25

Y-Bildat Lah Bunuyh Mâu Dơi Geh Nau Sŏng Ta Năp Brah Ndu Ôh

1Y-Bildat bunuyh n'gor bri Suah plơ̆ sĭt lah:
2"Nau dơi jêh ri nau klach jêng ndơ Kôranh Brah,
  Păng ăn tât nau đăp mpăn tâm ntŭk prêh ta kalơ trôk.
3Mbu nơm dơi kơp phung tahan Kôranh Brah? Geh lĕ ma mbu nơm Păng mâu nchrat ang ôh nau ang păng?
4Pônây mâm kon bunuyh dơi jêng sŏng lĕ ta năp Brah Ndu?
 Mbu moh deh tă bu ur mâm dơi jêng kloh ueh.
5Aơ, nđâp khay mâu sol ang ôh,
 jêh ri mănh mbing mâu lĕ dơi jêng
 kloh rsang ta năp măt Păng.
6Lơ hâu lơn bunuyh jêng nâm bu ndrŭng, jêh ri bunuyh jêng ndrŭng!"