12

Rơnŭk Hơnăl Tuč

1Pô ling jang buh ao blâo ƀlĭ kô̱̆ anŭn laĭ dơ̆ng tui anai, “Ƀơi mông anŭn, khua prŏng Mikhaêl, jing pô pơgang brơi kơ ƀing ană plei ih, či tơgŭ yơh. Či hơmâo sa rơnŭk tơnap rŭng aka ƀu hơmâo djơ̆ hlâo tơdơi ôh hrup hăng anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng hơmâo rai ƀing kơnung djuai mơnuih hlŏng truh kơ rơnŭk anŭn. Samơ̆ ƀơi rơnŭk anŭn, ƀing ană plei ih, jing rĭm čô ƀing hơmâo laih anăn amăng hră Ơi Adai, či klaih hĭ yơh. 2Abih bang ƀing mơnuih, jing ƀing pĭt laih amăng lŏn tơnah, či mơdưh yơh: Đơđa amăng ƀing gơñu nao pơ tơlơi hơdip hlŏng lar, samơ̆ đơđa ƀing dŏ glaĭ nao pơ tơlơi mlâo djik djak hlŏng lar yơh. 3Laih anŭn, ƀing hlơi pô rơgơi či pơčrang bơngač hrup hăng tơlơi bơngač adai, laih anŭn hlơi pô dui ba lu mơnuih nao pơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng či jing bơngač hrup hăng khul pơtŭ hlŏng lar yơh. 4Samơ̆ bơ kơ ih, Ơ Daniêl, lon glaĭ bĕ tơkŭl hră anŭn laih anŭn djă̱ pioh hơgŏm bĕ hơdôm boh hiăp amăng tơkŭl hră klĭ anŭn tơl truh rơnŭk hơnăl tuč. Hơmâo lu mơnuih či nao pơ anai pơ adih kiăng hrăm kơ tơlơi thâo hluh yơh.”
5Giŏng anŭn, kâo yơh, Daniêl, lăng ƀuh laih anŭn ƀơi anăp kâo hơmâo dua čô dŏ dơ̆ng, sa čô dŏ dơ̆ng ƀơi ha̱ng ia krong gah anai laih anŭn sa čô dŏ ƀơi ha̱ng ia gah adih. 6Sa čô amăng gơñu tơña kơ pô buh ao bơnăl blâo ƀlĭ anŭn, jing pô dŏ ƀơi gah ngŏ kơ jơlah ia krong anŭn tui anai, “Hơdôm sui dơ̆ng hơdôm tơlơi hli̱ng hla̱ng anŭn či pơkrĕp pơtruh hĭ lĕ?”
7Pô buh ao bơnăl blâo ƀlĭ, jing pô dŏ gah ngŏ kơ jơlah ia krong anŭn, yơr đĭ tơngan gah hơnuă hăng gah ieo ñu anăp nao pơ adai, laih anŭn kâo hơmư̆ ñu ƀuăn rơ̆ng hăng pô hơdip hlŏng lar tui anai, “Anŭn či jing klâo thŭn sămkrah yơh. Tơdang tơlơi kơpĭ kơpe̱t ƀơi ƀing mơnuih rơgoh hiam hơmâo đŭt hĭ laih, abih bang khul tơlơi anŭn či pơkrĕp truh hĭ yơh.”
8Kâo hơmư̆ laih, samơ̆ kâo ƀu thâo hluh ôh. Tui anŭn, kâo tơña, “Ơ khua kâo hơi, hơget boh tŭ yua či tơbiă rai mơ̆ng abih bang tơlơi pơƀuh anŭn lĕ?”
9Ñu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ Daniêl, ih glaĭ bĕ yuakơ hơdôm boh hiăp anŭn ăt khŏm dŏ krư̆ kơđŏm hĭ hơgŏm tơl truh rơnŭk hơnăl tuč yơh. 10Lu mơnuih či tŭ tơlơi pơrơgoh, tơlơi pơjing ƀu hơmâo nam rơka laih anŭn tơlơi pơphrâo glaĭ, samơ̆ ƀing sat ƀai ăt či dŏ ngă ƀai nanao yơh. Ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing sat ƀai či dưi thâo hluh, samơ̆ ƀing hlơi pô rơgơi či thâo hluh yơh.
11“Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi mông arăng pơkơ̆ng hĭ tơlơi pơyơr gơnam ngă yang čuh rĭm hrơi, laih anŭn tơlơi arăng pơdơ̆ng đĭ rup grĭ grañ hơƀak drak hăng pơjing rai tơlơi rơngol kơ anih anŭn, abih bang či hơmâo sa-rơbâo dua-rơtuh duapănpluh hrơi yơh. 12Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô ăt dŏ tŏng ten truh hơnăl tuč kơ sa-rơbâo klâo-rơtuh klâopluh-rơma hrơi.
13“Bơ kơ ih, dŏ tŏng ten bĕ truh kơ hơnăl tuč. Giŏng anŭn, Ih či djai yơh, samơ̆ truh hơnăl tuč kơ khul hrơi anŭn, ih či hơdip glaĭ kiăng tŭ mă gơnam bơni ih yơh.”