23

Yôb

1Giŏng anŭn, Yôb laĭ tui anai:
  2“Hrơi anai kâo ăt dŏ brŏk ruă phĭ̱ hăng Ơi Adai;
   Ñu ăt dŏ taih ama̱ng kâo wơ̆t tơdah kâo ăt dŏ ruă nuă kơtang.
  3Hiam yơh tơdah kâo kơnơ̆ng thâo anih pă kiăng hơduah Ñu;
   hiam yơh tơdah kâo dưi nao pơ anih Ñu dŏ!
  4Kâo či pŏk pơblang tơhơnal tơlơi kâo ƀơi anăp Ñu
   laih anŭn či pơgăl pơgang kâo pô bă blai yơh.
  5Kâo či thâo krăn yơh hơget tơlơi Ñu či laĭ glaĭ kơ kâo,
   laih anŭn pơmĭn kơ hơget tơlơi Ñu či laĭ anŭn yơh.
  6Ñu či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo hăng tơlơi dưi mơyang prŏng hă?
   Ơ ơh, Ñu ƀu či phŏng kơđi kơ kâo jing mơnuih soh ôh.
  7Pơ anih anŭn yơh mơnuih tơpă hơnơ̆ng kar hăng kâo anai dưi pơrơđah tơhơnal tơlơi Ñu ƀơi anăp Ñu,
   laih anŭn Ñu či pơklaih hĭ kâo hlŏng lar mơ̆ng ƀing hlơi pô phŏng kơđi kơ kâo jing mơnuih soh yơh.

  8“Samơ̆ tơdah kâo nao pơ gah ngŏ̱, Ñu ƀu dŏ pơ anih anŭn ôh;
   tơdah kâo nao pơ gah yŭ̱, kâo kŏn hơduah ƀuh Ñu lơi.
  9Tơdang Ñu mă bruă amăng anih gah dư̱r, kâo ƀu ƀuh Ñu ôh;
   tơdang Ñu wơ̆t nao pơ gah thu̱ng, kâo kŏn ƀuh Ñu lơi.
  10Samơ̆ Ñu thâo krăn jơlan kâo nao;
   tơdang Ñu hơmâo lông lăng kâo laih, kâo či jing kar hăng mah yơh.
  11Kâo đuaĭ tui jĕ Ñu pơpă Ñu dui ba kâo;
   kâo hơmâo đuaĭ tui pơpă Ñu kơčrâo brơi kơ kâo yơh.
  12Kâo hơmâo tui gưt laih hơdôm tơlơi Ñu hơmâo pơđar laih;
   kâo hơmâo pơmĭn ƀlơ̆ng laih hơdôm tơlơi Ñu pơđar jing yom pơphan hloh kơ gơnam ƀơ̆ng kâo kơƀah kiăng rĭm hrơi yơh.

  13“Samơ̆ kơnơ̆ng hơjăn Ñu đôč yơh jing Ơi Adai, tui anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu.
   Ñu ngă tui hăng tơlơi Ñu kiăng kơ ngă yơh.
  14Ñu či ngă tui hăng tơlơi Ñu kiăng kơ ngă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo,
   laih anŭn hơmâo lu hơdră kar hăng anŭn Ñu ăt hơmâo pơkra laih hơdră kơ kâo.
  15Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget kâo huĭ bra̱l ƀơi anăp Ñu;
   tơdang kâo pơmĭn kơ abih bang tơlơi anŭn, kâo huĭ kơ Ñu yơh.
  16Ơi Adai hơmâo brơi kơ kâo tah hơtai;
   Pô Dưi Kơtang hơmâo pơbra̱l hĭ kâo laih.
  17Samơ̆ kâo ƀu či dŏ rơiăt ôh yua mơ̆ng tơlơi kơnăm mơmŏt,
   ƀôdah yua mơ̆ng tơlơi kơnăm mơmŏt kơpa̱l anŭn pơgăn hĭ kâo ƀu dưi ƀuh ôh.