12

Thời kỳ đại nạn

1Đến thời ấy, Mi-ca-ên, thiên sứ trưởng đại diện Y-sơ-ra-ên trước ngôi Thượng Đế, sẽ đứng lên chiến đấu để bảo vệ dân Ngài. Dân tộc Y-sơ-ra-ên sẽ trải qua một thời kỳ đại nạn chưa từng có từ ngày dựng nước. Tuy nhiên, tất cả những người đã có tên ghi trong sách sự Sống đều sẽ được giải cứu. 2Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì được sống đời đời, kẻ thì chịu tủi hổ, miệt thị đời đời. 3Những người khôn sáng - tức là những người biết Chúa sẽ chiếu sáng như bầu trời giữa trưa và những ai dìu dắt nhiều người về cùng Chúa sẽ rực rỡ như các ngôi sao cho đến đời đời mãi mãi.
4Còn anh - Đa-ni-ên - hãy giữ kín những lời này và đóng ấn niêm phong sách này cho đến thời kỳ cuối cùng; khi ấy các phương tiện giao thông và các ngành học thuật sẽ được phát triển rất nhiều.

Lời tiên tri được giữ kín

5Lúc ấy, tôi quan sát, thấy hai người ở hai bên bờ sông. 6Một người hỏi người mặc áo vải gai mịn đang đứng trên mặt sông: "Cuộc khủng bố sẽ kéo dài đến khi nào mới chấm dứt?"
7Người mặc áo vải gai mịn đưa hai tay lên trời chỉ Đấng Hằng sống đời đời mà thề rằng: "Phải mất ba năm rưỡi! Khi nào uy quyền của dân thánh bị tước đoạt hoàn toàn, những ngày hoạn nạn mới chấm dứt!"
8Tôi nghe hết những lời ấy nhưng không hiểu, nên hỏi lại: "Thưa Ngài, bao giờ mới đến ngày kết cuộc?"
9Người đáp: "Đa-ni-ên ơi, anh cứ đi, vì mãi cho đến ngày cuối cùng người ta mới hiểu được những lời này. 10Nhiều người sẽ được thánh hóa đến mức toàn thiện và chịu đủ cách thử luyện. Nhưng kẻ ác sẽ tiếp tục ghì mài trong tội ác. Không một kẻ ác nào hiểu lời huyền nhiệm, nhưng người khôn sáng sẽ hiểu được. 11Từ khi chấm dứt cuộc tế lễ hằng ngày, và vật ghê tởm được dựng lên để thờ lạy, sẽ có 1.290 ngày. 12Phúc cho những người kiên nhẫn đứng vững đến 1.335 ngày!
13Nhưng Đa-ni-ên ơi, anh cứ tiếp tục tiến hành công tác cho đến ngày qua đời. Anh sẽ được nghỉ ngơi và đến cuối cùng sẽ hưởng cơ nghiệp mình."