12

Setv Mueiz Nyei Hnoi-Nyieqc

1“Wuov zanc goux meih nyei baeqc fingx wuov dauh domh fin-mienh bieiv, Mi^kaa^en, oix jiez daaih, ziouc maaih domh zeqc naanc. Yiem liepc guoqv daaih taux wuov zanc, maiv maaih jiex ndongc naaiv nzunc. Mv baac wuov zanc meih nyei guoqv nyei baeqc fingx, da'faanh maaih mbuox fiev jienv yiem wuov buonv sou-daan, ziouc duqv njoux. 2Daic mingh nyei mienh camv nyei oix nangh daaih. Maaih deix ziouc duqv yietc liuz nyei maengc, maaih deix yietc liuz zuqc baaic hmien diev nyaiv. 3Maaih cong-mengh nyei mienh oix ziux cuotv njang hnangv lungh zaangc nyei njang. Dorh mienh camv zoux duqv horpc wuov deix oix yietc liuz hnangv hleix njang taux maanc gouv maanc doic. 4Ndaa^ni^en aac, meih aeqv, oix zuqc zorqv fiev jienv naaiv deix waac naaiv njunc sou mborqv yienx naetv jienv taux setv mueiz nyei ziangh hoc. Maaih mienh camv nyei tiux jiex naaiv tiux jiex wuov weic bun wuonh zaang hiaangx jienv faaux.”
5Wuov zanc yie, Ndaa^ni^en, mangc buatc i dauh mienh souv jienv, yietc dauh souv jienv naaiv bung ndaaih hlen, yietc dauh souv wuov bung ndaaih hlen. 6Maaih dauh gorngv mbuox zuqv jienv la'maah ndie souv jienv ndaaih gu'nguaaic wuov dauh, “Naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic maaih ndongc haaix lauh cingx taux setv mueiz?”
7Zuqv jienv la'maah ndie souv jienv ndaaih nyei wuom gu'nguaaic wuov dauh sung mbiaauc jieqv buoz caux zaaix jieqv buoz hungx jienv lungh. Yie yaac haiz ninh ziangv jienv Yietc Liuz Ziangh Wuov Dauh laengz waac gorngv, “Aengx maaih yietc caamx, i caamx caux ndaamv-caamx ziangh hoc cingx taux. Cing-nzengc baeqc fingx nyei qaqv zutc wuov zanc, naaiv deix yietc zungv sic taux setv mueiz aqv.”
8Yie muangx haiz mv baac maiv mengh baeqc yie ziouc gorngv, “O yie nyei ziouv aac, naaiv deix sic setv mueiz hnangv haaix nor?”
9Ninh gorngv, “Ndaa^ni^en aac, gunv mingh aqv. Weic zuqc naaiv deix waac oix zuqc gem jienv, nqaapv jienv yienx taux setv mueiz nyei ziangh hoc. 10Maaih mienh camv saax ganh cing-nzengc, baeqc daaih hnangv sinx jiex nor. Mv baac orqv mienh oix zoux orqv jienv mingh, yaac maiv maaih haaix dauh orqv mienh duqv bieqc hnyouv. Kungx maaih cong-mengh nyei mienh bieqc hnyouv hnangv.
11“Yiem zuqc zorqv guangc zanc-zanc fongc horc buov ziec nyei jauv taux liepc jiez ⟨zoux bun nyungc-nyungc waaic wuov dauh domh hieh youx⟩ maaih yietc cin nyic baeqv juov ziepc hnoi. 12Zuov duqv taux yietc cin faam-baeqv faah ziepc hmz hnoi jiex liuz wuov deix maaih orn-lorqc.
13“Ndaa^ni^en aac, gunv mingh aqv. Zuov jienv taux setv mueiz, meih ziouc duqv hitv kuonx. Taux setv mueiz meih duqv jiez daaih zipv paaiv bun meih nzipc nyei buonc.