25

Binh-đát: Phàm Nhân Không Thể Nào Ðược Kể Là Công Chính

1Bấy giờ Binh-đát người Su-a trả lời và nói:
  2Quyền thống trị và sự sợ hãi thuộc về Ngài;
  Ngài thiết lập hòa bình thịnh vượng trên cõi trời cao.
  3Ai có thể đếm được các đạo binh của Ngài?
  Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến chăng?
  4Có thể nào người ta được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời chăng?
  Làm thể nào một người do phụ nữ sinh ra lại có thể được xem là trong sạch?
  5Kìa, ngay cả mặt trăng mà còn chưa trong sáng đủ,
  Các vì sao mà còn chưa tinh sạch đủ trước thánh nhan Ngài,
  6Huống chi là loài người, vốn chỉ là loài giòi bọ,
  Con của phàm nhân chỉ là loài giun sán đối với Ngài!