46

Cov Iziv Swb Rog Hauv Kakhemis

1Tus TSWV hais rau kuv txog tej haivneeg, 2yog xub hais txog cov Iziv. Tus TSWV hais txog Falaus Nekaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv cov tubrog uas Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos tuaj tua yeej hauv lub nroog Kakhemis uas nyob ze ntawm tus dej Efalates yog xyoo plaub uas Yehauyakees ua vajntxwv kav tebchaws Yudas:
3“Iziv cov thawj tubrog qw hais tias,
  ‘Cia li npaj nej tej thaiv hniav ntaj
   kom txhij mus ntaus rog!
  4Muab eeb nog rau nej tej nees thiab
   caij!
  Cia li ntoo kausmom hlau thiab mus sawv ua tej kab!
  Hov nej tej hmuv thiab hnav nej tej tsho hlau!’ ”

  5Tiamsis tus TSWV nug hais tias,
  “Kuv pom dabtsi? Lawv ntshai thiab
   thim rov qab.
  Lawv cov tubrog raug tua ua rau
   lawv ntshai thiab khiav tsis saib qab li.
  6Txawm yog cov uas khiav ceev heev los yeej khiav tsis dhau;
  cov tubrog los khiav tsis dim.
  Lawv dawm thiab ntog tas rau
   ntawm tus Dej Efalates sab qaumteb.
  7Leejtwg thiaj yuav sawv taus nphau
   nphwv ib yam li tus dej Niles
  thiab ib yam li tus dej uas huam puv
   nkaus ntug?
  8Twb yog Iziv sawv nphau nphwv ib
   yam li tus dej Niles,
  thiab ib yam li tus dej uas huam puv
   nkaus ntug.
  Iziv hais tias, ‘Kuv yuav huam thiab nyab lub ntiajteb;
  kuv yuav rhuav tej nroog thiab tej
   neeg uas nyob hauv kom puastsuaj tas.
  9Tej nees cia li dhia mus thiab tej tsheb cia li ntog!
  Cia li txhij cov Sudas thiab cov Linpias tej tubrog
   uas nqa tej thaiv hniav ntaj,
  thiab cov Lidias tej tubrog uas txawj
   tua hneevnti mus.’ ”

  10Hnub no yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam
  thiab muaj hwjchim loj kawg nkaus hnub:
   hnub no nws yuav ua pauj;
  hnub no nws yuav rau txim rau nws cov yeebncuab.
  Nws rab ntaj yuav noj lawv tej nqaij kom tsau
  thiab haus lawv tej ntshav kom txaus siab.
  Hnub no tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg
   nkaus muab cov uas nws tua tuag lawm,
  coj mus fij rau ntawm tus Dej Efalates sab qaumteb.
  11Cov Iziv, nej cia li mus rau pem cheebtsam
   Nkile-as thiab nrhiav tshuaj rau nej!
  Nej tej tshuaj tsis zoo thiab kho tsis tau nej tej mob.
  12Txhua haivneeg hnov nej tej kev txajmuag,
   thiab txhua tus hnov nej quaj.
  Tej tubrog sib dawm ntog rau hauv av.

Nenpukajnexales Tuaj Tua Cov Iziv

13Thaum Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos tuaj tua tebchaws Iziv. Tus TSWV hais rau kuv tias,
  14“Koj cia li mus qhia rau lub nroog
   Menkidaus, lub nroog Meefis
  thiab lub nroog Tapahes hauv tebchaws Iziv hais tias,
  ‘Nej cia li npaj sib tua, rau qhov yuav muaj kev tsov kev rog
   tuaj ua kom nej puastsuaj.
  15Vim li cas nej tus vajtswv Anpis uas
   muaj hwjchim vau lawm?
   Twb yog tus TSWV muab tsoo tawg tas lawm!’
  16Nej cov tubrog dawm ntog tas lawm;
   nej ib leeg hais rau ib leeg hais tias,
  ‘Peb cia li rov mus tsev, mus cuag peb cov neeg,
  peb thiaj dim yeebncuab tej hniav ntaj hniav riam!’

  17“Lawv tis dua ib lub npe tshiab rau
   Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv hu ua
  ‘Tus uas ua Tsis Tau Dabtsi Cia Nws
   Lub Sijhawm Dhau Mus.’
  18Kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj
  kawg nkaus uas yog Vajtswv tus uas
   muaj sia nyob thiab yog vajntxwv.
  Lub Roob Tanpaus sawv siab tshaj tej hauv roob
  thiab lub Roob Kalemees sawv siab tshaj hiavtxwv li cas,
  tus uas yuav tuaj tawmtsam nej muaj zog npaum li ntawd.
  19Cov Iziv, nej cia li sawbsim, luag
   yuav tuaj ntes nej mus;
  Meefis yuav ua suabpuam tsis muaj neeg nyob.
  20Iziv zoo ib yam li tus xyuas nyuj uas
   zoo nkauj heev,
  tiamsis ib tug yoov mosdab yuav
   tuaj sab qaumteb tuaj tom nws.
  21Txawm yog tej tubrog uas nws ntiav tuaj pab nws
  los tsuas zoo ib yam li tus xyuas nyuj ntawd.
  Lawv tiv tsis tau tej kev sib ntaus sib tua;
   lawv thim khiav rov qab.
  Hnub uas lawv raug kev puastsuaj twb los txog lawm,
   yog hnub uas lawv raug txiav txim.
  22Thaum yeebncuab cov tubrog tuaj ze lawm,
   Iziv khiav nrov xuav ib yam li nab nkaug.
  Yeebncuab nqa taus tuaj tua cov Iziv ib yam li ntov ntoo
  23thiab ib yam li luag ntov zoov.
  Yeebncuab cov tubrog coob heev yeej
   suav tsis txheeb li;
  lawv cov tubrog coob tshaj tej kooj
   txomfav.
  24Cov Iziv raug kev txajmuag; lawv yuav
   swb cov neeg uas tuaj sab qaumteb tuaj.
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

25Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Kuv yuav rau txim rau Amoos uas yog Thenpes tus vajtswv, cov Iziv, lawv tej vajtswv thiab lawv tej vajntxwv. Kuv muab Falaus uas kav tebchaws Iziv thiab txhua tus uas tuaj nws tog 26cob rau Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos thiab cov tubrog uas xav muab nws tua povtseg. Tom qab ntawd yuav muaj neeg rov qab los nyob hauv tebchaws Iziv ib yam li yav tas los lawm. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Tus TSWV Yuav Pab Nws Haivneeg

  27“Kuv haivneeg, nej tsis txhob ntshai,
   haivneeg Yixalayees, nej tsis txhob txhawj!
  Kuv yuav pab nej cov uas luag ntes
   mus nyob rau lub tebchaws uas deb heev.
  Nej yuav tau rov los tsev thiab nyob kaj siab lug;
  nej yuav nyob tso siab lug thiab tsis
   muaj leejtwg ua rau nej ntshai.
  28Kuv yuav los cuag nej thiab cawm nej.
  Kuv yuav rhuav txhua haivneeg uas kuv ntiab nej
   mus nrog nyob kom puastsuaj,
  tiamsis kuv yuav tsis cia kom nej puastsuaj.
  Kuv yuav rau txim rau nej, tiamsis
   thaum kuv rau txim rau nej, kuv yuav ua ncaj.
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”