12

Lub sijhawm kawg

1“Thaum ntawd Mikha‑ee uas yog tus thawj loj uas tsom kwm koj haiv neeg yuav sawv los. Thaum ntawd yog lub sijhawm uas raug txom nyem ceeblaj loj uas txij thaum muaj neeg nyob los txog thaum ntawd tsis tau txeev muaj dua li. Tiamsis lub sijhawm ntawd koj haiv neeg yuav dim, yog txhua tus uas muaj npe sau rau hauv ntawv. 2Cov neeg coob coob uas pw tsaug zog rau hauv hmoov av hauv lub ntiajteb yuav tsim los, ib txhia yuav tau txojsia ntev mus ib txhis, ib txhia yuav raug kev txaj muag thiab poob ntsej muag mus ib txhis. 3Cov uas txawj ntse yuav ci yam li duab tshav ntuj, cov uas coj neeg coob coob los txog kev ncaj ncees yuav ci zoo li tej hnub qub mus ib txhiab ib txhis. 4Daniyee 'e, koj cia li muab tej lus no npog cia thiab ntaus cim rau kaw phau ntawv ntawd cia mus txog lub sijhawm kawg. Neeg coob yuav dhia mus dhia los, thiab kev nkag siab yuav huaj vam zuj zus.”
5Kuv Daniyee txawm tsa muag ntsia mas pom muaj dua ob leeg sawv ntsug, ib tug sawv sab ntug dej no, ib tug sawv sab ntug dej tim ub. 6Ob tug ntawd txawm hais rau tus yawg uas hnav ntaub mag uas nyob saum tus niag dej ntawd tias, “Tshuav ntev li cas tej xwm txheej phimhwj no li tiav?” 7Tus yawg uas hnav ntaub mag uas nyob saum tus niag dej ntawd txawm tsa txhais tes xis thiab txhais tes laug rau saum ntuj. Kuv hnov nws tuav tus uas nyob mus ib txhis lub npe cog lus twv tias, “Tseem tshuav ib ncua sijhawm thiab ob ncua thiab ib nrab ncua. Thaum haiv neeg dawb huv lub hwjchim raug muab rhuav tshem tag lawm, tej no huvsi kuj tiav.” 8Kuv hnov tiamsis kuv tsis nkag siab kuv thiaj hais tias, “Au kuv tus tswv, tej no yuav ua tau tiav mus li cas?” 9Nws hais tias, “Daniyee 'e, cia li mus, rau qhov tej lus no muab npog cia lawm thiab muab ntaus cim kaw cia mus txog lub sijhawm kawg. 10Neeg coob coob yuav raug muab ntxuav thiab muab ua kom dawb thiab raug muab nchuav kom dawb huv. Cov neeg limhiam tseem yuav ua limhiam. Cov neeg limhiam yuav tsis muaj leejtwg nkag siab, tiamsis cov neeg txawj ntse yuav nkag siab. 11Txij thaum muab tej kevcai uas niaj hnub hlawv xyeem rhuav tseg, thiab muab yam uas qias vuab tsuab uas ua kom liamsim tag los txawb cia, mas yuav muaj ib txhiab ob puas cuaj caum hnub. 12Tus uas tos rawv thiab nyob mus txog ib txhiab peb puas peb caug tsib hnub yuav tau nyob kaj siab lug. 13Koj cia li mus kom txog tom kawg, mas koj yuav tau so siab tus yees thiab yuav sawv ntsug tau txais tej uas tu rau koj rau thaum tsis muaj nruab hnub hmo ntuj lawm.”