10

Taulas

1Tom qab uas Anpimelej tuag lawm, Puahas tus tub Taulas uas yog Daudaus tus xeebntxwv los ua tus pab cov Yixalayees. Nws yog xeem Ixakhas thiab nws nyob hauv lub nroog Samiles pem lub laj roob Efalayees. 2Nws ua cov Yixalayees tus thawjcoj tau nees nkaum peb xyoos. Nws mam tuag, thiab luag muab nws faus rau hauv lub nroog Samiles.

Yailes

3Tom qab uas Taulas tuag lawm, Yailes uas nyob hauv cheebtsam Nkile-as thiaj ua tus coj cov Yixalayees tau nees nkaum ob xyoos. 4Nws muaj peb caug leej tub; lawv caij peb caug tus neesluav. Lawv muaj peb caug lub nroog nyob hauv xeev Nkile-as uas nimno tseem hu ua Yailes tej zos. 5Yailes tuag thiab luag muab nws coj mus faus rau ntawm lub nroog Kamoos.

Yefethas

6Cov Yixalayees rov ua txhaum rau tus TSWV uas yog lawv mus pe Npa-as thiab tej mlom Atates, thiab mus pe cov Xilias, cov Xidoos, cov Mau-am, cov Amoos thiab cov Filitees tej vajtswv. Lawv tso tus TSWV tseg tsis pehawm nws lawm. 7Yog li ntawd, tus TSWV chim heev rau cov Yixalayees, nws thiaj tso cov Filitees thiab cov Amoos tuaj tua cov Yixalayees. 8Lawv quab yuam thiab tsimtxom cov Yixalayees uas nyob hauv tebchaws Amaules ntawm tus dej Yauladees sab hnubtuaj, hauv cheebtsam Nkile-as tau kaum yim xyoo. 9Cov Amoos tseem hla tus dej Yauladees mus tua xeem Yudas, xeem Npeenyamees thiab xeem Efalayees huv tibsi. Cov Yixalayees tau kev nyuaj siab loj kawg nkaus.
10Cov Yixalayees thiaj quaj thov tus TSWV hais tias, “Peb tau ua txhaum tawmtsam koj, peb tso koj uas yog peb tus Vajtswv tseg thiab mus pe Npa-as lawm.”
11Tus TSWV teb lawv hais tias: “Thaum cov Iziv, cov Amaules, cov Amoos, cov Filitees, 12cov Xidoos, cov Amalej thiab cov Ma-oos tau quab yuam nej yav tas los, thiab nej tau quaj thov kuv. Kuv yeej ibtxwm tsis tau cawm nej dim ntawm lawv tes hlo li los? 13Tiamsis nej tseem tso kuv tseg thiab mus pe luag tej vajtswv, yog li ntawd, kuv yuav tsis pab nej ib zaug ntxiv li lawm. 14Nej cia li rov qab mus thiab quaj thov tej vajtswv uas nej twb xaiv lawm. Cia tej vajtswv ntawd pab nej thaum nej raug kev txomnyem.”
15Tiamsis cov Yixalayees hais rau tus TSWV hais tias, “Peb tau ua txhaum lawm tiag. Koj yuav rau txim li cas rau peb los nyob ntawm koj pom zoo, tiamsis hnub no thov koj cawm peb lauj.” 16Yog li ntawd, lawv thiaj muab lwm haivneeg tej vajtswv uas lawv tau coj los pe ntawd tsoo povtseg huv tibsi thiab rov los pehawm tus TSWV dua; thiab tus TSWV tsis xav cia cov Yixalayees raug kev txomnyem ntxiv lawm.
17Ces cov Amoos txawm txhij tubrog thiab tuaj tsuam yeej rau ntawm cheebtsam Nkile-as. Cov Yixalayees tuaj sib sau ua ke thiab tsuam yeej rau ntawm Mixepas hauv cheebtsam Nkile-as. 18Cov Nkile-as tej thawj tubrog thiaj sib tham hais tias, “Leejtwg yog tus coj peb mus tua cov Amoos, tus ntawd cia li ua tus thawjcoj, coj peb cov uas nyob hauv cheebtsam Nkile-as no.”

COV THAWJTSWJ