13

Y-Amnôn ƀư Ndjrih Ma H'Tamar

1Y-Apsalôm, kon buklâu Y-David, geh du huê oh bu ur ueh reh, du mbơ̆ bă amoh H'Tamar. Geh Y-Amnôn jêng kon bu klâu Y-David lĕ, rŏng ma ôbăl. 2Y-Amnôn klâng kŏ tât păng nơm jêng ji yor oh bu ur păng H'Tamar; yorlah păng bu druh tang-tat, jêh ri Y-Amnôn mâu dơi ôh ŭch ƀư du ntĭl nau ma ôbăl. 3Ƀiălah Y-Amnôn geh du huê mĭt jiăng amoh Y-Jônadap, kon bu klâu Y-Simêa, nâu Y-David. Y-Jônadap jêng du huê blau plĕch rlăm ngăn. 4Păng lah ma Y-Amnôn, "Hơi kon bu klâu hađăch, mâm ƀư muh măt may djoh ƀa ƀơ ăp ôi? Mâu may ŭch mbơh ma gâp?" Y-Amnôn lah ma păng, Gâp rŏng ma H'Tamar oh buur oh gâp Y-Apsalôm." 5Y-Jônadap lah ma păng, "Lâng bêch ta kalơ sưng bêch may jêh ri jan săk ji. Jêh ri tơlah mbơ̆ may văch uănh, lah hom ma păng, 'Ăn oh buur gâp H'Tamar văch ndơ̆ piăng let ma gâp sa, jêh ri nkra ndơ sông sa ta năp măt gâp, gay ăn gâp dơi saơ ndơ sông sa nây, sŏk sa tă bơh ti păng.'" 6Pônây yơh, Y-Amnôn bêch jan săk ƀư ji. Jêh ri tơlah hađăch văch uănh păng, Y-Amnôn lah ma hađăch, "Gâp dăn ma may, ăn oh buur gâp H'Tamar văch jêh ri nkra bar glo ƀănh ta năp măt gâp, gay ma gâp dơi sa bơh ti păng."
7Pônây Y-David prơh bu hăn lah ma H'Tamar pô aơ, "Hăn hom ma ngih nâu ay Y-Amnôn jêh ri nkra ndơ sông sa ma păng." 8Pôri H'Tamar hăn ma ngih nâu păng Y-Amnôn ntŭk păng gŭ bêch. Ôbăl sŏk ranih muy (môi), rli ndơ nây, jêh ri ƀư ƀănh ta năp măt păng jêh ri nđông ƀănh nây. 9Ôbăl sŏk ngan pala ƀănh jêh ri tơh nkhŭt ta năp păng, ƀiălah păng dun mâu sa. Jêh ri Y-Amnôn lah, "Ăn lĕ rngôch bunuyh du luh bơh aơ." Pônây ăp nơm luh tă bơh ntŭk păng. 10Jêh ri Y-Amnôn lah ma H'Tamar, "Sŏk leo ndơ sa ma jrô gâp, gay ăn gâp sa păng tă bơh ti ay." Jêh ri H'Tamar sŏk ƀănh păng ƀư nây jêh ri leo tâm jrô Y-Amnôn nâu păng." 11Ôbăl nhhơr ƀănh ăn păng sa, ƀiălah păng rƀiah kuăn ôbăl jêh ri lah: "Văch bêch ndrel gâp, Hơi oh." 12Ôbăl plơ̆ sĭt lah. "Mâu ôh, nâu ah, lơi nchâp gâp ôh, yorlah bu mâu ƀư ôh nau kơt nĕ tâm n'gor Israel. Lơi ƀư lă lêng rluk moih aơ! 13Bi gâp, ta ntŭk dơi djôt leo nau bêk gâp? Jêh ri bi ma may, may mra jêng nâm bunuyh lă lêng rluk moih tâm phung Israel. Pôri aƀaơ gâp vơh vơl ma may, ngơi hom ma hađăch, yorlah păng mâu mra dun gâp đah ay ôh." 14Ƀiălah păng mâu ŭch iăt ôbăl ôh, jêh ri yorlah păng jêng dăng lơn ma ôbăl, păng tom ôbăl jêh ri bêch ndrel ôbăl.
15Jêh nau nây, Y-Amnôn tâm rmot hâu ngăn ma ôbăl, kŏ tât nau păng tâm rmot ma ôbăl jêng toyh lơn ma đah nau rŏng ma ôbăl ntơm saơm. Y-Amnôn lah ma ôbăl, "Dâk hăn hom! 16Ôbăl plơ̆ lah: "Lơi dĭng mprơh gâp hăn ƀiălah nau tih may jêng toyh lơn ma nau tih may hŏ ƀư ma gâp! Ƀiălah păng mâu ŭch iăt ôh ma ôbăl, 17Păng kuăl bu klâu ndăm pah kan ma păng, jêh ri lah, "Mprơh lơi bu ur aơ tă bơh tra năp gâp, jêh ri ntĭl lơi mpông ma păng." 18Ôbăl nsoh ao jâr jong ti, yorlah phung kon hađăch nsoh ao kơt nĕ da dê dôl hôm e druh tang-tat. Pônây, oh mon Y-Amnôn mprơh ôbăl luh du jêh ri ntĭl mpông. 19H'Tamar sui ŭnh buh ta kalơ bôk, nkhêk lơi ao jâr, jêh ri sŏk ti juăl kalơ bôk, hăn jăng jai nter jăng jai. (nhĭm rjai rŏ trong)
20Y-Apsalôm, nâu păng, lah ma păng, "Mâm ƀư nâu ay Y-Amnôn, bêch ndrel ma ay lĕ? Lah pôri, ay gŭ khưm, đăp mpăn hom, yorlah păng jêng nâu ay; lơi sŏk nau nây djoh ir nuih n'hâm ôh." Pônây H'Tamar gŭ tâm ngih nâu păng Y-Apsalôm nâm bu du huê bu ur lĕ sai păng lơi jêh. 21Hađăch David tăng lĕ nau nây, păng nuih ngăn. 22Ƀiălah Y-Apsalôm mâu ngơi nau ueh ôh ma Y-Amnôn yorlah păng tom oh bu ur păng H'Tamar.

Y-Amnôn Khĭt Jêh Ri Y-Apsalôm Nchuăt Du

23Bar năm jêh nây, dôl Y-Apsalôm kreh rsau biăp păng ta ƀon Baal-Hasôr dăch n'gor Êphraim, păng jă lĕ rngôch phung kon hađăch. 24Y-Apsalôm hăn ma hađăch jêh ri lah, "Aơ, oh mon may geh jêh phung kreh rsau biăp; gâp dăn ma hađăch jêh ri phung oh mon păng hăn ndrel ma oh mon may." 25Ƀiălah hađăch plơ̆ sĭt lah ma Y-Apsalôm, Mâu dơi ôh, Hơi kon; lĕ rngôch hên hăn tât ngih may, yorlah mra huach âk ma may. Nđâp tơlah Y-Apsalôm sŏl dăn, Y-David mâu ŭch hăn tât ta nây; ƀiălah Y-David mŏt ton ma păng. 26Y-Apsalôm lah, "Tơlah may mâu dơi ôh, gâp dăn ma may nâu gâp Y-Amnôn hăn ndrel ma hên." Hađăch lah ma păng, "Mâm nau may ŭch păng hăn ndrel may?" 27Ƀiălah Y-Apsalôm sŏl dăn kŏ tât hađăch ăn Y-Amnôn hăn jêh ri lĕ rngôch kon hađăch hăn ndrel păng.
28Pônây, Y-Apsalôm ntĭnh ma phung oh mon păng, "Kâp uănh tơlah nuih n'hâm Y-Amnôn maak yor ndrănh, jêh ri tơlah gâp lah ma khân may, 'Dong hom Y-Amnôn, pô nây nkhĭt păng ro yơh. Lơi klach ôh, nây jêng gâp nơm yơh đă khân may ƀư nau nây. Ăn khân may nănh drât ti jêh ri janh! 29Lĕ phung oh mon Y-Apsalôm ƀư ma Y-Amnôn tĭng nâm nau Y-Apsalôm hŏ ntĭnh jêh. Jêh ri lĕ rngôch phung kon bu klâu hađăch dâk, ăp nơm ncho seh bri păng jêh ri dâk hăn.
30Dôl tơlah phung kon hađăch hăn rŏ trong, bu mbơh ma Y-David, "Y-Apsalôm nkhĭt jêh lĕ rngôch phung kon buklâu hađăch, jêh ri mâu om du huê ôh." 31Jêh ri hađăch nkhêk kho ao păng jêh ri kuen bêch ta neh. Jêh ri lĕ rngôch phung oh mon păng gŭ êp nkhêk kho ao khân păng. 32Ƀiălah Y-Jônadap kon bu klâu Y-Simêa, nâu Y-David lah, 'lơi ăn kôranh gâp mĭn ôh khân păng lĕ nkhĭt jêh lĕ rngôch phung ndăm kon hađăch, yorlah kanŏng êng Y-Amnôn dơm khĭt jêh.' Yorlah ma nau Y-Apsalôm ntĭnh nau aơ thăm jêh ntơm bơh nar Y-Amnôn tom oh bu ur păng H'Tamar. 33Pôri aƀaơ lơi ăn kôranh gâp hađăch djoh nuih n'hâm ma nau aơ ôh, dôl mĭn ma lĕ rngôch kon bu klâu hađăch khĭt jêh, yorlah êng kanŏng Y-Amnôn dơm khĭt jêh."
34Ƀiălah Y-Apsalôm du. Bu klâu ndăm nơm gŭ gak n'gơr măt jêh ri saơ, jêh ri aơ, geh âk bunuyh văch tă bơh trong Hôrônaim ta pŭng yôk. 35Jêh ri Y-Jônadap lah ma hađăch, "Aơ, phung kon buklâu hađăch tât jêh, tĭng nâm oh mon may lah jêh, tât ngăn pô nây yơh." 36Tơlah lôch ôbăl ngơi, aơ phung kon buklâu hađăch tât jêh ri nter nhĭm. Nđâp hađăch jêh ri lĕ rngôch phung oh mon păng nhĭm rngot ngăn.
37Ƀiălah Y-Apsalôm du jêh ri hăn ma Y-Talmai, kon bu klâu Y-Amihut, hađăch n'gor bri Gêsur. Y-David nglâng ndrê (nglâng khĭt) yor kon buklâu păng ăp nar. 38Pônây, Y-Apsalôm du, jêh ri hăn ma n'gor bri Gêsur jêh ri gŭ tanây pe năm. 39Hađăch David klâng ŭch hăn tâm mâp đah Y-Apsalôm; yorlah păng geh nau bonh leng jêh ma Y-Amnôn yorlah ôbăl khĭt jêh.