6

Pơtao Dawid Gir Ba Glaĭ Hip Tơlơi Pơgop Pơ Plei Phŭn Yerusalaim

(1 Hră Ruai 13:1-14)

1Laih anŭn dơ̆ng, Dawid iâu pơƀut glaĭ hrŏm hơbĭt ƀing ling tơhan mơ̆ng ƀing Israel, jing ƀing tơhan arăng ruah laih, abih bang jing klâopluh-rơbâo čô. 2Dawid hăng ƀing ană plei tơbiă mơ̆ng plei pơnăng Baalah lŏm kơ Yudah kiăng ba đĭ Hip Ơi Adai mơ̆ng plei anŭn. Ƀing gơñu nao ngă tui anŭn yuakơ hip anŭn arăng iâu hăng anăn Yahweh Dưi Kơtang, jing Pô dŏ ƀơi grê pơtao kơplăh wăh dua boh čerub ƀơi gah ngŏ hip anŭn. 3Ƀing gơñu yŏng tơbiă Hip Ơi Adai anŭn hăng pioh ƀơi sa boh rơdêh trŭt phrâo. Giŏng anŭn, ƀing gơñu ba nao mơ̆ng sang Abinadab, jing sang ƀơi bŏl čư̆, laih anŭn Uzzah hăng Ahyô, ană đah rơkơi Abinadab, git gai rơdêh phrâo anŭn 4laih anŭn hơmâo Hip Ơi Adai ƀơi rơdêh anŭn. Laih anŭn dơ̆ng, Ahyô hlak rơbat gah anăp kơ rơdêh anŭn. 5Dawid laih anŭn abih bang ană plei Israel djă̱ hơdơr mơak mơai ƀơi anăp Yahweh hăng abih tơlơi kơtang gơñu yơh. Ƀing gơñu adoh khul tơlơi adoh, pĕ khul go̱ng trưng hăng khul go̱ng trap, păh khul hơgơ̆r bŏ, rơyŭh khul ge̱t rơyŭh laih anŭn kač răng răi.
6Tơdang ƀing gơñu nao truh pơ anih prăh pơdai Nakon, Uzzah yơr tơbiă tơngan ñu păn ƀơi Hip Ơi Adai yuakơ rơmô teč tơhơneč. 7Yahweh hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Uzzah yuakơ bruă gơ̆ ngă anŭn. Tui anŭn yơh Yahweh taih hĭ gơ̆ laih anŭn gơ̆ djai hĭ jĕ ƀơi Hip Ơi Adai anŭn yơh.
8Giŏng anŭn, Dawid hil biă mă yuakơ Yahweh hơmâo hil pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Uzzah. Tui anŭn yơh ñu pơplih hĭ anăn anih anŭn jing hĭ Perez-Uzzah laih anŭn truh kơ tă anai anih anŭn arăng iâu Perez-Uzzah.
9Dawid huĭ kơ Yahweh amăng hrơi anŭn laih anŭn ñu laĭ tui anai, “Hiư̆m pă kâo dưi ba rai hip Yahweh pơ anih kâo dưi wai lăng lĕ?” 10Ñu hơngah ƀu mă ba hip Yahweh hrŏm hăng ñu amăng Plei Dawid ôh. Pơala kơ tơlơi anŭn, ñu mă ba hip anŭn pioh pơ sang Ôbed-Edôm mơnuih Git. 11Hip Yahweh dŏ amăng sang Ôbed-Edôm amăng klâo blan laih anŭn Yahweh bơni hiam kơ gơ̆ wơ̆t hăng abih bang sang anŏ gơ̆ mơ̆n.

Tơlơi Ba Glaĭ Hip Tơlơi Pơgop Ơi Adai Pơ Plei Phŭn Yerusalaim

(1 Hră Ruai 15:25–16:3, 43)

12Hlak anŭn, pơtao Dawid hơmư̆ arăng ruai tui anai, “Yahweh hơmâo bơni hiam kơ sang anŏ Ôbed-Edôm laih anŭn kơ abih bang tơlơi gơ̆ hơmâo yuakơ mơ̆ng hip Yahweh yơh.” Tui anŭn, Dawid trŭn nao hăng tơlơi mơak mơai yơh kiăng kơ mă ba đĭ Hip Ơi Adai mơ̆ng sang Ôbed-Edôm nao pơ Plei Dawid. 13Tơdang ƀing Lêwi hlak čơkŭng hip Yahweh anŭn hơmâo rơbat nao laih năm yak, Dawid brơi kơ ƀing gơñu dơ̆ng glaĭ tơdang ñu ngă yang sa drơi rơmô tơno laih anŭn sa drơi ană rơmô rơmŏng. 14Tơdang anŭn Dawid buh hơô sa blah ao êphôd hăng bơnăl blâo ƀlĭ laih anŭn suang ƀơi anăp Yahweh hăng abih tơlơi kơtang ñu yơh. 15Tui anŭn Dawid laih anŭn abih bang ƀing ană plei Israel ba đĭ Hip Yahweh hăng tơlơi ur dreo laih anŭn tơlơi ayŭp khul tơdiăp yơh.
16Tơdang Hip Yahweh hlak mŭt amăng Plei Dawid, bơnai Dawid jing HʼMikal, ană đah kơmơi pơtao Saul, lăng trŭn mơ̆ng amăng phă̱. Tơdang ñu ƀuh pơtao Dawid kơplŏng laih anŭn suang kiăng kơkuh pơpŭ kơ Yahweh, ñu djik djak hĭ kơ Dawid amăng pran jua ñu yơh.
17Tơdơi kơ ƀing Israel ba mŭt Hip Yahweh hăng pioh laih ƀơi anih amăng lăm sang khăn jing anih Dawid hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih kơ hip anŭn, giŏng anŭn Dawid ngă yang pơyơr đĭ khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir ƀơi anăp Yahweh yơh. 18Tơdơi kơ Dawid pơyơr đĭ laih khul gơnam pơyơr čuh hăng gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir anŭn, ñu bơni hiam kơ ƀing ană plei amăng anăn Yahweh Dưi Kơtang yơh. 19Giŏng anŭn, ñu pha brơi kơ rĭm čô đah rơkơi đah kơmơi amăng ană plei Israel sa tơlŏ ƀañ tơpŭng, sa čơđeh añăm laih anŭn sa kơpŏt boh kơƀâo krô. Giŏng anŭn, abih bang ƀing ană plei glaĭ pơ sang ƀing gơ̆ pô yơh.
20Dawid ăt wơ̆t glaĭ pơ sang ñu pô kiăng bơni hiam kơ sang anŏ ñu, HʼMikal, ană đah kơmơi Saul, tơbiă nao bưp ñu laih anŭn pơhiăp djik tui anai, “Hiam biă mă yơh pơtao ƀing Israel hơmâo pơhrôp laih ñu pô hrơi anai, dŏ mơhlŭn ñu pô ƀơi anăp mơta ƀing hlŭn đah kơmơi ding kơna ñu kar hăng sa čô mơnuih ƀu thâo mlâo ôh!”
21Dawid laĭ kơ HʼMikal tui anai, “Anŭn jing tơlơi kơkuh pơpŭ kơ Yahweh yơh, jing Pô ruah mă laih kâo ƀu djơ̆ ama ih kŏn djơ̆ hlơi pô mơ̆ng sang anŏ ñu lơi tơdang Yahweh ruah kâo jing pô git gai wai lăng ƀing ană plei Israel Ñu. 22Kâo či jing hĭ mơnuih wơ̆t tơdah ƀu yom ôh hloh kơ anai laih anŭn kâo či luă gŭ ƀơi anăp mơta kâo pô yơh. Samơ̆ ƀing hlŭn đah kơmơi jing ƀing ih hơmâo laĭ djơ̆ anŭn, ƀing gơñu ăt či pơpŭ pơyom kơ kâo mơ̆n.”
23Tui anŭn yơh, HʼMikal, ană đah kơmơi Saul, ƀu hơmâo ană bă ôh hlŏng truh kơ hrơi ñu rơngiă.