1

Klei Ênguôt Hnĭng kơ Ƀuôn Siôn Jing Mnă

  1Hƀơih, ƀuôn anei, hlăk êlâo bŏ hŏng mnuih ƀuôn sang, ară anei dôk hjăn!
   Hƀơih, hlăk êlâo ñu jing leh prŏng ti krah phung găp djuê mnuih!
  ară anei ñu jing leh msĕ si sa čô mniê djiê ung,
   Jing leh mtao mniê ti krah lu boh čar, ară anei jing hĕ sa čô hlŭn.
  2Ñu hia êjai mlam bŏ hŏng klei ênguôt,
   êa ală rôč ti miêng ñu;
  ti krah jih jang phung khăp kơ ñu,
   amâo mâo pô bi juh ñu ôh;
  jih jang phung mah jiăng ñu lhiăr kơ ñu,
   leh anăn jing hĕ phung roh ñu.
  3Yuđa đuĕ nao jing mnă leh,
   knap leh anăn jing hlŭn hŏng klei suăi;
  ñu dôk ti krah phung găp djuê mnuih,
   ƀiădah amâo ƀuh anôk mdei ôh;
  phung tiŏ ñu hmao ñu leh
   ti krah klei knap mñai ñu.
  4Jih êlan nao kơ ƀuôn Siôn kơŭ kyăm,
   kyuadah amâo mâo pô nao kơ klei knăm bi kčah leh;
  jih jang ƀăng jang ñu jing ênguôl,
   phung khua ngă yang ñu ur krao;
  phung mniê êra hrông ñu kơŭ kyăm,
   leh anăn ñu pô ênguôt êdi.
  5Phung roh ñu jing leh khua kơ ñu,
   phung roh ñu mâo klei đĭ kyar,
  kyuadah Yêhôwa brei ñu tŭ klei knap
   kyua klei soh ñu lu đei;
   phung anak ñu đuĕ nao jing mnă leh ti anăp phung roh.
  6Anak mniê ƀuôn Siôn luč leh jih klei kdrăm kơah ñu;
   phung khua ñu jing leh msĕ si hlô rang amâo mâo kdrăn rơ̆k ôh;
   digơ̆ đuĕ amâo mâo klei ktang ôh ti anăp phung tiŏ digơ̆.
  7Hlăm hruê klei knap mñai leh anăn klei ñu hiu rưng,
   ƀuôn Yêrusalem hdơr kơ jih jang mnơ̆ng yuôm ñu,
  dŏ ñu mâo mơ̆ng ênuk đưm.
   Tơdah phung ƀuôn sang ñu lĕ hlăm kngan phung roh,
  amâo mâo pô đru ñu ôh,
   phung roh dlăng kơ ñu
   leh anăn tlao mưč kơ klei ñu lĕ.
  8Ƀuôn Yêrusalem ngă soh kjham leh,
   kyuanăn ñu jing hĕ čhŏ.
  Jih jang hlei pô mpŭ kơ ñu êlâo ară anei bi êmut kơ ñu,
   kyuadah digơ̆ ƀuh klei lưng mlŭn ñu;
  sĭt nik wăt ñu pô krao,
   leh anăn wir mdăp ƀô̆ mta ñu.
  9Klei čhŏ mrŏ ñu đuôm ti mơiêng ñu;
   ñu amâo mĭn ôh kơ ya klei srăng truh kơ ñu;
  kyuanăn klei ñu lĕ jing klei bi kngăr snăk,
   amâo mâo pô bi juh ñu ôh.
  “Ơ Yêhôwa, dlăng bĕ kơ klei knap mñai kâo,
   kyuadah phung roh dưi leh!”
  10Phung roh yơr leh kngan digơ̆
   čiăng mă jih jang mnơ̆ng yuôm ñu;
  sĭt nik ñu ƀuh leh phung găp djuê mnuih mŭt hlăm adŭ doh jăk ñu,
   phung anăn ih ghă leh amâo brei mŭt ôh hlăm klei bi kƀĭn phung ih.
  11Jih jang phung ƀuôn sang ñu ur krao
   êjai diñu duah čiăng mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă;
  diñu bi mlih ngăn drăp diñu čiăng mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă,
   čiăng lŏ bi mơai mngăt diñu pô.
  “Dlăng bĕ, Ơ Yêhôwa,
   kyuadah arăng bi êmut kơ kâo.
  12Diih amâo uêñ ôh hĕ, Ơ jih jang phung diih găn tinei?
   Ksiêm dlăng bĕ thâodah mâo klei ênguôt hnĭng msĕ si klei ênguôt hnĭng kâo,
  klei arăng ngă leh kơ kâo.
   Klei knap anăn Yêhôwa bi truh kơ kâo
   êjai hruê ñu ngêñ hlơr.
  13Mơ̆ng dlông ñu mơĭt pui,
   ñu brei pui anăn mŭt hlăm klang kâo;
  ñu dăng ñuăl kơ jơ̆ng kâo,
   ñu brei kâo wĭt kdŭn tluôn,
   ñu lui kâo djiê hwăt jih hruê.
  14Arăng mă klei soh kâo mjing knông kơ kâo;
   kngan ñu kă klei soh anăn mđrăm mbĭt,
  ñu mđua ti kkuê kâo;
   ñu brei kâo luč klei ktang,
   Yêhôwa jao kâo leh kơ kngan phung kâo amâo dưi bi kdơ̆ng ôh.
  15Yêhôwa hngah leh kơ jih jang phung jhŏng ktang kâo ti krah kâo,
   ñu iêu sa phung kahan bi kdơ̆ng hŏng kâo,
  čiăng ktrăm juă lin phung êkei hlăk ai kâo;
   Yêhôwa juă lin leh anak mniê êra hrông čar Yuđa,
   msĕ si hlăm brŏng arăng djiêt boh kriăk ƀâo.
  16Kyua klei anei kâo hia,
   kâo ƀlĕ êa ală lu;
  pô bi juh dôk kbưi hŏng kâo,
   amâo mâo pô bi mđĭ ai kâo ôh;
  phung anak kâo knap mñai,
   kyuadah phung roh dưi leh.”
  17Ƀuôn Siôn yơr leh kngan ñu,
   ƀiădah amâo mâo pô bi juh ñu ôh;
  Yêhôwa mtă leh klei bi kdơ̆ng hŏng phung Yakôp,
   čiăng kơ phung riêng gah ñu jing roh ñu;
   ƀuôn Yêrusalem jing hĕ leh sa mnơ̆ng čhŏ ti krah diñu.
  18“Yêhôwa jing kpă,
   bi kâo lĕ, kâo bi kdơ̆ng leh hŏng klei ñu blŭ.
  Hmư̆ bĕ, Ơ jih jang diih phung ƀuôn sang,
   dlăng bĕ kơ klei knap mñai kâo;
  phung mniê êra hrông leh anăn phung êkei êdam kâo
   đuĕ nao jing mnă leh.
  19Kâo iêu phung khăp kơ kâo,
   ƀiădah diñu mplư kâo leh;
  phung khua ngă yang leh anăn phung khua mduôn kâo
   rai tuč leh hlăm ƀuôn,
  êjai diñu duah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă
   čiăng lŏ mâo klei mơai kơ mngăt diñu.
  20Dlăng bĕ, Ơ Yêhôwa, kyuadah kâo jing knap mñai,
   mngăt kâo mâo klei rŭng răng,
  ai tiê kâo mâo klei kpĭ hlăm lam,
   kyuadah kâo jing leh pô bi kdơ̆ng hĭn.
  Hlăm êlan prŏng đao gưm brei arăng čŏk hia,
   hlăm sang mâo knŏng klei djiê.
  21Phung ƀuôn sang hmư̆ leh klei kâo ur krao,
   ƀiădah amâo mâo pô bi juh kâo ôh.
  Jih jang phung roh kâo hmư̆ leh klei rŭng răng kâo,
   diñu mơak kyua ih ngă leh klei anăn.
  Bi truh bĕ hruê ih hưn leh,
   čiăng kơ diñu jing msĕ si kâo.
  22Ƀrei jih jang klei jhat diñu ngă truh ti anăp ih,
   leh anăn ngă bĕ kơ diñu
  msĕ si ih ngă leh kơ kâo,
   kyua jih jang klei soh kâo;
  kyuadah kâo ur krao snăk,
   leh anăn ai tiê kâo dlưh leh.”