3

Các Con của A-rôn

1 Ðây là dòng dõi của A-rôn và Mô-sê trong thời CHÚA phán với Mô-sê trên Núi Si-nai. 2 Ðây là tên các con trai A-rôn: Na-đáp con đầu lòng, A-bi-hu, Ê-lê-a-xa, và I-tha-ma. 3 Ðó là tên các con trai của A-rôn, những vị tư tế đã được xức dầu phong chức để thi hành chức vụ tư tế. 4 Na-đáp và A-bi-hu đã qua đời trước mặt CHÚA, khi họ dâng một thứ lửa uế dị trước mặt CHÚA trong Ðồng Hoang Si-nai. Hai người đó không có con nối dõi. Chỉ còn Ê-lê-a-xa và I-tha-ma tiếp tục thi hành chức vụ tư tế trước mặt A-rôn thân phụ của họ.

Nhiệm Vụ của Người Lê-vi

5 Bấy giờ CHÚA phán với Mô-sê, 6 “Hãy đem chi tộc Lê-vi đến gần và để họ đứng túc trực trước mặt Tư Tế A-rôn, hầu họ có thể phụ giúp ông. 7 Họ sẽ thi hành những công tác cho ông và cho toàn thể hội chúng trước Lều Hội Kiến, tức phục vụ những công việc của Ðền Tạm. 8Họ sẽ trông nom tất cả những vật dụng trong Lều Hội Kiến, và thay cho dân I-sơ-ra-ên làm những công việc phục vụ Ðền Tạm. 9 Ngươi hãy trao họ cho A-rôn và dòng dõi ông. Họ đã được chọn trong toàn dân I-sơ-ra-ên để trao cho ông ấy. 10 Ngươi hãy lập A-rôn và dòng dõi ông để họ thi hành chức vụ tư tế; người nào ngoài dòng dõi ông đến gần nơi thánh sẽ bị xử tử.”

Người Lê-vi Ðược Chọn

11 CHÚA phán với Mô-sê rằng, 12 “Nầy, Ta chọn người Lê-vi trong dân I-sơ-ra-ên để thay thế tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên; vì thế người Lê-vi thuộc về Ta, 13 vì tất cả con đầu lòng đều thuộc về Ta. Khi Ta tiêu diệt tất cả con đầu lòng trong đất Ai-cập, Ta đã biệt riêng ra thánh cho Ta tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên, cả loài người lẫn loài thú; chúng thuộc về Ta. Ta là CHÚA.”
14 Bấy giờ CHÚA phán với Mô-sê trong Ðồng Hoang Si-nai rằng, 15 “Hãy thực hiện cuộc thống kê người Lê-vi theo gia tộc và thị tộc. Ngươi sẽ lập danh sách mọi người nam từ một tháng trở lên.” 16 Vậy Mô-sê lập danh sách họ theo như lời CHÚA đã truyền cho ông.
17 Sau đây là tên các con của Lê-vi: Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. 18 Ðây là tên các con của Ghẹt-sôn theo thị tộc của họ: Líp-ni và Si-mê-i. 19 Các con của Kê-hát theo thị tộc của họ: Am-ram, Ít-ha, Hếp-rôn, và U-xi-ên. 20 Các con của Mê-ra-ri theo thị tộc của họ: Mác-li và Mu-si. Ðó là các thị tộc của người Lê-vi kể theo gia tộc của họ.
21 Dòng họ Ghẹt-sôn có thị tộc Líp-ni và thị tộc Si-mê-i. Ðó là các thị tộc của dòng họ Ghẹt-sôn. 22 Theo danh sách họ đã kê khai trong cuộc thống kê, những người nam của họ, tuổi từ một tháng trở lên, tổng cộng được bảy ngàn năm trăm người. 23 Dòng họ Ghẹt-sôn đóng trại phía sau Ðền Tạm, tức ở phía tây. 24 Ê-li-a-sáp con của La-ên lãnh đạo dòng họ Ghẹt-sôn. 25 Nhiệm vụ của dòng họ Ghẹt-sôn là đảm trách những công việc trong Lều Hội Kiến, tức Ðền Tạm, gồm chiếc lều và những tấm bạt làm mái lều, tấm màn che ở cửa ra vào Lều Hội Kiến, 26 những tấm màn làm tường vải che chung quanh sân và tấm màn che ở cổng vào sân, tức những tấm màn che chung quanh Ðền Tạm và bàn thờ, cùng các dây thừng để căng những vật ấy.
27 Dòng họ Kê-hát có thị tộc Am-ram, thị tộc Ít-ha, thị tộc Hếp-rôn, và thị tộc U-xi-ên. Ðó là các thị tộc của dòng họ Kê-hát. 28 Tính tất cả những người nam của họ, tuổi từ một tháng trở lên, tổng cộng được tám ngàn sáu trăm người; họ đảm trách những nhiệm vụ trong Nơi Thánh. 29 Dòng họ Kê-hát đóng trại ở phía nam Ðền Tạm. 30 Ê-li-xa-phan con trai U-xi-ên lãnh đạo các thị tộc của dòng họ Kê-hát. 31 Nhiệm vụ của họ là trông nom Rương Giao Ước, bàn dâng bánh thánh, cây đèn, các bàn thờ, các khí cụ của Nơi Thánh mà các tư tế dùng để thi hành thánh lễ, tấm màn ngăn đôi, và mọi thứ liên hệ đến những việc ấy. 32 Ê-li-a-xa con trai Tư Tế A-rôn chỉ huy những người lãnh đạo của người Lê-vi, và giám sát những người phục vụ trong Nơi Thánh.
33 Dòng họ Mê-ra-ri có thị tộc Mác-li và thị tộc Mu-si. Ðó là các thị tộc của dòng họ Mê-ra-ri. 34 Theo danh sách họ đã kê khai trong cuộc thống kê, những người nam của họ, tuổi từ một tháng trở lên, tổng cộng được sáu ngàn hai trăm người. 35 Xu-ri-ên con của A-bi-ha-in lãnh đạo các thị tộc của dòng họ Mê-ra-ri. Họ đóng trại ở phía bắc Ðền Tạm. 36 Trách nhiệm giao cho các con cháu của Mê-ra-ri là các tấm ván, các thanh ngang, các trụ, các đế trụ, các đồ phụ tùng, và mọi thứ liên hệ đến những vật đó. 37 Ngoài ra, họ cũng chịu trách nhiệm về các trụ để treo màn che quanh sân, các đế của những trụ ấy, các cọc, và những dây căng của chúng. 38 Những người đóng trại ở phía trước hay về phía đông của Ðền Tạm, tức ở phía trước hay về phía đông của Lều Hội Kiến, là Mô-sê, A-rôn, và các con trai của A-rôn. Họ có trách nhiệm cử hành các thánh lễ trong Nơi Thánh, tức tất cả những gì họ phải làm cho dân I-sơ-ra-ên. Bất cứ người ngoài nào đến gần nơi thánh sẽ bị xử tử.
39 Tổng cộng những người Lê-vi đã được thống kê, tức những người Mô-sê và A-rôn đã vâng lệnh CHÚA lập danh sách, theo từng thị tộc, mọi người nam tuổi từ một tháng trở lên, là hai mươi hai ngàn người.

Thống Kê Các Con Ðầu Lòng và Việc Chuộc Con Ðầu Lòng

40 Bấy giờ CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy thực hiện cuộc thống kê tất cả con trai đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên, tuổi từ một tháng trở lên, và lập danh sách họ. 41 Ta là CHÚA. Sau đó ngươi hãy lấy người Lê-vi cho Ta, để họ thay thế tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên và lấy các súc vật của người Lê-vi để chúng thay thế tất cả súc vật đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên.” 42 Vậy Mô-sê lập danh sách tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên như CHÚA đã truyền cho ông. 43 Ông cộng tất cả con đầu lòng đã được ghi danh, tức tất cả những người nam đầu lòng tuổi từ một tháng trở lên, cứ theo từng tên mà tính, tổng cộng được hai mươi hai ngàn hai trăm bảy mươi ba người.
44 Bấy giờ CHÚA phán với Mô-sê rằng, 45 “Hãy lấy người Lê-vi để thay thế tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên và lấy các súc vật của người Lê-vi để thay thế tất cả súc vật đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên; bấy giờ người Lê-vi sẽ thuộc về Ta. Ta là CHÚA. 46 Còn giá để chuộc hai trăm bảy mươi ba người, tức số người sai biệt do số con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên trội hơn số người Lê-vi, sẽ như sau: 47 Ngươi sẽ nhận lấy năm sê-ken cho một người, theo trị giá của sê-ken Nơi Thánh, một sê-ken là hai mươi ghe-ra. 48 Hãy lấy số tiền đó rồi trao cho A-rôn và các con trai ông; nhờ số tiền ấy mà số người trội hơn đó sẽ được chuộc.” 49 Vậy Mô-sê nhận lấy số tiền chuộc những người sai biệt, do số con đầu lòng trội hơn số người Lê-vi; 50 ông nhận lấy số tiền một ngàn ba trăm sáu mươi lăm sê-ken, theo trị giá của sê-ken Nơi Thánh, từ các con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên, 51 rồi Mô-sê trao số tiền ấy cho A-rôn và các con trai ông theo lời CHÚA, y như CHÚA đã truyền cho Mô-sê.