1

Ye^lu^saa^lem Zuqc Nzauh

  1Zinh ndaangc maaih baeqc fingx yiem buangv nyei zingh,
   ih zanc huaang-huaang nyei yiem wuov.
  Zinh ndaangc yiem ziex guoqv mbu'ndongx zoux hlo nyei,
   ih zanc hnangv dauh auv-guaav nor.
  Zinh ndaangc yiem zuangx saengv mbu'ndongx hnangv hungh sieqv,
   ih zanc zuqc ndortv njiec zoux nouh mi'aqv.
  2Ninh ziangh muonz nyiemv duqv kouv haic.
   Wuom-mueic liouc njiec ninh
nyei kamx-bui.
  Yiem yietc zungv hnamv ninh nyei mienh mbu'ndongx,
   maiv maaih yietc dauh orn ninh nyei hnyouv.
  Caux ninh zoux doic nyei zuangx mienh mbienv hnyouv
   benx ninh nyei win-wangv mi'aqv.
  3Yu^ndaa zuqc guaatv mingh, zuqc doh naanc,
   zuqc aapv zoux gong kouv hnangv zoux nouh nor.
  Ninh yiem jienv maanc guoqv mbu'ndongx,
   lorz maiv duqv dorngx hitv.
  Ninh kouv nyei ziangh hoc,
   zunc ninh wuov deix yietc zungv zunc zaaic ninh.
  4Bieqc ⟨Si^on⟩ nyei jauv se huaang-huaang wuov,
   weic zuqc maiv maaih mienh daaih jiex dingc daaih nyei zipv.
  Ninh nyei yietc zungv laatc gaengh yaac huaang-huaang wuov,
   ninh nyei sai mienh njunh jienv yiem.
  Ninh nyei sieqv-lunx zuqc siouc kouv,
   ninh ganh yaac zuqc diev nzauh.
  5Ninh nyei win-wangv duqv zoux bieiv zeiv,
   ninh nyei win-jaa duqv longx jienv faaux,
  weic zuqc Ziouv bun ninh siouc kouv,
   laaix ninh zoux nyei zuiz camv.
  Ninh nyei naamh nyouz zuqc ninh nyei win-wangv
   guaatv mingh nzengc mi'aqv.
  6Si^on nyei yietc zungv njang-laangc
   zitc nzengc mi'aqv.
  Ninh nyei bieiv zeiv hnangv njaih guanh
   lorz maiv buatc miev-ciangv.
  Ninh mbuo yiem zunc ninh mbuo wuov deix nyei wuov ndaangc maengx,
   zungv maiv maaih qaqv biaux.
  7Ye^lu^saa^lem zuqc kouv, zuqc youh jienv mingh nyei ziangh hoc,
   ninh ziouc hnamv-nzuonx taux loz-hnoi ninh maaih nyei yietc zungv jaaix nyei ga'naaiv.
  Ninh nyei baeqc fingx zuqc yiem win-wangv nyei buoz-ndiev wuov zanc,
   maiv maaih haaix dauh tengx.
  Win-jaa buatc ninh zuqc ndortv njiec,
   ninh mbuo kuh jatv ninh.
  8Ye^lu^saa^lem baamz zuiz hlo haic,
   ziouc benx maaih uix nyei ga'naaiv.
  Zinh ndaangc taaih ninh wuov deix yietc zungv, ih zanc mangc piex,
   weic zuqc ninh mbuo buatc ninh laengh gaengv nyei yiem.
  Ninh ganh zungv njunh jienv yiem,
   aengx huin mingh ganh bung.
  9Ninh nyei uix guoqv jienv ninh nyei junh,
   ninh maiv hnamv taux ninh nyei setv mueiz hnoi.
  Weic naaiv ninh ndortv njiec kouv nyei,
   yaac maiv maaih mienh orn ninh nyei hnyouv.
  “O Ziouv aac, tov mangc yie zuqc nyei kouv naanc,
   weic zuqc win-wangv duqv hingh mi'aqv.”
  10Win-wangv sung buoz luv
   ninh nyei yietc zungv jaaix nyei ga'naaiv.
  Ninh mangc jienv buatc ganh fingx mienh
   borngz bieqc ninh nyei singx dinc,
  se dongh meih hatc jienv
   maiv bun bieqc meih nyei wuic gu'nyuoz nyei mienh.
  11Zingh nyei zuangx baeqc fingx njunh jienv
   lorz ga'naaiv nyanc.
  Ninh mbuo zorqv ninh mbuo jaaix nyei ga'naaiv yienc hmeiv
   weic njoux singx maengc.
  “O Ziouv aac, tov meih mangc,
   weic yie zuqc mangc piex.”
  12“Meih mbuo yietc zungv jiex jauv nyei mienh aah!
   Meih mbuo maiv haiz fungc fai?
  Meih mbuo mangc maah!
   Ziouc buatc maaih haaix nyungc nzauh nyei sic
   ndongc yie zuqc nyei nzauh kouv?
  Se yiem Ziouv qiex jiez haic, ga'qiex baetv cuotv wuov hnoi
   bun yie zuqc nyei nzauh kouv.
  13“Ninh yiem gu'nguaaic bun douz njiec daaih
   bieqc yie nyei yietc zungv mbungv.
  Ninh corng mungz nzenc yie nyei zaux,
   bun yie aengx daaux sin nzuonx.
  Ninh bun yie ziangh hnoi huaang,
   yaac huon nzengc mi'aqv.
  14“Ninh zorqv yie nyei zuiz nyatv jienv zoux ⟨ndiangx-gaaz,⟩
   longc ninh ganh nyei buoz gapv daaih ndoh jienv.
  Ninh zorqv daaih gaaz jienv yie nyei jaang,
   ziouc zoux bun yie nyei qaqv zitc mi'aqv.
  Ziouv zorqv yie jiu bun yiem yie nyei win-wangv nyei buoz-ndiev,
   dongh yie noic maiv duqv nyei mienh.
  15“Ziouv nqemh yiem yie gu'nyuoz
   yietc zungv henv haic nyei baeng.
  Ninh heuc mienh camv gapv zunv daaih mborqv yie,
   caaiv yie nyei mienh lunx mienh huv nzengc.
  Ziouv nyueih Yu^ndaa nyei baeqc fingx,
   hnangv yiem nyueih a'ngunc biouv nyei zorngh nyueih a'ngunc biouv nor.
  16“Se weic naaiv yie nyiemv,
   yie nyei m'zing maaih wuom-mueic liouc cuotv.
  Orn yie nyei hnyouv nyei mienh leih duqv yie go,
   maiv maaih haaix dauh tengx qaqv yie henv.
  Yie nyei naamh nyouz zuqc guangc huaang,
   weic zuqc win-wangv hingh mi'aqv.”
  17Si^on sung jienv ninh nyei buoz tov,
   yaac maiv maaih haaix dauh orn hnyouv.
  Ziouv hatc jienv gorngv Yaakopv oix zuqc dingc zuiz,
   bun weih gormx nyei mienh zoux ninh nyei win-wangv.
  Ye^lu^saa^lem Zingh yiem ninh mbuo mbu'ndongx,
   benx maiv cing-nzengc nyei ga'naaiv.
  18Ziouv zoux duqv horpc
   weic zuqc yie ngaengc jienv ninh nyei waac.
  Meih mbuo zuangx mienh muangx maah!
   Yaac mangc jienv yie siouc nyei kouv naanc.
  Yie nyei mienh lunx mienh, dorn sieqv,
   zuqc guaatv mingh nzengc mi'aqv.
  19Yie heuc hnamv yie wuov deix,
   mv baac ninh mbuo nduov yie.
  Yie nyei sai mienh caux ⟨mienh gox⟩
   doix lorz ga'naaiv nyanc,
  njoux singx maengc nyei ziangh hoc,
   yiem wuov zingh gu'nyuoz daic mi'aqv.
  20O Ziouv aac, tov mangc weic zuqc yie kouv haic,
   yie nyei hnyouv lunc nzengc aqv.
  Yie nzauh duqv kouv, mba'nziu mbaaix,
   weic zuqc yie ngaengc meih camv haic.
  Yiem biauv ga'nyiec, mienh zuqc nzuqc ndaauv daix,
   yiem biauv gu'nyuoz, kungx maaih daic nyei sic.
  21Muangx yie njunh nyei qiex maah!
   Maiv maaih haaix dauh orn yie nyei hnyouv.
  Yie nyei yietc zungv win-wangv haiz yie zuqc nyei kouv naanc.
   Ninh mbuo a'hneiv meih bun yie zuqc sic.
  Tov bun meih zunh oix daaih nyei hnoi taux,
   ziouc bun ninh mbuo zuqc kouv hnangv yie nor.
  22Tov mangc ninh mbuo zoux nyei yietc zungv orqv sic
   yaac dingc ninh mbuo nyei zuiz,
  hnangv meih zoux bun yie,
   laaix yie zoux nyei yietc zungv zuiz.
  Weic zuqc yie njunh duqv kouv haic,
   yie nyei hnyouv zungv mau nzengc.