17

Mikhas Cov Mlom

1Muaj ib tug txivneej npe hu ua Mikhas nyob pem laj roob Efalayees. 2Nws hais rau nws niam tias, “Koj ib txhiab ib puas daim nyiaj uas luag nyiag lawm, koj tau tsawm foom tsis zoo rau tus tubsab ntawd, nimno cov nyiaj nyob ntawm kuv. Kuv yog tus nyiag cov nyiaj ntawd ntag.”
 Nws niam hais tias, “Kuv tus metub, thov tus TSWV foom koob hmoov rau koj!”
3Nws muab cov nyiaj ntawd rov qab rau nws niam, nws niam hais tias, “Thov kom tej lus uas kuv foom tsis zoo poob ntawm kuv tus tub mus, kuv thov coglus muab cov nyiaj no fij rau tus TSWV. Yuav muab cov nyiaj no mus ua ob tug mlom, ib tug yog txaug thiab ib tug yog nchuav. Yog li ntawd, kuv yuav muab cov nyiaj no rov qab rau koj.” 4Yog li ntawd, nws thiaj muab cov nyiaj ntawd rov rau nws niam. Nws niam thiaj nqa ob puas daim nyiaj ntawd mus rau ib tug kws nchuav nyiaj; nws muab ua ob tug mlom, ib tug yog txaug thiab ib tug yog nchuav. Nqa mus txawb rau hauv Mikhas tsev.
5Tus Mikhas no muaj ib lub tsev teev mlom. Nws muaj ntau tus mlom thiab muaj ib tug efaus, nws tsa nws cov tub ib tug ua povthawj. 6Lub sijhawm ntawd cov Yixalayees tsis muaj vajntxwv kav lawv; txhua tus neeg nyias ua raws li nyias lub siab nyiam xwb.
7Lub sijhawm ntawd muaj ib tug tub hluas Levis nyob hauv lub nroog Npelehees hauv xeev Yudas. 8Nws tsiv tawm hauv lub nroog Npelehees mus nrhiav chaw nyob rau lwm qhov. Thaum nws tabtom taug kev mus, nws mus txog hauv Mikhas lub tsev uas nyob pem laj roob Efalayees. 9Mikhas nug tus tub hluas ntawd hais tias, “Koj tuaj qhov twg tuaj?”
 Nws teb hais tias, “Kuv yog ib tug tub hluas Levis, kuv nyob hauv lub nroog Npelehees xeev Yudas tuaj. Kuv tuaj nrhiav chaw nyob.”
10Mikhas teb hais tias, “Koj cia li nrog kuv nyob ua kuv txiv thiab ua kuv tus povthawj. Ib xyoo twg kuv muab kaum daim nyiaj, muab ris tsho thiab zaub mov rau koj.” 11Tus tub hluas Levis txaus siab nrog Mikhas nyob thiab ua zoo li nws yog Mikhas tus tub lawm ntag. 12Mikhas tsa nws ua Mikhas tus povthawj thiab nws nyob hauv Mikhas tsev. 13Mikhas hais tias, “Nimno kuv muaj ib tug Levis los ua kuv tus povthawj lawm, kuv paub hais tias tus TSWV yuav ua txhua yam zoo rau kuv.”