6

Kevcai ua Naxi

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Koj cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Thaum tus txivneej twg lossis tus pojniam twg tau cog lus tawv tseg cia, yog cog lus ua Naxi muab nws tus kheej cais pub rau Yawmsaub, 3nws yuav tsum caiv cawv txiv hmab thiab cawv ntxwg. Nws tsis txhob haus tej dej qaub uas muab cawv txiv hmab lossis cawv ntxwg los ua, thiab tsis txhob haus kua txiv hmab lossis noj cov txiv hmab tsis hais cov nyoos los cov qhuav. 4Lub sijhawm uas nws muab nws tus kheej cais ntawd, nws tsis txhob noj tsob txiv hmab ib yam dabtsi, txawm yog lub noob txiv lossis daim tawv txiv kuj tsis txhob noj.
5“ ‘Lub sijhawm uas nws cog lus tseg cais nws tus kheej ntawd, tsis txhob kheev rab chais los nphav nws taubhau. Nws yuav tsum dawb huv mus txog thaum tag lub sijhawm uas teem cia cais nws tus kheej rau Yawmsaub. Nws yuav tsum tseg nws plaubhau ntev.
6“ ‘Lub sijhawm uas nws cais nws tus kheej rau Yawmsaub ntawd, nws tsis txhob mus ze tej cev tuag. 7Txawm yog nws niam nws txiv nws kwvtij nkauj muam tuag los nws tsis txhob ua rau nws qias tsis huv rau qhov lub cim uas nws muab nws cais rau Vajtswv nyob saum nws taubhau. 8Tag lub sijhawm uas nws cais nws tus kheej ntawd yog nws dawb huv rau Yawmsaub.
9“ ‘Yog muaj neeg cia li tuag kiag ze nws tamsid mas ua rau nws lub taubhau uas dawb huv lawm qias tsis huv, ces puv xya hnub nws yuav tsum chais nws taubhau rau hnub uas ua kevcai ntxuav. 10Hnub uas yim nws yuav coj ob tug nquab taug lossis ob tug rhaws nquab nyeg mus rau tus pov thawj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib. 11Tus pov thawj yuav muab ib tug xyeem ua kevcai daws txim muab ib tug xyeem ua kevcai hlawv xyeem ntxuav kev txhaum rau qhov nws ua txhaum qhov uas nyob ze tus tuag. Thiab hnub ntawd nws yuav tsum tu nws lub taubhau kom dawb huv dua ib zaug. 12Thiab nws yuav rov muab nws tus kheej cais rau Yawmsaub kom tag lub sijhawm uas teem cia. Nws yuav coj ib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tuaj ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum. Lub sijhawm ua ntej ntawd mas tsis xam lawm vim qhov uas nws cog lus cais nws tus kheej ntawd twb qias tsis huv lawm.
13“ ‘No yog tej kevcai uas thaum tus Naxi cais nws tus kheej puv sijhawm. Yuav tsum coj nws mus rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib. 14Nws yuav coj tej uas xyeem rau Yawmsaub tuaj, yog ib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos uas tsis muaj chaw thuam ua kevcai hlawv xyeem thiab ib tug menyuam xyuas yaj hnub nyoog ib xyoos uas tsis muaj chaw thuam ua kevcai xyeem daws txim thiab ib tug txiv yaj uas tsis muaj chaw thuam ua kevcai xyeem sib raug zoo, 15thiab ib tawb ncuav tsis xyaw keeb uas muab cov hmoov mog zoo zoo ntse roj ua, thiab tej daim ncuav tsis xyaw keeb pleev roj thiab tej uas xyeem ua ke ua kevcai xyeem qoob loo thiab ua kevcai hliv xyeem. 16Mas tus pov thawj yuav coj tej no tuaj rau ntawm Yawmsaub xubntiag thiab yuav xyeem tus tsiaj uas ua kevcai daws txim thiab tus tsiaj uas ua kevcai hlawv xyeem. 17Nws yuav muab tus txiv yaj thiab lub tawb ncuav tsis xyaw keeb xyeem rau Yawmsaub ua kevcai sib raug zoo. Thiab tus pov thawj yuav muab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej uas ua kevcai hliv xyeem xyeem ua ke.
18“ ‘Mas tus uas ua Naxi yuav chais nws lub taubhau uas tu kom dawb huv ntawm qhov rooj tsev ntaub sib ntsib thiab yuav coj cov plaubhau ntawm nws lub taubhau uas dawb huv ntawd mus tso rau saum cub tawg uas nyob hauv qab tej uas xyeem ua kevcai sib raug zoo. 19Thaum tus uas ua Naxi chais cov plaubhau uas nws tu kom dawb huv lawm, tus pov thawj yuav coj tus txiv yaj ib ceg tes uas hau lawm nrog ib lub ncuav tsis xyaw keeb thiab ib daim ncuav tsis xyaw keeb hauv lub tawb los tso rau tus uas ua Naxi txhais tes. 20Mas tus pov thawj muab tej ntawd cev rau ntawm Yawmsaub xubntiag ua kevcai cev xyeem. Tej ntawd yog tus pov thawj li feem uas dawb huv ua ke nrog lub hauv nrob uas cev xyeem lawm thiab ceg qab uas xyeem lawm. Dhau no tus uas ua Naxi thiaj haus tau cawv.
21“ ‘No yog tej kevcai rau tus uas cog lus tseg ua Naxi. Tej uas nws muab xyeem rau Yawmsaub yuav tsum xyeem raws li tej uas teem rau tus uas cais nws tus kheej tiamsis yog xyeem tau ntau dua tej uas teem cia kuj tau. Nws yuav tsum xyeem raws li nws twb cog lus tseg. Ua li ntawd nws thiaj ua tau raws li txoj kevcai uas cais nws tus kheej ua Naxi.’ ”

Cov pov thawj tej lus foom koob hmoov

22Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 23“Cia li hais rau Aloo thiab nws cov tub tias, ‘Nej yuav tsum foom koob hmoov rau cov Yixayee li no. Nej yuav hais tias,
  24“ ‘Thov Yawmsaub foom koob hmoov rau nej
   thiab tsom kav tsom kwm nej.
  25Thov Yawmsaub lub ntsej muag
   ci ntsa iab rau nej thiab hlub nej.
  26Thov Yawmsaub tsa qhov muag saib nej
   thiab pub kev kaj siab lug rau nej.’
27“Ua li no lawv thiaj tuav kuv lub npe foom koob hmoov rau cov Yixayee mas kuv yuav foom koob hmoov rau lawv.”