12

Ênuk Knhal Tuč

1 “Hlăm ênuk anăn Y-Mikel, khua prŏng dôk kiă kriê phung ƀuôn sang ih, srăng kgŭ. Leh anăn srăng mâo ênuk rŭng răng amâo tuôm mâo ôh msĕ snăn dơ̆ng mơ̆ng phŭn mâo găp djuê mnuih truh ti ênuk anăn. Ƀiădah ênuk anăn phung ƀuôn sang ih srăng tlaih, grăp čô mâo anăn čih leh hlăm hdruôm hră Aê Diê. 2 Lu hlăm phung djiê leh srăng kbiă lŏ hdĭp, phung anei kơ klei hdĭp hlŏng lar, ƀiădah phung mkăn kơ klei hêñ leh anăn klei bi êmut hlŏng lar. 3Phung thâo mĭn srăng mtrang msĕ si klei mngač hlăm adiê; leh anăn phung atăt lu mnuih kơ klei kpă ênô srăng mtrang msĕ si mtŭ nanao hlŏng lar. 4 Ƀiădah bi ih, Ơ Y-Daniel, kđăl leh anăn kđăm hĕ hdruôm hră anei tơl ênuk knhal tuč; lu mnuih srăng hiu ti anei tinăn leh anăn klei thâo săng srăng đĭ hĭn.”
5Leh klei anăn, kâo gơ̆ Y-Đaniel dlăng, leh anăn nĕ anei, dua čô mkăn dôk dơ̆ng, sa čô nah anei hang êa krông, sa čô mkăn nah dih hang êa krông. 6Sa čô hlăm phung diñu lač kơ mnuih hơô ao kbuă điêt aruăt dôk ti dlông êa krông, “Dŭm boh sui tơl srăng tuč klei yuôm bhăn anei?” 7 Mnuih hơô ao kbuă điêt aruăt dôk ti dlông êa krông yơr kngan hnuă leh anăn kngan điâo ñu phă adiê, leh anăn kâo hmư̆ ñu kat asei hŏng pô dôk hdĭp nanao hlŏng lar, lač, “Srăng jing sa yan, dua yan, leh anăn mkrah yan; leh anăn tơdah klei ktang phung doh jăk arăng bi ruê̆ leh, jih klei anei srăng bi sĭt.” 8Kâo hmư̆, ƀiădah kâo amâo thâo săng ôh. Snăn kâo lač, “Ơ khua kâo, si srăng jing klei knhal tuč kơ klei anei?” 9Ñu lač, “Nao bĕ, Ơ Y-Đaniel, kyuadah klei blŭ anei kđăl leh anăn kđăm leh tơl ênuk knhal tuč. 10 Lu mnuih arăng srăng bi doh, brei amâo mâo klei čhŏ mrŏ ôh, leh anăn bi êngeh; ƀiădah phung ƀai ăt srăng ngă ƀai; leh anăn amâo mâo sa čô phung ƀai srăng thâo săng ôh, ƀiădah phung thâo mĭn srăng thâo săng. 11 Leh anăn dơ̆ng mơ̆ng hruê arăng brei lui hĕ myơr mnơ̆ng myơr čuh nanao, leh anăn arăng mdơ̆ng mnơ̆ng arăng bi êmut kheh brei jing ênguôl, srăng mâo sa êbâo dua êtuh dua păn pluh hruê. 12Jăk mơak yơh kơ hlei pô srăng dôk guôn leh anăn truh kơ hruê sa êbâo tlâo êtuh tlâo pluh êma hruê. 13Ƀiădah nao bĕ ih tơl truh ênuk knhal tuč; leh anăn ih srăng djiê, ƀiădah ti ênuk knhal tuč ih srăng kbiă lŏ hdĭp čiăng mă tŭ ngăn dưn pioh kơ ih.”