12

Sự Sống Lại của Người Chết

1Vào lúc đó, Mi-chên, vị chỉ huy có quyền hành rất lớn, đấng luôn đứng binh vực cho dân ngươi, sẽ đứng dậy. Khi ấy sẽ có một thời kỳ hoạn nạn mà từ khi loài người lập quốc cho đến bấy giờ chưa hề có như vậy. Nhưng khi ấy dân ngươi, tất cả những người có tên được ghi trong sách, sẽ được cứu. 2Nhiều người đã ngủ trong bụi đất sẽ trỗi dậy. Một số để hưởng sự sống đời đời, và một số để bị sỉ nhục và bị ghê tởm đời đời. 3Những người khôn ngoan sẽ rạng rỡ như ánh sáng trên bầu trời, và những ai dẫn đưa nhiều người đến sự công chính sẽ rực sáng như các vì sao đời đời mãi mãi. 4Nhưng ngươi, Ða-ni-ên, hãy giữ kín sứ điệp nầy và hãy niêm phong sách nầy lại cho đến thời kỳ cuối cùng, thời mà nhiều kẻ sẽ chạy tới chạy lui và tri thức sẽ gia tăng.”
5Bấy giờ, tôi, Ða-ni-ên, đang nhìn, này, hai người khác xuất hiện; một người đứng bên nầy bờ sông, và một người đứng bên kia bờ sông. 6Một người nói với người mặc y phục bằng vải gai mịn đang đứng trên dòng sông, “Cho đến bao giờ những việc lạ lùng ấy sẽ ứng nghiệm?”
7Người mặc y phục bằng vải gai mịn đang đứng trên dòng sông đưa tay phải và tay trái của mình lên trời, rồi nhân danh Ðấng sống đời đời mà thề rằng, “Sẽ phải qua một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ, khi quyền lực của dân thánh cuối cùng sẽ bị gãy đổ tan tành, bấy giờ mọi sự ấy sẽ hoàn tất.”
8Tôi nghe nhưng chẳng hiểu gì, vì thế tôi nói, “Thưa ngài, cuối cùng của những sự ấy sẽ ra sao?”
9Người ấy đáp, “Hỡi Ða-ni-ên, hãy yên chí, vì sứ điệp nầy sẽ được giữ kín và niêm phong cho đến thời cuối cùng. 10Nhiều người sẽ được thanh tẩy, làm cho thánh sạch, và tinh luyện. Tuy nhiên những kẻ gian ác sẽ tiếp tục gian ác, và chẳng ai trong bọn chúng sẽ am hiểu gì, nhưng những người khôn ngoan sẽ hiểu rõ. 11Từ lúc của lễ thiêu hằng ngày bị cấm dâng và vật gớm ghiếc được lập nên trong nơi thánh làm nơi ấy trở nên hoang vắng sẽ là một ngàn hai trăm chín mươi ngày. 12Phước thay cho những người trông đợi và bền đỗ cho đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày. 13Còn ngươi, hãy đi con đường của ngươi cho đến cùng, rồi ngươi sẽ được an nghỉ. Ðến ngày cuối cùng, ngươi sẽ đứng lên nhận lãnh phần đã dành cho ngươi.”