46

Tej lug has txug Iyi

1Yawmsaub tej lug kws has tuaj rua Yelemi kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug ntswg txug ib tsoom tebchaws.
2Nuav yog tej kws has txug Iyi tebchaws, has txug Iyi tug vaajntxwv Falau Nekhau paab tub rog kws nyob ntawm ntug dej Yufeti huv lub moos Khakhemi, kws vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo ntaus yeej, rua xyoo plaub kws Yauxiya tug tub Yehauyakhi ua vaajntxwv kaav Yuta.
  3“Ca le npaaj daim hlau tiv thaiv luj hab daim kws miv,
   hab tawm moog ua rog.
  4Ca le pem eeb rua neeg, ca le nce hlo caij neeg.
   Ca le ntoo mej tej mom hlau
  moog sawv ntawm mej lub chaw ua rog
   hab huv mej raab muv hab naav mej lub tsho hlau.
  5Kuv pum daabtsw?
   Puab ntshai kawg le, puab tig loo tswv rov qaab.
  Puab tej tub rog raug muab ntaus qaug
   hab tswv sai kawg le lawm.
  Puab tsw tig saib qaab le.
   Kev txhawj kev ntshai muaj rua txhua faab.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  6“Tug kws nrawm kuj tswv tsw taug,
   tub rog kuj tswv tsw dim,
  puab dawm hab qaug taag
   rua saab qaum teb peg ntawm ntug dej Yufeti.

  7“Nuav yog leejtwg nev,
   nyaab hlo tuaj zoo yaam nkaus le tug dej Nai,
   zoo yaam nkaus le tej dej saab swv ndwg ceev?
  8Iyi nyaab hlo tuaj zoo yaam nkaus le tug dej Nai,
   zoo yaam nkaus tej dej saab swv ndwg ceev.
  Nwg has tas, ‘Kuv yuav sawv, kuv yuav nyaab lub nplajteb.
   Kuv yuav ua rua tej moos hab tej tuabneeg puam tsuaj.’
  9Tej neeg 'e, ca le sawv kev moog,
   tej tsheb neeg ua rog 'e, ca dha nrawm nroog.
  Ca cov tub rog tawm moog, yog cov tuabneeg Khuj
   hab cov tuabneeg Phuj kws tuav daim hlau thaiv,
   hab cov tuabneeg Lus kws txawj tua neev.
  10Nub ntawd yog Vaajtswv Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nub,
  yog nub kws pauj taub,
   yog nub kws nwg yuav pauj taub
   rua nwg cov tshawj chim.
  Raab ntaaj yuav noj kuas tsau,
   hab haus puab cov ntshaav kuas pov khawv,
  vem yog Vaajtswv Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus ua kevcai tua xyeem
   rua huv saab qaum teb peg ntawm ntug dej Yufeti.
  11Iyi tug ntxhais kws dawb huv 'e,
   ca le nce moog rua Kile‑a, moog muab tshuaj.
  Koj tub swv tshuaj ntau kawg lawm tsw tau qaabhau,
   mas koj khu tsw tau kuas zoo.
  12Tej tebchaws tub nov txug koj txujkev txaaj muag,
   koj lub suab quaj moog thoob nplajteb,
  vem yog cov tub rog sws dawm,
   puab ib txhwj qaug taag.”

13Yawmsaub tej lug kws has rua Yelemi kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug has txug qhov kws vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo tuaj ntaus Iyi tebchaws.
  14“Ca le tshaaj tawm huv Iyi,
   hab pav huv lub moos Mintoo,
  ca le pav huv lub moos Meefi hab lub moos Thapaahe,
  has tas ‘Sawv ntsug hab npaaj kuas txhwj,
   tsua qhov raab ntaaj yuav noj puag ncig mej.’
  15Ua caag tug daab Api tswv lawm?
   Ua caag mej tug txoov daab txwv nyuj nyob tsw ruaj?
   Vem yog Yawmsaub muab nwg thawb qaug.
  16Mej cov tuabneeg coob coob kuj dawm hab qaug,
   hab puab ib leeg has rua ib leeg tas,
   ‘Ca le sawv tseeg nawj,
  ca peb rov qaab moog rua ntawm peb haiv tuabneeg,
   moog rua lub tebchaws kws yug peb,
   vem yog tim tug kws quab yuam raab ntaaj.’
  17Ca le hu cov Iyi tug vaajntxwv Falau lub npe has tas,
   ‘Tug kws tshoob hawb tso tej swjhawm taag dawb.’ ”
  18Tug vaajntxwv kws lub npe hu ua Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas,
  “Kuv yeej muaj txujsa nyob,
   mas yuav muaj ib tug tuaj
  zoo ib yaam le lub roob Thanpau kws nyob huv plawv tej roob
   hab zoo yaam le lub roob Khamee ntawm ntug havtxwv.
  19Cov tuabneeg Iyi 'e, ca le fwbxwm tej hov txhua chaw
   swv rua thaus mej raug nteg coj moog,
  tsua qhov lub moos Meefi yuav pob taag,
   nyob do cuas ca, tsw muaj tuabneeg nyob.

  20“Iyi yog tug xyuas nyuj kws zoo nkauj,
   tassws ib tug yoov nyuj saab qaum teb peg tuaj tum nwg.
  21Txawm yog nwg cov tub rog kws ndav nrug nwg nyob
   zoo yaam nkaus le tej mivnyuas nyuj rog rog,
  los puab ca le tig hlo tswv taag moog ua ke,
   puab tsw tiv rog hlo le,
  vem yog nub kws puab raug puam tsuaj
   tub lug txug puab lawm,
   yog lub swjhawm kws rau txem rua puab.
  22Nwg ua lub suab zoo yaam le
   tug naab kws saamswm ndaug moog,
  vem yog nwg cov yeeb ncuab tuaj ua ib paab coob coob,
   hab coj taus tuaj tawm tsaam nwg
   zoo yaam le cov tuabneeg kws tuaj ntuv ntoo.”
  23Yawmsaub has tas,
  “Txawm yog nwg lub haav zoov ntum nti
   los puab yuav muab ntuv taag huvsw,
  tsua qhov puab cov coob dua tej kooj ntaas
   tub suav tsw txheeb.
  24Iyi tug ntxhais yuav raug txaaj muag,
   nwg yuav raug muab cob rua huv ib haiv tuabneeg
   kws nyob saab qaum teb peg txhais teg.”

25Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has tas, “Saib maj, kuv yuav coj kev rau txem rua tug daab Amoo huv lub moos Thenpe, hab rua Falau hab rua Iyi hab Iyi tej daab hab nwg tej vaajntxwv, yog rau txem rua Falau hab cov kws tso sab rua nwg. 26Kuv yuav muab puab cob rua huv cov kws nrhav txuv puab txujsa txhais teg, yog vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo hab nwg cov thawj rog txhais teg. Dhau yaav tom qaab Iyi le maav muaj tuabneeg nyob, ib yaam le thau u.” Yawmsaub has le nuav ntaag.
  27“Kuv tug qhev Yakhauj 'e, tsw xob ntshai,
   Yixayee 'e, tsw xob poob sab nthaav,
  tsua qhov, saib maj, kuv yuav cawm meb dim
   huv lub chaw kws deb lug,
  hab paab meb tej tub ki xeeb ntxwv
   tawm huv lub tebchaws kws puab raug nteg lug.
  Yakhauj yuav rov lug hab nyob kaaj sab lug
   hab noj qaab nyob zoo,
   tsw muaj leejtwg yuav ua rua nwg ntshai.”
  28Yawmsaub has tas,
  “Kuv tug qhev Yakhauj 'e, tsw xob ntshai
   vem kuv nrug nraim koj nyob.
  Kuv yuav muab txhua lub tebchaws
   kws kuv tau lawv mej moog nyob huv lawd
  rhuav kuas puam tsuaj taag huvsw,
   tassws kuv tsw ua rua mej puam tsuaj taag.
  Kuv yuav nplawm qhuab qha mej
   lawv le kws tswm nyog ua.
   Kuv yeej yuav tsw tseg qhov kws rau txem rua mej.”