6

Y-Đawit Nao Kkung Ba Hip Klei Bi Mguôp

(I KYD 13:5-14)

1Y-Đawit lŏ bi kƀĭn jih jang phung kahan jăk hĭn hlăm phung Israel, tlâo pluh êbâo čô. 2 Y-Đawit nao mbĭt hŏng jih jang phung ƀuôn sang dôk mbĭt hŏng ñu mơ̆ng ƀuôn Baal-Yuđa, čiăng djă ba mơ̆ng anôk anăn hip Aê Diê, hip anăn arăng pia hŏng anăn Yêhôwa kơ phung kahan, pô dôk gŭ ti dlông phung Čhêrubim. 3 Diñu mdiăng hip Aê Diê hŏng êdeh mrâo, leh anăn ba gơ̆ kbiă mơ̆ng sang Y-Abinadap dôk ti dlông kbuôn. Y-Usa leh anăn Y-Ahiô, phung anak êkei Y-Abinadap, gai êdeh mrâo anăn 4mdiăng hip Aê Diê. Leh anăn Y-Ahiô êbat ti anăp hip. 5Y-Đawit leh anăn jih sang Israel ngă klei hơ̆k mơak ti anăp Yêhôwa hŏng jih klei ktang diñu, hŏng klei mmuñ, đĭng kliă, brô̆, hgơr điêt, dŏ mñê kpit hŏng kđiêng, leh anăn dang.
6Tơdah diñu truh ti anôk prah mdiê Y-Nakôn, Y-Usa yơr kngan ñu phă hip Aê Diê leh anăn djă kơ̆ng gơ̆, kyuadah êmô têč hnêč. 7Yêhôwa čuh ai ngêñ kơ Y-Usa, leh anăn Aê Diê bi mdjiê ñu tinăn kyuadah ñu yơr kngan bă ti hip. Leh anăn ñu djiê tinăn ti djiêu hip Aê Diê. 8Y-Đawit ăl kyuadah Yêhôwa ngă kơ Y-Usa, leh anăn arăng pia anôk anăn Pêres-Usa hlŏng kơ hruê anei. 9Y-Đawit huĭ kơ Yêhôwa hruê anăn; leh anăn ñu lač, “Si êlan hip Yêhôwa dưi truh kơ kâo?” 10Snăn Y-Đawit amâo čiăng ôh ba hip Yêhôwa mŭt ƀuôn Y-Đawit. Ƀiădah Y-Đawit weh ba gơ̆ kơ sang Y-Ôbet-Êđôm, sa čô Gitit. 11 Hip Yêhôwa dôk hlăm sang Y-Ôbet-Êđôm mnuih Gitit êjai tlâo mlan. Leh anăn Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ Y-Ôbet-Êđôm leh anăn kơ jih sang gơ̆.

Arăng Ba Hip kơ Ƀuôn Yêrusalem

(I KYD 15:1–16:6)

12Arăng hưn kơ Mtao Đawit, “Yêhôwa brei leh klei jăk jĭn kơ sang Y-Ôbet-Êđôm leh anăn jih mnơ̆ng ñu mâo kyua hip Aê Diê.” Snăn Y-Đawit nao leh anăn mdiăng ba hip Aê Diê mơ̆ng sang Y-Ôbet-Êđôm kơ ƀuôn Y-Đawit hŏng klei hơ̆k mơak. 13Tơdah phung kkung hip Yêhôwa čhuang leh năm knhuang, ñu ngă yang hŏng sa drei êmô leh anăn sa drei êđai êmô êmŏng. 14Y-Đawit hyuă ao êphôt ngă hŏng mrai kbuă ti kơiêng leh anăn kdŏ ti anăp Yêhôwa hŏng jih klei ktang ñu. 15Snăn Y-Đawit leh anăn jih jang sang Israel kkung ba hip Yêhôwa hŏng klei ur driâo leh anăn hŏng asăp ki.
16Êjai hip Yêhôwa mŭt ƀuôn Y-Đawit, H'Mikal anak mniê Y-Sôl dlăng mơ̆ng ƀăng bhă điêt leh anăn ƀuh Mtao Y-Đawit kdăt leh anăn kdŏ ti anăp Yêhôwa. Leh anăn ñu bi êmut kơ Y-Đawit hlăm ai tiê ñu. 17Arăng kkung ba bi mŭt hip Yêhôwa leh anăn dưm gơ̆ ti anôk gơ̆ hlăm lam sang čhiăm Y-Đawit mdơ̆ng leh kơ gơ̆. Leh anăn Y-Đawit myơr mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang ti anăp Yêhôwa. 18Tơdah Y-Đawit bi ruê̆ leh klei myơr mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang, ñu hơêč hmưi kơ phung ƀuôn sang hlăm anăn Yêhôwa kơ phung kahan. 19 Leh anăn ñu mbha kơ jih jang phung ƀuôn sang Israel, kơ jih phung lu hlăm phung Israel, kơ êkei wăt kơ mniê, grăp čô sa klŏ kpŭng, sa kdrêč kđeh čĭm, leh anăn sa klŏ ƀêñ ngă hŏng boh kriăk ƀâo. Leh anăn jih jang phung ƀuôn sang đuĕ wĭt, grăp čô kơ sang gơ̆ pô.
20Y-Đawit wĭt čiăng hơêč hmưi kơ phung hlăm sang ñu. Ƀiădah H'Mikal anak mniê Y-Sôl kbiă bi tuôm hŏng Y-Đawit leh anăn lač, “Hbơih, mtao Israel bi guh kơang ñu pô hruê anei êjai dôk asei lưng hruê anei ti anăp ală phung dĭng buăl mniê kơ phung dĭng buăl ñu, msĕ si sa čô êkei hơăi mang amâo hêñ ôh dôk asei lưng!” 21Y-Đawit lač kơ H'Mikal, “Ti anăp Yêhôwa yơh, pô ruah kâo kdlưn hĭn kơ ama ih, leh anăn kdlưn hĭn kơ jih sang ñu, brei kâo jing khua kiă kriê phung Israel, phung ƀuôn sang Yêhôwa — leh anăn kâo srăng ngă klei mơak ti anăp Yêhôwa. 22Leh anăn ăt kâo srăng ngă klei arăng bi êmut hĭn kơ anei, bi mtrŭn kâo pô ti anăp ală ih; ƀiădah hŏng phung dĭng buăl mniê ih blŭ anăn, kâo srăng mâo klei mpŭ.” 23H'Mikal anak mniê Y-Sôl amâo mâo anak ôh hlŏng kơ hruê ñu djiê.