46

Douc Waac Gorngv I^yipv

1Douc waac mienh, Ye^le^mi, duqv zipv Ziouv nyei naaiv deix waac gorngv taux maanc guoqv.
2Gorngv taux I^yipv,
 Naaiv deix waac gorngv taux I^yipv hungh, Faalo Neko nyei jun-baeng, yiem Yu^fe^ditc Ndaaih hlen, Kaan^ke^mitv wuov. Mbaa^mbi^lon hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa yaac mborqv hingh doix Yo^si^yaa nyei dorn, Ye^ho^yaa^kim, zoux Yu^ndaa nyei hungh da'feix hnyangx wuov hnyangx. Ninh gorngv,
  3“Meih mbuo oix zuqc liuc leiz
   meih mbuo nyei domh torngv-baaih, fiuv-torngv-baaih,
   cuotv jauv mingh mborqv jaax.
  4Oix zuqc buic maaz.
   Geh maaz baeng aah! Faaux mingh geh jienv aqv.
  Ndongx jienv hlieqv-muoc
   yiem mborqv jaax nyei dorngx,
  nzioux meih mbuo nyei cang,
   zuqv jienv meih mbuo nyei hlieqv-lui.
  5Yie weic haaix diuc buatc ninh mbuo gamh nziex
   aengx daaux sin nzuonx.
  Ninh mbuo nyei mborqv jaax baeng zuqc suei
   yaac siepv-siepv nyei biaux,
  zungv maiv huin hmien nzuonx.
   Maaih haeqv gamh nziex nyei sic weih gormx.”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  6“Siepv nyei mienh biaux maiv hingh,
   mborqv jaax henv nyei baeng yaac biaux maiv ndutv.
  Yiem baqv bung, Yu^fe^ditc Ndaaih ga'hlen,
   ninh mbuo ndiqv zuqc ndorpc.
  7“Naaiv haaix dauh hnangv Nai^aa Ndaaih faaux,
   hnangv ndaaih nyei wuom guaatv jienv daaih?
  8I^yipv faaux daaih hnangv Nai^aa Ndaaih,
   hnangv ndaaih nyei wuom guaatv jienv daaih.
  Ninh gorngv, ‘Yie oix faaux daaih yiemx gormx lungh ndiev.
   Yie oix mietc nzengc zingh caux yiem zingh nyei baeqc fingx.’
  9Maaz aah! Hungx jienv mingh aqv.
   Mborqv jaax nyei cie aah! Beqv jienv mingh.
  Paaiv mborqv jaax henv nyei baeng cuotv mingh,
   se nanv jienv torngv-baaih nyei E^ti^o^bie Mienh caux Putv Mienh,
   caux haih buonv juang-zinx nyei Li^ndie Mienh.
  10Wuov hnoi se Ziouv, Nernh Jiex nyei Ziouv, nyei hnoi,
   se ninh jaauv win nyei hnoi,
   oix jaauv win bun ninh nyei win-wangv.
  Nzuqc ndaauv ziouc nyanc beuv,
   yaac hopv win-wangv nyei nziaamv zungx,
  weic zuqc Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh,
   yiem baqv bung deic-bung, Yu^fe^ditc Ndaaih hlen fongc horc ziec.
  11“I^yipv Mienh aah!
   Mingh Gi^le^aatc lorz ndie-ndaang.
  Meih longc camv-nyungc ndie yaac maiv lamh longc.
   Weic meih nor, maiv haih zorc maiv longx.
  12Maanc guoqv mienh duqv haiz mienh zuqc nyaiv nyei fienx,
   meih nyiemv nyei qiex buangv nzengc lungh ndiev,
  weic zuqc mborqv jaax henv nyei baeng fih hnangv nyei laanh nziangc zuqc laanh,
   i laanh zungv lomh nzoih king njiec.”

Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh Daaih Mborqv

13Naaiv se Ziouv gorngv mbuox douc waac mienh, Ye^le^mi, nyei waac, gorngv taux Mbaa^mbi^lon hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, oix daaih mborqv I^yipv Deic-Bung.
  14“Oix zuqc yiem I^yipv zunh gorngv, yiem Mikv^ndon zunh,
   aengx yiem Memfitv caux Taa^baan^hetc zunh gorngv,
  ‘Oix zuqc souv nzoih, liuc leiz ziangx
   weic zuqc nzuqc ndaauv oix yiem weih gormx mietc nzengc.
  15Meih mbuo nyei ngongh gouv zienh, Aabitc, weic haaix diuc biaux?
   Meih mbuo nyei ngongh gouv weic haaix diuc souv maiv jienv?
   Se weic zuqc Ziouv fongv ninh king njiec.
  16Meih nyei mienh camv haic ndiqv zuqc ndorpc,
   laanh ziouc gorngv mbuox laanh,
  ‘Jiez daaih maah! Mbuo nzuonx mbuo ganh nyei baeqc fingx,
   taux mbuo cuotv seix nyei deic-bung,
   laaix zeix mbuo wuov deix nyei nzuqc ndaauv.’
  17Oix zuqc cuotv mbuox heuc I^yipv nyei Faalo Hungh,
   ‘Ga'naaiv-mbui, bun ziangh hoc piatv’ wuov dauh.”
  18Hungh Diex, dongh maaih mbuox heuc Nernh Jiex nyei Ziouv wuov dauh,
   hnangv naaiv gorngv, “Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc gorngv,
  maaih dauh oix daaih hnangv Taa^mbo yiem zuangx mbong mbu'ndongx,
   yaac hnangv yiem wuov koiv-hlen nyei Kaanmen Mbong.
  19Yiem I^yipv nyei mienh aah!
   Oix zuqc liuc leiz ziangx meih mbuo zuqc guaatv mingh nyei ziangh hoc longc nyei ga'naaiv,
  weic zuqc Memfitv oix zuqc benx ndau-huaang,
   benx baaic waaic nyei dorngx, maiv maaih mienh yiem.
  20I^yipv hnangv dauh nzueic haic nyei ngongh nyeiz
   mv baac maaih baqv bung daaih nyei dungz-nung daaih ngaatc.
  21Yiem ninh mbu'ndongx cingv zoux baeng wuov deix
   hnangv ngongh dorn-junc.
  Ninh mbuo lomh nzoih daaux sin biaux,
   maiv yiem wuov mborqv jaax,
  weic zuqc ninh mbuo zuqc kouv nyei hnoi taux aqv.
   Taux ziangh hoc dingc ninh mbuo nyei zuiz.
  22Ninh cuotv mbui nyei qiex hnangv naang luic jienv biaux,
   weic zuqc ninh nyei win-wangv ndutc ndutc nyei daaih,
  ninh mbuo dorh jienv bouv daaih mborqv,
   hnangv goix ndiangx nyei mienh longc bouv goix ndiangx nor.”
  23Ziouv gorngv,
   “Maiv gunv I^yipv nyei ndiangx-lomc mingh maiv tong
   win-wangv zungv oix goix.
  Weic zuqc ninh mbuo gauh camv jiex jopv-nyeic,
   zungv saauv maiv hingh.
  24I^yipv Mienh oix zuqc nyaiv,
   oix zuqc jiu bun yiem baqv bung mienh nyei buoz-ndiev.”
25Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, “Yie oix dingc Te^mbetc nyei Aamon zienh caux Faalo nyei zuiz, yaac dingc I^yipv caux I^yipv nyei zienh caux ninh nyei hungh diex nyei zuiz, yaac dingc Faalo caux kaux ninh wuov deix mienh nyei zuiz. 26Yie oix zorqv ninh mbuo jiu bun yiem lorz ninh mbuo nyei maengc wuov deix nyei buoz-ndiev, se jiu bun Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, caux ninh nyei baeng-bieiv nyei buoz-ndiev. Nqa'haav I^yipv aengx maaih mienh yiem hnangv zinh ndaangc wuov nor.” Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  27“Mv baac yie nyei bou, Yaakopv aac, maiv dungx gamh nziex.
   I^saa^laa^en aac, maiv dungx daamv faix,
  weic zuqc yie oix yiem go nyei dorngx njoux meih,
   yaac njoux meih nyei zeiv-fun yiem ninh mbuo zuqc guaatv mingh nyei dorngx cuotv daaih.
  Yaakopv ziouc nzuonx daaih baengh orn, sekv nzieqc nyei yiem,
   yaac maiv maaih haaix dauh bun ninh gamh nziex.”
  28Ziouv gorngv, “Yie nyei bou, Yaakopv aac, maiv dungx gamh nziex,
   weic zuqc yie caux meih yiem.
  Yie oix bun dongh meih zuqc zunc mingh nyei wuov deix guoqv zutc nzengc,
   mv baac yie maiv mietc nzengc meih.
  Yie oix ziux meih mbuo horpc zuqc duqv nyei mborqv njaaux meih,
   yie maiv zeiz maiv dingc meih nyei zuiz.”