5

Denpaulas thiab Npalaj Zaj Nkauj

1Hnub ntawd Denpaulas thiab Npalaj uas yog Anpinau-as tus tub thiaj hu zaj nkauj no:
  2Ua tus TSWV tsaug lauj!
  Cov Yixalayees ua siab tawv qhawv sib tua;
  cov pejxeem txaus siab hlo mus ntaus rog.
  3Tej vajntxwv, nej cia li ua tib zoo mloog!
  Tej nomtswv, nej cia li tig pobntseg mloog!
  Kuv yuav hu nkauj thiab ntaus nkauj nogncas
  qhuas cov Yixalayees tus Vajtswv uas yog tus TSWV.
  4Tus TSWV, thaum koj tawm saum roob Xe-iles los,
  thaum koj tawm tom tiaj nrag Edoos
   los, lub ntiajteb ua zog koog,
  thiab nag laub lug saum nruab ntug los.
  Tseeb tiag, dej yeej nchuav laub lug
   saum cov huab los.
  5Tej ncov roob ua zog koog tabmeeg
   tus TSWV saum roob Xinais,
  tabmeeg tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv.

  6Anaj tus tub Sankas tiam thiab Ya-ees tiam,
  tsis muaj tsheb nees khiav thoob tebchaws lawm,
   tej neeg taug kev me lawm xwb.
  7Denpaulas, cov Yixalayees tej nroog
   muab tso tseg nphob xuav cia;
  tej nroog ntawd nyob khoob lug mus
   txog hnub uas koj los kav,
  koj zoo ib yam li cov Yixalayees leej niam ntag.
  8Thaum cov Yixalayees mus teev luag
   tej vajtswv,
  ces txawm muaj kev tsov kev rog
   tuaj ntaus lawv lub tebchaws.
  Nej plaub caug txhiab leej Yixalayees no
  puas muaj ib tug nqa daim thaiv
   hniav ntaj lossis nqa hmuv?
  9Kuv lub siab yeej nyob rawv nrog cov
   Yixalayees tej thawj tubrog,
  nrog cov neeg uas txaus siab mus ntaus rog.
   Ua tus TSWV tsaug lauj!
  10Nej cov uas caij tej neesluav dawb
   uas caij rawv saum lub eeb,
  thiab nej cov uas mus kotaw nej nco ntsoov qhia
   zaj no rau sawvdaws.
  11Ua tib zoo mloog! Tej suab uas cov neeg coob coob
   qw nrov ntshoo nrooj
  ncig tej qhovtshij sib qhia txog qhov uas tus TSWV
   thiab cov Yixalayees muaj yeej.

  Ces tus TSWV haivneeg tawm hauv lawv tej nroog tuaj.
  12Ntaus thawj los mas, Denpaulas,
   cia li ntaus thawj los mas!
  Hu nkauj los mas! Ntaus thawj ntxhias los mas!
  Anpinau-as tus tub Npalaj, cia li
   sawv mus tuaj tom hauvntej,
  coj cov neeg uas koj ntes tau khiav mus los mas!
  13Ces txhua tus neeg uas ncaj ncees
   tuaj cuag lawv tej thawjcoj;
  tus TSWV haivneeg uas tuaj cuag nws,
   npaj nroos mus sib tua xwb.
  14Lawv nqis pem xeev Efalayees tuaj rau hauv hav,
  raws xeem Npeenyamees thiab cov pejxeem qab.
  Cov thawj tubrog tuaj pem Makhiles tuaj,
  cov nomtswv tuaj pem xeev Xenpuloos tuaj.
  15Xeem Ixakhas tej thawjcoj nrog Denpaulas tuaj;
  yog lawm, xeem Ixakhas thiab Npalaj lawv sawvdaws
   tuaj huv tibsi,
  thiab lawv puavleej raws nws qab
   mus rau nram lub hav lawm.
  Tiamsis xeem Lunpees hais tsis sib haum;
   lawv thiaj tsis tuaj.
  16Vim li cas lawv thiaj nrog pab yaj
   nyob tuaj tom qab?
  Yuav nkaum nkoos mloog cov tswv yaj lub suab
   cuab cov yaj xwb los?
  Yog lawm, xeem Lunpees hais tsis sib
   haum, lawv thiaj tsis tuaj.
  17Xeem Khas nyob tim tus dej
  Yauladees sab hnubtuaj,
  thiab xeem Das nyob hauv tej nkoj.
  Xeem Aseles nyob raws ntug hiavtxwv;
   lawv nyob ntawm ntug xwb.
  18Tiamsis xeem Xenpuloos thiab xeem Nathalis
  txaus siab muab lawv txojsia mus ntaus rog.
  19Tej vajntxwv sau nthwv tuaj sib tua,
   rau hauv lub nroog Tanas ntawm tus dej Menkidaus;
  cov Kana-as tej vajntxwv tuaj sib tua,
  tiamsis lawv nqa tsis tau tej nyiaj mus li.
  20Tej hnubqub tua saum nruab ntug tuaj;
  tej hnubqub ya saum nruab ntug tuaj tua Xixelas.
  21Tus dej Kisoos huam los tshoob lawv
   mus povtseg lawm,
  tus dej Kisoos yog tus dej uas ntsawj ceev heev.
  Kuv yuav tawm mus, kuv lub siab cia li xyivfab hlo!
  22Ces cov nees yuav dhia rag ntws los,
   muab lawv tej rau txauj av nplawg ntia.

  23Tus TSWV tus timtswv hais tias,
  “Cia li foom tsis zoo rau lub nroog Melauzes,
  lo lus foom uas yog kev iab kev daw yuav raug cov neeg
   hauv lub nroog ntawd.
  Vim lawv tsis tawm mus ua tubrog pab tus TSWV
   tua cov yeebncuab.”

  24Ya-ees yog tus uas muaj hmoo tshaj
   plaws tej pojniam,
  nws yog Henpeles uas yog neeg Kenais tus pojniam,
  nws muaj hmoo tshaj tej pojniam uas nyob hauv
   tej tsevntaub huv tibsi.
  25Xixelas thov dej haus, tiamsis nws muab mis nyuj
   rau Xixelas haus;
  nws hliv mis nyuj rau hauv lub tais uas zoo nkauj
   heev rau Xixelas haus.
  26Ya-ees ib sab tes nqa tus tswg tsevntaub,
   thiab ib sab tes nqa rab rauj;
  nws ntaus thiab tsoo Xixelas txha taubhau tawg kiag;
  nws npuj ntxhias Xixelas taubhau tshab plaws.
  27Xixelas cia li zuav zog txhos caug ntua vau hlo
  rau ntawm Ya-ees kotaw tuag xyab luas cia.

  28Xixelas niam tuaj tom qab daim
   ntxaij ntawm qhovrai saib ntsoov rau tim ncaujke.
  Nws thiaj nug hais tias, “Vim li cas
   twb lig heev lawm,
  tsis pom Xixelas lub tsheb nees los li ne?
  Vim li cas nws tus nees rov los qeeb ua luaj li?”
  29Nws ib tsoom pojniam uas ntse heev teb nws,
  thiab nws pheej hais tujtaws hais tias,
  30“Lawv tseem tsis tau pom tej uas mus huab tau los
   thiab muab sib faib,
  lawv muab tej hluas nkauj faib rau cov tubrog ib leeg
   ib tug lossis ob tug,
  lawv muab tej ntaub uas kim kim faib rau Xixelas,
  thiab muab tej ntaub uas txaij nraug
   zees los rau poj vajntxwv khiab cajdab.”

  31Tus TSWV, thov kom cov yeebncuab
   tuag tas ib yam li ntawd ntag,
  tiamsis thov kom koj cov phoojywg ci ntsa iab
  ib yam li thaum lub hnub nyuam qhuav tawm tuaj!

 Ces lub tebchaws txawm muaj kev thajyeeb tau zoo nyob kaj siab lug tau plaub caug xyoo.