nws muab ib tug heev nyuj thiab ib tug menyuam nyuj rog rog tua fij rau tus TSWV tso. 14Daviv sia ib daim thav ntxwv ntaubmag ntawm nws lub duav, Daviv dhia seevcev kawg nkaus nws lub zog qhuas tus TSWV. 15Daviv thiab cov pejxeem Yixalayees kwv lub Phijxab los tso rau hauv lub nroog Yeluxalees, lawv zoo siab qw ntshoo nrooj thiab tshuab raj tshuab xyu nrov doog diaj los.
16Thaum lawv tabtom kwv lub Phijxab los rau hauv nroog, Mikhas uas yog Xa-ules tus ntxhais, saib ntawm qhovrai mus pom Daviv seevcev thiab dhia ncig cov seevcev ntawd, nws txawm ntxub Daviv twjywm rau nruab siab. 17Lawv kwv lub Phijxab los tso rau hauv lub Tsevntaub uas Daviv npaj tseg rau lub phijxab ntawd. Ces Daviv muab tsiaj tua hlawv fij rau tus TSWV ua kev sib raug zoo. 18Thaum Daviv muab tsiaj tua hlawv fij rau tus TSWV tas lawm, nws thiaj tuav tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub npe foom koob hmoov rau cov pejxeem, 19thiab muab zaub mov faib rau lawv txhua tus. Daviv muab zaub mov faib rau cov Yixalayees txhua tus pojniam thiab txivneej, ib leeg ib lub ncuav, ib daim nqaij thiab mentsis txiv hmab qhuav. Ces lawv nyias txawm rov mus nyias tsev lawm.
20Tom qab ntawd thaum Daviv rov los tsev, nws yuav los foom koob hmoov rau nws tsevneeg, Mikhas txawm tawm tuaj tos Daviv. Mikhas hais tias, “Hnub no cov Yixalayees tus vajntxwv ua rau nws tau ntsej muag loj kawg li. Nws ua tus niag vwm ntsuav liabqab tabmeeg nws cov nomtswv tej ntxhais qhev.”
21Daviv teb hais tias, “Kuv seevcev qhuas tus TSWV, tus uas xaiv kuv thiab tsa kuv ua tus thawjcoj nws haivneeg Yixalayees hloov koj txiv thiab nws cov xeebntxwv chaw. Kuv tseem yuav seevcev qhuas tus TSWV, 22thiab kuv yuav ua kom kuv poob ntsejmuag tshaj no ntxiv, kuv yuav txo hwjchim kawg nkaus li. Txawm yog koj saib kuv tsis muaj nqis dabtsi los cov ntxhais qhev ntawd yuav muab kuv saib muaj nqis heev!”
23Mikhas uas yog Xa-ules tus ntxhais yeej ibtxwm tsis muaj menyuam li.