20

Cov Yixalayees Npaj Mus Ntaus Rog

1Tagnrho cov Yixalayees uas nyob pem lub nroog Das sab qaumteb thoob plaws mus txog nram lub nroog Npesenpas sab qabteb, thoob plaws los rau hauv cheebtsam Nkile-as uas nyob sab hnubtuaj, puavleej teb lo lus nqua hu ntawd. Lawv tuaj txoos ua ke koom ua ib lub siab tabmeeg tus TSWV hauv qhov chaw sib ntsib ntawm lub nroog Mixepas. 2Txhua xeem Yixalayees cov thawjcoj puavleej tuaj koom nrog Vajtswv haivneeg. Muaj plaub puas txhiab tus tubrog uas nqa rawv cuabyeej ua rog tuaj nyob qhov ntawd. 3Thaum uas cov Npeenyamees hnov hais tias, tagnrho cov Yixalayees tuaj sib sau rau hauv lub nroog Mixepas lawm.
 Ces cov Yixalayees nug hais tias, “Qhia rau peb saib yog ua li cas thiaj muaj txojkev phem kev qias li no?”
4Tus Levis uas tus niamyau raug tua ntawd teb hais tias, “Thaum kuv tus niamyau thiab kuv los txog nram lub nroog Nkinpe-as hauv cov Npeenyamees cheebtsam av, wb los pw ib hmos nrad. 5Hmo ntawd cov txivneej uas nyob hauv lub nroog Nkinpe-as txawm tuaj vij tsev ntes kuv. Lawv npaj siab xav tua kuv povtseg; tiamsis lawv txawm mos ntho kuv tus niamyau coj mus yuam thiab ua rau nws tuag li lawm. 6Kuv thiaj coj nws lub cev los txiav ua tej thooj li no, thiab muab xa mus thoob plaws cov Yixalayees kaum ob xeem, ib xeem ib thooj. Cov neeg no tau ua phem ua qias thiab ua tsis ncaj rhuav peb ntsejmuag kawg li. 7Tagnrho nej cov uas nyob ntawm no puavleej yog neeg Yixalayees. Saib peb yuav ua li cas rau zaj no?”
8Tagnrho cov pejxeem thiaj sawv tsees thiab hais tias, “Tsis pub peb ib tug twg uas nyob hauv tsevntaub lossis nyob hauv tsev, mus tsev li. 9Peb yuav tsum ua li no: peb cia li rho ntawv thiab xaiv ib pab neeg mus tua lub nroog Nkinpe-as. 10Muab cov Yixalayees rho kaum leej tawm ntawm ib puas leej, ib puas leej tawm ntawm ib txhiab leej, ib txhiab leej tawm ntawm kaum txhiab leej ua cov muab zaub mov rau cov tubrog noj, thiab dua li lwm cov cia mus rau txim rau cov neeg hauv lub nroog Nkinpe-as txojkev ua tsis ncaj uas lawv tau ua txhaum rau haivneeg Yixalayees no.” 11Yog li ntawd, tagnrho cov Yixalayees cov txivneej thiaj tuaj sib sau koom ua ib lub siab mus tua lub nroog Nkinpe-as.
12Txhua xeem Yixalayees puavleej txib neeg xa xov mus thoob plaws xeem Npeenyamees hais tias, “Vim li cas nej yuav ua phem ua qias li no? 13Nimno nej cia li muab cov niag neeg phem uas nyob hauv lub nroog Nkinpe-as cob rau peb tes, peb yuav muab lawv tua povtseg kom tas thiaj li tshem tau txojkev phem kev qias no tawm hauv haivneeg Yixalayees mus.” Tiamsis cov Npeenyamees tsis quavntsej mloog cov Yixalayees hais li. 14Tagnrho cov Npeenyamees uas nyob txhua lub nroog txawm tuaj sib sau rau hauv Nkinpe-as tua cov Yixalayees. 15Hnub ntawd cov Npeenyamees txawm txhij tau nees nkaum rau txhiab tus tubrog uas txawj tua ntaj hauv lawv tej nroog tuaj, ntxiv rau xya pua tus tubrog uas lawv xaiv tshwjxeeb hauv lub nroog Nkinpe-as. 16Tagnrho cov tubrog xya puas leej uas lawv xaiv tshwjxeeb ntawd, xis sab laug xwb, thiab txhua tus puavleej txawj ntaus zes hlua ncaj kawg li, txawm yog tsom ntsoov rau ib txog plaubhau xwb los yeej raug li. 17Cov Yixalayees tej tubrog uas txeev tua rog los lawm muaj plaub puas txhiab leej; tsis suav cov Npeenyamees.

Ua Rog rau cov Npeenyamees

18Cov Yixalayees mus rau hauv lub chaw pehawm Vajtswv hauv lub nroog Npethees, thiab nug Vajtswv hais tias, “Peb yuav cia xeem twg ua ntej mus tua cov Npeenyamees?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Cia xeem Yudas mus ua ntej.”
19Yog li ntawd, tagkis sawv ntxov cov Yixalayees txawm mus tsuam yeej ze rau ntawm lub nroog Nkinpe-as. 20Cov Yixalayees thiaj mus tua cov Npeenyamees, thiab coj cov tubrog mus nyob tagnrho rau tej chaw uas yuav sib tua ntawm lub nroog Nkinpe-as. 21Thaum hnub tseem tsis tau poob qho, cov tubrog Npeenyamees tawm hauv nroog tuaj tua cov tubrog Yixalayees tuag lawm nees nkaum ob txhiab leej. 22-23Ces cov Yixalayees rov mus rau ntawm qhov chaw pehawm Vajtswv thiab quaj thov tus TSWV mus txog thaum tsaus ntuj. Lawv nug tus TSWV hais tias, “Puas tsimnyog peb mus ua rog tawmtsam peb cov kwvtij Npeenyamees ntxiv lawm?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Nej cia li rov qab mus.”
 Yog li ntawd, cov tubrog Yixalayees thiaj zoo siab hlo rov mus nyob ntawm lawv tej qub chaw uas lawv twb xwb nyob thawj hnub lawm.
24Hnub ob cov Yixalayees rov mus tua cov Npeenyamees dua. 25Hnub ob cov tubrog Npeenyamees rov tawm hauv lub nroog Nkinpe-as tuaj tua cov Yixalayees, zaum no lawv tua cov tubrog Yixalayees uas txeev tua rog los lawm tuag kaum yim txhiab leej. 26Ces cov tubrog Yixalayees rov mus rau pem lub nroog Npethees, thiab quaj rau tus TSWV dua. Lawv mus zaum hauv qhov chaw uas nrog tus TSWV sib ntsib thiab yoo mov mus txog thaum tsaus ntuj. Lawv muab tsiaj tua hlawv fij thiab fij khoom ua kev sib raug zoo rau tus TSWV. 27-28Lub sijhawm ntawd, tus TSWV lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg tseem nyob hauv lub nroog Npethees, thiab Ele-axas tus tub Finehas uas yog Aloos tus xeebntxwv, ua tus saib lub Phijxab ntawd. Cov pejxeem thiaj nug tus TSWV hais tias, “Peb tseem yuav rov mus ua rog rau peb cov kwvtij Npeenyamees dua, lossis cia peb tso tseg?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Cia li rov mus tua. Tagkis kuv yuav pub kom nej tua yeej cov Npeenyamees.”
29Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj tso ib cov tubrog mus nkaum puagncig lub nroog Nkinpe-as. 30Ces hnub peb cov Yixalayees rov mus tua cov Npeenyamees thiab lawv cov tubrog mus nyob rau ntawm lawv tej chaw sib tua hauv lub nroog Nkinpe-as ib yam li ob zaug tas los lawm. 31Cov Npeenyamees txawm tawm tuaj tua thiab raug ntxias coj mus deb ntawm lub nroog. Lawv txawm pib tua cov Yixalayees ib yam li lawv tua thawj ob zaug. Nyob tom tiaj nrag thiab ntawm ob txojkev tshuam; ib txoj mus rau hauv lub nroog Npethees thiab ib txoj mus rau hauv lub nroog Nkinpe-as. Lawv tua cov Yixalayees tuag peb caug leej. 32Cov Npeenyamees hais tias, “Peb yuav tua yeej lawv ib yam li thawj ob zaug tas los lawm thiab.”
 Tiamsis cov Yixalayees tuav tswvyim ntxias thiab coj cov Npeenyamees mus kom nrug deb lub nroog tso.
33Yog li ntawd, thaum cov tubrog Yixalayees ua txuj khiav rov qab thiab mus sib sau rau pem Npa-atamas, ces tamsim ntawd cov tubrog dhia tawm hauv lawv tej chaw nkaum ntawm lub nroog Nkinpe-as sab hnubpoob los. 34Ces kaum txhiab leej txivneej uas xaiv tshwjxeeb ntawm cov Yixalayees, thiaj mus tua lub nroog Nkinpe-as, thiab lawv sib tua hnyav kawg li. Cov Npeenyamees tsis paub hais tias, lawv yuav raug kev puastsuaj loj npaum li ntawd. 35Tus TSWV pub cov Yixalayees tua yeej cov Npeenyamees. Hnub ntawd cov Yixalayees tua lawv cov yeebncuab tuag nees nkaum tsib txhiab ib puas leej, 36cov Npeenyamees thiaj paub hais tias, lawv swb cov Yixalayees lawm.

Qhov uas Cov Yixalayees Yeej

 Cov tubrog Yixalayees uas ua txuj swb cov Npeenyamees rov qab ntawd, twb yog lawv cia siab rau cov uas lawv tso mus nkaum ibncig lub nroog Nkinpe-as. 37Cov txivneej ntawd dhia ceev nrooj mus rau hauv lub nroog Nkinpe-as; lawv sib faib mus thoob plaws lub nroog thiab tua txhua tus uas nyob hauv tuag tas huv tibsi. 38Pab tubrog Yixalayees thiab cov txivneej uas nkaum ntawm ntug nroog sib tham kom muab tej yam dabtsi hlawv kom muaj pa ncho rau saum nruab ntug. Thiab thaum cov Yixalayees uas ua txuj khiav tawm hauv tshavrog los pom cov pa ncho nto ntuj plaws hauv lub nroog tuaj, 39ces lawv tig rov qab tiv tua. Thaum ntawd cov Npeenyamees twb tua cov Yixalayees tuag peb caug leej lawm. Lawv rov sib tham hais tias, “Yog tiag, cov Yixalayees swb peb ib yam li thawj ob zaug tas lawm.” 40Tiamsis thaum pa taws pib ncho loj zuj zus tshwm tom nroog tuaj, cov Npeenyamees tig saib pom pa taws ncho auv niab nto ntuj plaws, ua rau lawv xav tsis thoob li. 41Ces cov Yixalayees tig tua cov Npeenyamees, thiab cov Npeenyamees poob siab loj heev rau qhov lawv paub hais tias, zaum no lawv raug kev puastsuaj lawm. 42Lawv thiaj tig khiav cov Yixalayees taug kev mus rau tom tiaj suabpuam, tiamsis lawv khiav tsis dim li. Lawv tabtom mus raug pab tubrog uas coob tshaj thiab cov txivneej uas rov hauv lub nroog los ntes thiab muab tua tuag tas xwb. 43Cov Yixalayees mus tos cov yeebncuab kev, thiab caum cov yeebncuab tsis so li mus txog ntua ntawm lub nroog Nkinpe-as sab hnubtuaj. 44Kaum yim txhiab leej tubrog Npeenyamees uas siab tawv heev raug tua tuag tas huv tibsi. 45Dua li lwm pab, khiav mus rau tom tiaj nrag mus txog ntawm lub Pobzeb Lee-moos. Muaj tsib txhiab leej raug tua tuag tas rau ntawm tej tog kev. Cov Yixalayees tseem caum cov Npeenyamees uas seem mus txog rau hauv lub nroog Nkidoos, thiab tua cov Npeenyamees tuag ob txhiab leej. 46Tagnrho cov Npeenyamees uas raug tua tuag hnub ntawd muaj nees nkaum tsib txhiab leej. Lawv cov ntawd puavleej yog cov tubrog uas siab tawv heev xwb.
47Tiamsis cov txivneej rau pua leej uas khiav mus rau ntawm lub tiaj nrag tom lub Pobzeb Lee-moos thiaj li dim, thiab lawv nkaum tau plaub hlis tod. 48Cov Yixalayees rov qab mus muab cov Npeenyamees uas seem tua tuag tas huv tibsi, tsis hais txivneej, pojniam menyuam thiab tsiaj txhu. Cov Yixalayees muab txhua lub zos uas nyob cheebtsam ntawd hlawv kub hnyiab tas dulug.