1

Yeluxalee txujkev lwj sab

  1Lub nroog kws txeev muaj tuabneeg nyob puv quas nkaus,
   nyob do cuas lawm lauj!
  Lub nroog kws txeev ua luj huv ib tsoom tebchaws,
   zoo yaam nkaus tug puj ntsuag lawm lauj!
  Lub nroog kws txeev ua puj vaaj huv tej moos,
   ca le ua luas qhev lawm lauj!
  2Nwg quaj nca quas dhawv ib mos,
   kua muag ndwg quas lawg nwg lub plhu,
  txhua tug kws nyam nwg
   tsw muaj ib tug nplig nwg sab le.
  Nwg tej phoojywg txhua tug faav xeeb rua nwg,
   puab ua yeeb ncuab rua nwg lawm.
  3Yuta raug kuav moog poob tebchaws,
   hab raug kev tswm txom
   hab raug quab yuam ua qhev,
  nwg nyob rua luas teb luas chaw,
   nwg tsw tau chaw nyob tug le,
  txhua tug kws lawv nwg lawv cuag nwg
   rua thaus nwg tau chaw ti.
  4Tej kev kws moog rua huv Xi‑oo kuj quaj ntsuag
   vem tsw muaj leejtwg taug kev tuaj moog
   ua kevcai noj haus lawv tej swjhawm lawm.
  Nwg tej rooj loog huvsw tsw muaj tuabneeg hlaa le lawm,
   nwg cov pov thawj quaj nroo quas lawg.
  Nwg tej ntxhais hluas kuj lwj sab ntsuav,
   hab nwg kuj ab sab kawg le.
  5Nwg cov tshawj chim tau ua thawj,
   nwg cov yeeb ncuab tau noj qaab nyob zoo,
  tub yog Yawmsaub ua rua nwg raug kev txom nyem
   vem yog nwg txujkev faav xeeb luj heev,
  nwg tej tub ki txhad raug tshawj chim nteg
   coj moog poob tebchaws.
  6Xi‑oo tug ntxhais lub meej mom
   kws nrov nchaa quas lug tub poob taag lawm.
  Nwg cov thawj zoo yaam nkaus tej txwv muas lwj
   kws nrhav tsw tau tshaav zaub noj,
  hab tswv qaug quas zwg
   ntawm tug kws lawv hauv ntej.
  7Naj nub nwgnuav kws Yeluxalee poob
   rua huv kev txom nyem lwj sab
   hab tswv moog rua hov u hov nua,
  nwg kuj rov ncu txug txhua yaam tswm txaj
   kws nwg txeev muaj thau u.
  Thaus nwg cov pejxeem poob rua huv
   tshawj chim txhais teg,
   mas tsw muaj leejtwg yuav paab nwg le,
  cov tshawj chim pum nwg
   hab luag qhov kws nwg pam taag.
  8Yeluxalee tau ua txhum muaj txem luj heev
   nwg txhad qas tsw huv,
  suavdawg kws txeev muab koob meej rua nwg
   kuj saib tsw taug nwg lawm
  vem puab pum qhov kws nwg nyob lab qaab.
   Nwg mas yeej ntsaaj quas lawg,
   hab fee plhu rua ib qho.
  9Nwg tej kws qas tsw huv kuj lu rua ntawm nwg daim tab,
   nwg tsw xaav txug nwg lub hauv ntej le.
  Vem le nuav nwg txhad le pam taag txaus ntshai kawg le,
   yeej tsw muaj leejtwg nplig tau nwg lub sab.
  “ Au Yawmsaub, thov tsaa qhov muag saib
   kuv txujkev txom nyem lwj sab,
   vem cov yeeb ncuab kov yeej lawm.”
  10Nwg tej yeeb ncuab xyaab teg hlo
   txeeb nwg tej hov txhua chaw tswm txaj huvsw.
  Nwg pum ib tsoom tebchaws
   txeem lug rua huv lub chaw kws pe Vaajtswv,
  yog cov tuabneeg kws koj txwv tsw pub lug
   nrug koj cov tuabneeg tuaj txoos ua ke.
  11Nwg cov pejxeem suavdawg
   ntsaaj quas lawg rua thaus moog nrhav mov noj,
  puab muab puab tej hov txhua chaw tswm txaj
   rhu moog pauv mov noj sub txhad le rov muaj zug.
  “Au Yawmsaub, thov tsaa muag saib kuv,
   tsua qhov kuv raug luas saib tsw taug heev.”

  12“Mej txhua tug kws dua kev,
   mej txawm tsw xaav txug tej xwm txheej
   kws kuv raug nuav le lov?
  Saib maj, puas muaj txujkev txom nyem lwj sab twg
   kws thooj le txujkev txom nyem lwj sab
   kws kuv raug nuav,
  yog tej kev txom nyem kws Yawmsaub ua rua kuv
   rua nub kws nwg chim heev kawg le?
  13Nwg tso nplaim tawg poob sau ntuj lug,
   txeem moog rua huv kuv tej pob txhaa,
  nwg ua rooj hlua cuab kuv kwtaw,
   nwg ua rua kuv tig hlo rov qaab,
  nwg tso kuv tseg nyob do cuas,
   hab ua rua kuv qaug zug taag ib nub tsaus ntuj.
  14Kuv tej kev faav xeeb huvsw nwg muab paav ua ib tug quab,
   nwg txhais teg muab paav ua ib ke
   hab muab tso rua ntawm kuv caaj qwb.
  Nwg ua rua kuv tug zug ntaug lawm, tug Tswv muab kuv
   cob rua huv cov kws kuv kov tsw yeej txhais teg.
  15Tug Tswv muab kuv cov tub rog sab luj sab tuab
   kws nyob huv plawv kuv huvsw tso tseg,
  nwg hu ib paab tub rog coob coob tuaj tawm tsaam kuv
   sub txhad tsuam tau kuv cov tub hluas ntsoog taag.
  Vaajtswv muab Yuta tug ntxhais kws dawb huv tsuj
   ib yaam le tsuj txwv maab huv lub qhov tsuam kua txwv.
  16Vem le nuav kuv txhad quaj,
   kuv lub qhov muag muaj kua muag ndwg lug,
  vem yog tug kws nplig sab nyob deb ntawm kuv lawm,
   yog tug kws yuav txhawb kuv lub sab kuas rov muaj zug.
  Kuv cov mivnyuas kuj nyob ua ntsog qos ntsuag,
   vem cov yeeb ncuab tub kov yeej lawm.”
  17Xi‑oo cev hlo ob txhais teg,
   tassws tsw muaj leejtwg nplig tau nwg.
  Yawmsaub tau has tseg txug Yakhauj tas
   tej kws nyob ib ncig nwg yuav ua nwg cov tshawj chim,
  Yeluxalee ntxeev ua yaam kws qas tsw huv
   rua huv plawv puab.
  18“Yawmsaub yeej ua ncaaj,
   vem yog kuv kwv tawv nwg tej lug.
  Ib tsoom tuabneeg, ca le noog,
   ca le saib kuv tej kev txom nyem lwj sab,
  kuv tej ntxhais hluas hab tej tub hluas
   raug nteg coj moog lawm.
  19Kuv tub hu tej kws nyam kuv
   tassws puab daag kuv,
   kuv cov pov thawj hab cov kev txwj quas laug
  kuj tuag taag huv plawv nroog,
   rua thaus puab moog nrhav mov noj
   sub txhad le rov muaj zug.
  20Au Yawmsaub, thov tsaa muag saib
   vem yog kuv raug kev lwj sab,
  kuv lub sab ntxhuv quas nyo,
   kuv lub sab puag taag,
   vem yog kuv kwv tawv heev.
  Saab nrau nav ntaaj ua rua tuabneeg ua ntsuag,
   saab huv tsev kuj muaj kev tuag.
  21Puab nov kuv ntsaaj le caag,
   tsw muaj ib tug twg nplig kuv lub sab le.
  Kuv cov yeeb ncuab suavdawg
   tau nov tej xwm txheej kws kuv raug,
   puab zoo sab tsua qhov kws koj ua le nuav.
  Koj ca le coj nub kws koj tshaaj tawm lawm lug txug,
   mas ca puab raug ib yaam le kws kuv hab.
  22Ca puab tej kev phem huvsw lug
   tshwm rua ntawm koj xubndag,
  thov koj ua rua puab ib yaam le koj ua rua kuv
   vem yog kuv tej kev faav xeeb huvsw,
  kuv ntsaaj heev kawg le
   hab kuv lub sab qaug zug kawg nkaus le lawm.”