25

Npiledas

1-2Npiledas uas yog neeg Sus teb hais tias:
  “Vajtswv yog tus uas muaj hwjchim,
   peb txhua tus yuav tsum hwm nws;
  nws tswj nws lub ntuj ceebtsheej nyob thajyeeb lug.
  
  3Puas muaj leejtwg suav txheeb cov
   timtswv uas ua haujlwm rau Vajtswv?
  Puas muaj ib qhov chaw twg uas
   Vajtswv qhov kaj ci mus tsis txog li?
  4Puas muaj ib tug neeg twg ncaj ncees
   lossis dawbhuv tabmeeg Vajtswv?
  5Vajtswv saib mas txawm yog lub hli
   los tsis ci thiab tej hnubqub los tsis huv.
  6Neeg yog dabtsi, yog kas thiab yog kab xwb los?
  Vajtswv saib neeg tseemceeb li cas?”