13

Mười Hai Thám Tử Dọ Thám Xứ Ca-na-an

1 CHÚA phán với Mô-sê, 2 “Hãy sai các thám tử vào do thám xứ Ca-na-an, xứ Ta sẽ ban cho dân I-sơ-ra-ên. Cứ mỗi chi tộc các ngươi sẽ phái một người. Người ấy phải là một người lãnh đạo trong chi tộc mình.”
3 Vậy Mô-sê sai họ từ Ðồng Hoang Pa-ran ra đi, theo như lệnh CHÚA đã truyền. Tất cả thám tử ấy đều là những người lãnh đạo trong dân I-sơ-ra-ên. 4 Sau đây là danh sách những người ấy:
 Chi tộc Ru-bên: Sam-mua con trai Xác-cua;
5 Chi tộc Si-mê-ôn: Sa-phát con trai Hô-ri;
6 Chi tộc Giu-đa: Ca-lép con trai Giê-phu-nê;
7 Chi tộc I-sa-ca: I-ganh con trai Giô-sép;
8 Chi tộc Ép-ra-im: Hô-sê-a con trai Nun;
9 Chi tộc Bên-gia-min: Pan-ti con trai Ra-phu;
10 Chi tộc Xê-bu-lun: Gát-đi-ên con trai Sô-đi;
11 Chi tộc Giô-sép, tức chi tộc Ma-na-se: Gát-đi con trai Su-si;
12 Chi tộc Ðan: Am-mi-ên con trai Ghê-man-li;
13 Chi tộc A-se: Sê-thưa con trai Mi-chên;
14 Chi tộc Náp-ta-li: Na-bi con trai Vốp-si;
15 Chi tộc Gát: Ghê-u-ên con trai Ma-khi.
16 Ðó là tên của những người Mô-sê sai đi do thám xứ. Mô-sê đặt tên cho Hô-sê-a con trai Nun là Giô-sua.
17 Mô-sê sai họ đi do thám xứ Ca-na-an và căn dặn, “Hãy lên đó, đi từ miền nam lên miền đồi núi, 18 để xem xứ đó như thế nào, dân sống trong đó mạnh hay yếu, thưa thớt hay đông đúc, 19 xứ của họ ở tốt hay xấu, những thành của họ là lều trại giữa đồng trống hay có tường lũy kiên cố, 20 đất đai màu mỡ hay cằn cỗi, có cây cối hay không. Hãy can đảm và mang về một ít trái cây của xứ ấy.” Vả, bấy giờ là mùa nho chín đợt nhất.
21 Vậy họ đi lên và do thám xứ. Họ đi từ Ðồng Hoang Xin cho đến Rê-hốp, gần Lê-bô Ha-mát. 22 Họ đi vào miền nam, rồi đến Hếp-rôn, nơi có A-hi-man, Sê-sai, và Tanh-mai, là các con cháu của A-nác ở đó –Thành Hếp-rôn đã được xây dựng bảy năm trước thành Xô-an ở Ai-cập– 23 Họ đi đến Khe Ếch-côn và tại đó họ chặt một nhánh nho có một chùm nho mà phải cần hai người khiêng bằng sào. Họ cũng hái một ít trái lựu và trái vả mang theo nữa. 24 Nơi đó được gọi là Khe Ếch-côn, vì chùm nho mà người I-sơ-ra-ên đã chặt ở đó.

Báo Cáo của Các Thám Tử

25 Sau bốn mươi ngày do thám xứ, họ trở về. 26 Họ đến với Mô-sê, A-rôn, và cả hội chúng I-sơ-ra-ên tại Ca-đe trong Ðồng Hoang Pa-ran. Họ báo cáo cho những vị ấy và cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên về cuộc dọ thám. Họ cũng chỉ cho mọi người xem những trái cây của xứ mà họ đã mang về. 27 Họ nói với Mô-sê, “Chúng tôi đã đến xứ ông sai chúng tôi đi. Ðó là một xứ đượm sữa và mật, và đây là những trái cây của xứ ấy. 28 Tuy nhiên dân sống ở đó thật hùng mạnh, các thành phố của họ đều có tường lũy kiên cố và rất lớn. Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy có con cháu của A-nác ở đó nữa. 29 Dân A-ma-léc sống ở miền nam; dân Hít-ti, dân Giê-bu-si, và dân A-mô-ri sống ở miền đồi núi; còn dân Ca-na-an sống ở ven biển và dọc theo Sông Giô-đanh.”
30 Bấy giờ Ca-lép làm cho dân yên lặng trước mặt Mô-sê, ông nói, “Xin chúng ta hãy đi lên và chiếm lấy xứ ấy ngay, vì chúng ta có thừa sức để thắng.”
31 Nhưng những người đã đi với ông nói, “Chúng ta không thể nào đánh nổi các dân đó đâu, vì họ mạnh hơn chúng ta.” 32 Họ báo cáo cho dân I-sơ-ra-ên một cách bi quan về xứ họ đã do thám rằng, “Xứ chúng tôi đã đi do thám là một xứ ăn nuốt dân của họ. Tất cả những người chúng tôi đã thấy trong xứ ấy đều cao lớn. 33 Chúng tôi đã thấy những người khổng lồ ở đó; ấy là con cháu của A-nác, dòng dõi của những người khổng lồ. Chúng tôi cảm thấy mình giống như những con cào cào trước mắt họ, và họ cũng thấy chúng tôi như vậy.”