1

Kiểm tra dân số lần đầu

1Vào ngày mồng một tháng hai, năm thứ hai, tính từ ngày Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen tại Lều hội kiến trong sa mạc Si-nai: 2-4“Con và A-rôn hãy xúc tiến việc kiểm tra tất cả nam công dân từ hai mươi tuổi trở lên, những người có thể ra trận chiến đấu theo thứ tự từng đại tộc và gia đình. Các trưởng tộc sẽ đại diện tông tộc mình để cộng tác với con và A-rôn. 5Đây là danh sách các trưởng tộc: Ê-li-xua, con Sê-đô, trưởng tộc Ru-bên; 6Sê-lu-mi-ên, con Xu-ri-ha-đai trưởng tộc Si-mê-ôn;
7Na-sơn, con A-mi-na-đáp trưởng tộc Giu-đa;
8Na-tha-na-ên, con Xu-a, trưởng tộc Y-sa-ca;
9Ê-li-áp, con Hê-lôn, trưởng tộc Sa-bu-lôn
10Ê-li-sa-ma, con A-mi-hút; trưởng tộc Ép-ra-im, Ga-ma-li-ên, con Phê-đa-su, trưởng tộc Ma-na-se
11A-bi-đan, con Ghi-đê-ô-ni, trưởng tộc Bên-gia-min;
12A-hi-ê-xe, con A-mi-sa-đai, trưởng tộc Đan;
13Pha-ghi-ên, con Ốc-ran, trưởng tộc A-se; 14Ê-li-a-sáp, con Đê-u-ên, trưởng tộc Gát; 15A-hi-ra, con Ê-nan, trưởng tộc Nép-ta-li."
16Các trưởng tộc đều là những người được nhân dân bầu lên.
17-19Vậy, tại sa mạc Si-nai, vào ngày mồng một tháng hai, Mai-sen, A-rôn và mười hai trưởng tộc triệu tập toàn thể nam công dân từ hai mươi tuổi trở lên để đăng bộ theo thứ tự từng đại tộc và từng gia đình, theo lời Chúa Hằng Hữu dạy bảo Mai-sen.
20Và sau đây là kết quả cuộc kiểm tra dân số của mỗi đại tộc:
21-46Ru-bên (con trưởng nam) 46.5090
Si-mê-ôn 59.3090
Gát 456590
Giu-đa 74.6090
Y-sa-ca 54.4090
Sa-bu-lôn 57.4090
Ép-ra-im (con Giô-sép) 40.5090
Ma-na-se (con Giô-sép) 32.2090
Bên-gia-min 35.4090
Đan 62.7090
A-se 41.5090
Nép-ta-li 53.4090
Tổng số là: 603.550 người.
47-49Tổng số trên không kể người Lê-vi, vì Chúa Hằng Hữu có bảo Mai-sen đừng trưng dụng và kiểm tra dân số đại tộc Lê-vi. 50Họ đã được giao cho trách nhiệm phục vụ trong Đền làm chứng và di chuyển Đền, nên họ phải ở ngay cạnh Đền. 51Chỉ có người Lê-vi lo việc tháo gỡ, di chuyển, cũng như ráp dựng Đền làm chứng. Ngoài họ ra, người nào đụng đến đều bị xử tử. 52Các đại tộc Y-sơ-ra-ên sẽ cắm trại theo vị trí ấn định, dưới ngọn cờ của đại tộc mình; 53Còn người Lê-vi sẽ cắm trại chung quanh Đền làm chứng để ngăn cách Đền với nhân dân, hơn nữa để họ tiện phục vụ trong Đền."
54Tất cả những điều Chúa Hằng Hữu dạy bảo Mai-sen đều được toàn dân tuân hành.