28

Của Lễ Dâng Hằng Ngày

1 CHÚA phán với Mô-sê, 2 “Hãy truyền cho dân I-sơ-ra-ên và bảo họ: Về của lễ dâng lên Ta, tức thực phẩm dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Ta, các ngươi khá dâng lên đúng thời điểm đã ấn định. 3 Ngươi hãy bảo họ: Ðây là của lễ các ngươi sẽ dùng lửa dâng lên CHÚA: Ngày nào các ngươi cũng phải dâng hai con chiên đực một tuổi không tì vết để làm của lễ hằng ngày. 4 Một con sẽ dâng vào buổi sáng, và một con vào chiều tối, 5 cùng với của lễ chay gồm hai lít bột thượng hạng trộn với một lít dầu nguyên chất đã được ép ra. 6 Ðó là của lễ thiêu dâng lên thường xuyên đã được thiết lập tại Núi Si-nai, một của lễ dùng lửa để thiêu dâng hầu có mùi thơm dâng lên CHÚA. 7 Của lễ quán cặp theo sẽ là một lít rượu cho mỗi con chiên; rượu mạnh làm của lễ quán ấy sẽ được đổ ra trong nơi thánh để dâng lên CHÚA. 8 Còn con chiên kia sẽ được dâng vào lúc chiều tối, cùng với của lễ chay và của lễ quán, giống như cách đã dâng con chiên vào buổi sáng; của lễ ấy sẽ được dùng lửa để thiêu dâng hầu có mùi thơm dâng lên CHÚA.

Của Lễ Dâng Ngày Sa-bát

9 Mỗi ngày Sa-bát, các ngươi sẽ dâng hai con chiên đực một tuổi, không tì vết, cùng với của lễ chay gồm bốn lít bột thượng hạng trộn dầu, và của lễ quán. 10 Ðó là của lễ thiêu dâng đặc biệt trong ngày Sa-bát, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày và của lễ quán cặp theo với nó.

Của Lễ Dâng Ngày Mồng Một

11 Vào mỗi ngày đầu tháng các ngươi sẽ dâng một của lễ thiêu lên CHÚA, gồm hai con bò đực, một con chiên đực đã lớn, và bảy con chiên đực một tuổi, thảy đều không tì vết. 12 Của lễ chay dâng kèm theo khi dâng mỗi con bò đực là sáu lít rưỡi bột thượng hạng trộn dầu; của lễ chay khi dâng con chiên đực đã lớn là bốn lít bột thượng hạng trộn dầu; 13 của lễ chay khi dâng mỗi con chiên đực con là hai lít bột thượng hạng trộn dầu. Ðó là của lễ thiêu dùng lửa để thiêu dâng hầu có mùi thơm dâng lên CHÚA. 14 Còn lễ quán cặp theo là hai lít rượu cho mỗi con bò đực, một lít rưỡi rượu cho con chiên đực đã lớn, và một lít rượu cho mỗi con chiên đực con. Ðó là của lễ thiêu dâng lên vào mỗi đầu tháng cho tất cả tháng trong năm. 15 Các ngươi cũng phải dâng lên CHÚA một con dê đực để làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày và của lễ quán cặp theo với nó.

Của Lễ Dâng trong Lễ Vượt Qua

(Xuất 12:14-20; Lê 23:4-8; Phục 16:1-8)

16 Cứ đến ngày mười bốn tháng Giêng các ngươi phải giữ Lễ Vượt Qua để tôn kính CHÚA. 17 Ngày mười lăm tháng đó sẽ là ngày lễ; các ngươi sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày. 18 Ngày thứ nhất các ngươi phải có một cuộc nhóm họp thánh; hôm đó các ngươi sẽ nghỉ làm các công việc thường nhật của mình. 19 Các ngươi sẽ dùng lửa dâng một của lễ thiêu lên CHÚA, gồm hai con bò đực, một con chiên đực đã lớn, và bảy con chiên đực một tuổi; các ngươi phải xem kỹ là chúng không có tì vết gì. 20 Của lễ chay dâng kèm theo với chúng là bột thượng hạng trộn dầu; các ngươi sẽ dâng sáu lít rưỡi cho một con bò đực, bốn lít cho con chiên đực đã lớn, 21 và hai lít cho mỗi con của bảy con chiên đực con. 22 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình. 23 Các ngươi hãy dâng những của lễ nầy ngoài những của lễ thiêu dâng vào buổi sáng, tức là của lễ thiêu dâng hằng ngày. 24 Trong suốt bảy ngày, ngày nào các ngươi cũng phải dâng những của lễ như thế; đó là những thực phẩm được dùng lửa dâng lên để có mùi thơm dâng lên CHÚA. Các ngươi sẽ dâng những của lễ ấy ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày và của lễ quán cặp theo với nó. 25 Ngày thứ bảy các ngươi phải có một cuộc nhóm họp thánh; hôm đó các ngươi hãy nghỉ làm những công việc thường nhật của mình.

Của Lễ Dâng trong Lễ Các Tuần

(Lê 23:15-22; Phục 16:9-12)

26 Vào ngày lễ dâng hoa quả đầu mùa, khi các ngươi dâng lên CHÚA những hoa lợi mới để làm của lễ chay trong Lễ Các Tuần, các ngươi phải có một cuộc nhóm họp thánh; hôm đó các ngươi hãy nghỉ làm công việc thường nhật của mình. 27 Các ngươi hãy dâng một của lễ thiêu, một của lễ có mùi thơm dâng lên CHÚA, gồm hai con bò đực, một con chiên đực đã lớn, và bảy con chiên đực một tuổi. 28 Của lễ chay cặp theo với chúng sẽ là bột thượng hạng trộn dầu, gồm sáu lít rưỡi cho một con bò đực, bốn lít cho con chiên đực đã lớn, 29 và hai lít cho mỗi con của bảy con chiên đực con. 30 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình. 31 Ðó là những của lễ các ngươi sẽ dâng, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với chúng. Tất cả con vật hiến tế đó đều không tì vết.