25

1Binh-đát, người Su-a, đáp:
2Chúa vẫn cầm quyền tể trị và đáng khiếp sợ,
Chúa lập hòa bình trên các nơi cao của Ngài.
3Ai kết toán được tổng số của các quân đội Ngài?
Ai tránh được ánh sáng Ngài soi thấu?
4Con người làm sao được Thượng Đế kể là công chính?
Dòng dõi người nữ làm sao được tinh sạch?
5Kìa, mặt trăng còn có khi tròn khi khuyết,
Dưới mắt Ngài, các ngôi sao còn không tinh khiết,
6Huống chi con người, một loài giòi bọ,
Con cái loài người, một giống côn trùng?