21

Nrhiav Pojniam rau Xeem Npeenyamees

1Thaum cov Yixalayees mus sib sau ua ke rau hauv lub nroog Mixepas, lawv tau coglus rau tus TSWV hais tias: “Peb cov Yixalayees yuav tsis muab peb tej ntxhais qua rau cov Npeenyamees ua pojniam li.” 2Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj mus rau hauv lub nroog Npethees thiab mus zaum ntawm qhov chaw uas nrog Vajtswv sib ntsib mus txog thaum tsaus ntuj. Lawv quaj nyiav iab siab heev hais tias: 3“Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv, vim li cas yuav muaj tej xwm txheej no? Vim li cas xeem Npeenyamees cia li tu noob hauv haivneeg Yixalayees mus lawm?”
4Tagkis kaj ntug txoog cov pejxeem sawv ntxov mus teeb tau ib lub thaj rau hauv lub nroog ntawd. Lawv muab tsiaj tua hlawv fij thiab fij khoom ua kev sib raug zoo rau tus TSWV. 5Lawv txawm nug hais tias, “Yog li ntawd, peb cov Yixalayees puas muaj xeem twg uas tsis tau mus nrog sawvdaws koom ua ke rau ntawm qhov chaw uas nrog tus TSWV sib ntsib hauv lub nroog Mixepas?” (Lawv twb tau coglus tseg lawm hais tias, yog leejtwg tseem tsis mus koom ua ke rau hauv lub nroog Mixepas, yuav tsum muab tus ntawd tua povtseg.) 6Cov Yixalayees tu siab heev vim tej uas lawv tau ua rau lawv cov kwvtij Npeenyamees. Lawv thiaj hais tias, “Hnub no cov Yixalayees ib xeem tu noob lawm. 7Peb yuav ua li cas thiaj nrhiav tau pojniam rau cov txivneej Npeenyamees uas seem ntawd? Rau qhov peb tau coglus rau tus TSWV lawm hais tias, peb yuav tsis muab peb tej ntxhais qua rau lawv ua pojniam.”
8Ces lawv sib nug hais tias, cov Yixalayees xeem twg thiaj tsis tau mus pehawm tus TSWV hauv lub nroog Mixepas? Sawvdaws pom cov uas nyob hauv lub nroog Yanpes hauv Nkinpe-as yeej tsis muaj ib pab twg tuaj rau hauv lub yeej ntawd li; 9thaum lawv hu cov tubrog los txheeb saib pab twg tuaj qhov twg tuaj, mas tsis pom cov uas nyob hauv lub nroog Yanpes tuaj ntawd li. 10Yog li ntawd, cov pejxeem uas tuaj sib sau, thiaj tso tau kaum txhiab tus txivneej uas siab tawv heev thiab samhwm rau lawv hais tias, “Nej cia li mus muab txhua tus neeg uas nyob hauv lub nroog Yanpes tua kom tuag tas, loj xov tej pojniam thiab menyuam tsis pub seem ib tug li. 11Txhua tus txivneej, thiab txhua tus pojniam uas tsis yog ntxhais nkauj xwb muab tua povtseg huv tibsi.” 12Lawv thiaj coj tau plaub puas tus ntxhais nkaujxwb hauv lub nroog Yanpes los, thiab coj cov ntxhais ntawd los nyob hauv lub yeej ntawm lub nroog Silaus uas nyob hauv tebchaws Kana-as.
13Ces cov Yixalayees uas tuaj txoos ua ke ntawd thiaj tso neeg mus hais rau cov Npeenyamees uas nkaum ntawm lub Pobzeb Lee-moos hais tias tsis muaj kev sib tua lawm. 14Cov Npeenyamees ntawd thiaj rov los, thiab cov Yixalayees thiaj muab cov ntxhais uas lawv coj hauv lub nroog Yanpes los rau cov Npeenyamees yuav ua pojniam. Tiamsis cov ntxhais ntawd tsis txhua lawv thiab.
15Cov Yixalayees nyuaj siab heev rau cov Npeenyamees, vim tus TSWV muab lawv cais tawm ntawm txhua xeem Yixalayees lawm. 16Yog li ntawd, cov thawjcoj uas tuaj sib sau ua ke ntawd thiaj hais tias, “Xeem Npeenyamees yeej tsis tshuav ib tug pojniam seem li lawm. Peb yuav ua li cas thiaj nrhiav tau pojniam rau cov txivneej uas seem ntawd yuav? 17Peb yuav tau nrhiav kev rau xeem Npeenyamees uas seem ntawd, kom cov Yixalayees kaum ob xeem thiaj tsis muaj ib xeem twg tu cajces. 18Peb tsis muab peb tej ntxhais qua rau lawv yuav, vim peb tau foom tsis zoo rau txhua tus uas muab ntxhais qua rau cov Npeenyamees yuav lawm.”
19Ces lawv txawm sib tham hais tias, “Twb yuav txog caij uas peb ua kevcai txwm xyoo ua tus TSWV tsaug nyob hauv lub nroog Silaus.” (Lub nroog Silaus nyob ntawm lub nroog Npethees sab qaumteb, thiab ntawm lub nroog Lenpaunas sab qabteb, thiab nyob sab hnubtuaj ntawm txojkev uas mus rau hauv lub nroog Npethees thiab lub nroog Sekhees.) 20Lawv thiaj hais rau cov Npeenyamees hais tias, “Nej cia li mus nkaum rau tom tej vaj txiv hmab 21thiab saib ntsoov, thaum twg cov hluas nkauj hauv lub nroog Silaus tawm tuaj seevcev ua kevcai, nej cia li tawm hauv vaj txiv hmab los. Ib leeg ntes ib tug hluas nkauj thiab coj nrog nej mus rau hauv xeem Npeenyamees cheebtsam av. 22Thaum lawv txiv lossis lawv tej nus tuaj yws rau peb, peb mam hais rau lawv hais tias, ‘Thov nej cia rau lawv yuav, rau qhov thaum uas tabtom sib tua peb tsis tau ntes pojniam rau lawv. Nej yeej tsis txhaum, rau qhov tsis yog nej txhob txwm qua nej tej ntxhais rau lawv.’ ”
23Ces cov Npeenyamees txawm ua li ntawd; lawv ib leeg thiaj xaiv ib tug pojniam ntawm cov hluas nkauj uas tuaj seevcev hauv lub nroog Silaus thiab coj khiav lawm. Ces lawv rov qab mus rau hauv lawv cheebtsam av, thiab rov mus txhim kho lawv tej qub nroog rau lawv nyob. 24Lub sijhawm ntawd, cov Yixalayees txawm ncaim qhov chaw ntawd, nyias rov mus nrog nyias xeem, nyias tsevneeg nyob thiab rov mus rau hauv nyias cheebtsam av lawm.
25Lub sijhawm ntawd, cov Yixalayees tseem tsis tau muaj vajntxwv. Lawv txhua tus nyias ua raws li nyias lub siab nyiam xwb.