8

Thaum Kawg Cov Midias Swb

1Ces cov Efalayees hais rau Nkide-oos hais tias, “Vim li cas koj tsis hu peb thaum koj mus tua cov Midias? Vim li cas koj ua saib tsis taus peb li?” Lawv yws Nkide-oos txog zaj no phem kawg li.
2Tiamsis Nkide-oos hais rau lawv hais tias, “Muab tej uas kuv ua tas los piv rau tej uas nej ua mas tsis muaj nqis dabtsi. Tej txiv hmab uas nej cov Efalayees mus khaws tau los tseem zoo dua tej uas kuv cov Anpi-exes mus de los thiab. 3Vajtswv muab Aules thiab Xees uas yog cov Midias ob tug thawjcoj cob rau nej tes. Yuav ua li cas muab tej uas kuv ua piv tau rau qhov ntawd?” Thaum Nkide-oos hais li no tas, lawv thiaj zoo siab tsis chim lawm.
4Thaum lub sijhawm ntawd, Nkide-oos thiab nws peb puas leej tubrog twb los txog rau ntawm tus dej Yauladees thiab hla dej rau sab tid lawm. 5Thaum lawv los txog rau hauv lub nroog Xukaus, Nkide-oos hais rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog ntawd hais tias, “Thov nej muab ib co ncuav rau kuv cov tubrog noj. Lawv qaug zog heev lawm, thiab kuv tseem tabtom caum Xenpas thiab Xamunas uas yog cov Midias ob tug vajntxwv.”
6Tiamsis cov thawjcoj uas nyob hauv Xukaus hais tias, “Yog vim li cas koj thiaj kom peb muab mov rau koj cov tubrog noj? Nej tseem caum ntes tsis tau Xenpas thiab Xamunas nkawd los sav?”
7Nkide-oos teb hais tias, “Tau lawm! Thaum tus TSWV muab Xenpas thiab Xamunas nkawd cob rau kuv, kuv mam muab nplawm hmab pos thiab nplawm pos kaus ntsaj tom tiaj suabpuam los nplawm nej.” 8Nkide-oos mus rau hauv lub nroog Penuyees, thiab thov cov neeg hauv lub nroog ntawd mov noj ib yam nkaus, tiamsis cov neeg hauv lub nroog Penuyees, los kuj teb nws ib yam li cov neeg hauv lub nroog Xukaus thiab. 9Yog li ntawd, nws thiaj hais rau lawv hais tias, “Thaum kuv mus ntaus rog yeej rov qab los, kuv yuav rhuav lub chaw tsomfaj no povtseg!”
10Xenpas thiab Xamunas coj nkawd tej tubrog nrog nkawd mus nyob hauv lub nroog Kakaus. Tagnrho cov neeg uas nyob sab hnubtuaj, cov tubrog tsuas tshuav kwvyees li kaum tsib txhiab leej lawm xwb; cov tubrog uas raug tua tuag lawm muaj ib puas nees nkaum txhiab leej. 11Nkide-oos taug txojkev raws ntug tiaj suabpuam uas nyob sab hnubtuaj, ntawm lub nroog Naunpas thiab Yaunpehas, nyas mus tua yeebncuab cov tubrog thaum lawv tsis nco ceevfaj hlo li. 12Cov Midias ob tug vajntxwv uas yog Xenpas thiab Xamunas dhia tawm khiav, tiamsis Nkide-oos caum nkawd thiab ntes tau nkawd rov qab los, ua rau nkawd cov tubrog ceeb thiab khiav tawg ri sua.
13Thaum Nkide-oos rov qab hauv tshavrog los, nws taug txojkev uas hla ntawm Heles los. 14Nws ntes tau ib tug tub hluas nyob hauv lub nroog Xukaus tuaj, nws ua tib zoo nug tus tub hluas ntawd. Ces tus tub hluas txawm sau xya caum xya leej thawjcoj uas nyob hauv lub nroog Xukaus cov npe rau Nkide-oos. 15Nkide-oos rov qab los ntsib cov neeg hauv Xukaus thiab hais rau lawv hais tias, “Nej puas nco txog qhov uas nej tsis kam pab kuv lawm? Nej hais tias, nej tsis pub zaub mov rau kuv cov tubrog noj, rau qhov kuv ntes tsis tau Xenpas thiab Xamunas nkawd. Nimno kuv ntes tau nkawd los ntawm no lawm!” 16Ces Nkide-oos muab cov nplawm hmab pos thiab cov nplawm pos kaus ntsaj uas txiav tom tiaj suabpuam los nplawm cov thawjcoj hauv lub nroog Xukaus ntawd. 17Thiab nws muab lub chaw tsomfaj hauv lub nroog Penuyees rhuav vau tas thiab muab cov txivneej hauv lub nroog ntawd tua povtseg huv tibsi.
18Nkide-oos nug Xenpas thiab Xamunas nkawd hais tias, “Cov neeg uas neb muab tua saum roob Tanpaus zoo li cas?”
 Nkawd teb hais tias, “Lawv zoo ib yam li koj, lawv txhua tus puavleej zoo ib yam li vajntxwv tej tub thiab ntag.”
19Nkide-oos hais tias, “Lawv yog kuv cov kwvtij, thiab yog kuv niam cov tub kiag ntag. Tus TSWV uas muaj sia nyob, paub hais tias yog neb tsis tua lawv povtseg, kuv yuav tsis tua neb ib yam nkaus thiab.” 20Nkide-oos hais rau nws tus tub hlob Yethes hais tias, “Koj cia li muab nkawd tua los mas!” Tiamsis tus tub tsa tsis taus nws rab ntaj tua nkawd li. Nws ntshai heev, rau qhov nws tseem yog tub hluas xwb.
21Xenpas thiab Xamunas nkawd hais rau Nkide-oos hais tias, “Yog koj yog txivneej yawg tiag, koj cia li tua wb xwb.” Yog li ntawd, Nkide-oos thiaj muab nkawd tua thiab daws tej saw tooj ntawm nkawd cov ntxhuav nqa huv tibsi lawm.
22Tom qab ntawd, cov Yixalayees hais rau Nkide-oos hais tias, “Koj cia li ua tus tswjhwm peb, thiab tom qab uas dua koj lawm, los koj tus tub thiab koj cov xeebntxwv yuav ua ib yam nkaus li ntawd. Rau qhov koj cawm peb dim ntawm cov Midias txhais tes los lawm.”
23Nkide-oos teb hais tias, “Kuv thiab kuv tus tub yuav tsis ua tus tswjhwm nej. Tus TSWV yuav tswjhwm nej.” 24Tiamsis nws txav zog mus thiab hais tias, “Cia kuv thov yuav ib yam ntawm nej. Thov nej txhua tus muab tej qhwsntsej uas nej mus huab tau los nqa huv tibsi tuaj rau kuv.” (Cov Midias coj qhwsntsej kub, ib yam li cov neeg uas nyob tom tiaj suabpuam thiab.)
25Cov pejxeem teb hais tias, “Peb txaus siab yuav nqa tej qhwsntsej ntawd tuaj rau koj.” Lawv nthuav hlo ib daim ntaub los pua, thiab txhua tus nqa tej qhwsntsej kub uas lawv huab tau los ntawd tuaj tso rau ntawm daim ntaub. 26Cov qhwsntsej kub uas Nkide-oos tau ntawd hnyav tshaj plaub caug choj, thiab cov no twb tsis tau xam tej saw, tej xauv thiab tej ris tsho ntaub pajyeeb uas cov Midias ob tug vajntxwv hnav lossis tej saw tooj uas lawv dai rau ntawm lawv cov ntxhuav cajdab. 27Nkide-oos muab cov kub ntawd nchuav ua ib tug efaus nqa mus txawb rau hauv Aufelas uas yog nws lub nroog. Tagnrho cov Yixalayees puavleej muab Vajtswv tso tseg thiab mus pe tus efaus ntawd rau hauv lub nroog Aufelas. Tus efaus ntawd yog rooj ntxiab uas cuab tos Nkide-oos thiab nws tsevneeg kev ntag.
28Txij thaum ntawd los, cov Midias thiaj swb cov Yixalayees thiab lawv tsa tsis taus taubhau ntxiv li lawm. Lub tebchaws muaj kev thajyeeb tau plaub caug xyoo mus txog thaum Nkide-oos tuag lawm.

Nkide-oos Tuag

29Nkide-oos rov mus nyob rau hauv nws lub tsev. 30Nkide-oos muaj xya caum leej tub, rau qhov nws muaj ntau tus pojniam. 31Nws tseem muaj ib tug niamyau nyob hauv lub nroog Sekhees; tus niamyau ntawd yug tau ib tug tub rau Nkide-oos, nws tis tus tub ntawd npe hu ua Anpimelej. 32Yau-ases tus tub Nkide-oos tuag thaum nws hnubnyoog laus heev, thiab luag coj nws mus faus rau hauv nws txiv Yau-as lub qhov ntxa, hauv lub nroog Aufelas uas yog Anpi-exes cuab kwvtij lub nroog.
33Tom qab uas Nkide-oos tuag lawm, cov Yixalayees rov tsis muab siab npuab Vajtswv thiab mus teev Npa-as dua. Lawv teev Npa-as-npelis ua lawv tus vajtswv, 34thiab tseg tsis pehawm tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv tus uas cawm lawv dim ntawd lawv cov yeebncuab uas nyob ibncig lawv lawm. 35Lawv yeej tsis ris Nkide-oos tsevneeg tej txiaj ntsig thiab txhua yam zoo uas nws tau ua pab cov Yixalayees tas los lawm.