13

Bri Hôm Ma Phung Israel Mra Sŏk

1Y-Yôsuê ranh jêh, gŭ rêh jŏ năm jêh. Yêhôva lah ma păng: "May ranh jêh, gŭ rêh jŏ năm jêh, hôm e geh n'gor bri ăn may mra sŏk. 2Aơ bri hôm e: Lĕ rngôch bri phung Philitin jêh ri lĕ bri phung Gêsurit, 3(ntơm bơh dak krong Sihôr gŭ palơ n'gor bri Êjipt mpeh palơ dor tât ma n'har neh ƀon Êkron, bri nây bu kơp bri Kanaan; geh prăm nuyh hađăch phung Philitin, hađăch ƀon Gasa, ƀon Asdôt, ƀon Askalin, ƀon Gat, jêh ri ƀon Êkron) jêh ri phung hađăch Avim, 4mpeh rđŭng, lĕ phung Kanaan, jêh ri ƀon Mêara jêng ndơ phung Sidôn, tât ma ƀon Aphek, tât ma n'har neh phung Amôrit, 5jêh ri bri phung Gêbatit, jêh ri lĕ bri Liban mpeh luh nar, ntơm bơh ƀon Baal-Gat ta njâng yôk Hermôn tât ma ntŭk lăp ƀon Hamat. 6Lĕ rngôch bunuyh gŭ tâm bri kalơ dor ntơm bơh bri Liban tât ma ƀon Misrêpor Maim, lĕ rngôch phung Sidôn. Gâp nơm mra prơh khân păng ta bơh panăp phung ƀon lan Israel; kanŏng tâm pa bri nây ma phung Israel jêng drăp ndơn, tĭng nâm nau gâp ntĭnh jêh ma may. 7Pô nây aƀaơ ri tâm pă bri nây jêng drăp krăm ma si ndŭl. Mpôl jêh ri ma du n'gul ndŭl mpôl Manasê ndơn."

Neh Tâm Pă Ăn Ma Phung Manasê, Phung Rubên Jêh Ri Phung Gat

8Phung Ruben jêh ri phung Gat ndrel ma du n'gul êng ndŭl mpôl Manasê ndơn drăp khân păng sŏk ndơn Y-Môis ăn jêh ma khân păng mpeh palơ dak krong Yurdan, tĭng nâm Y-Môis oh mon Yêhôva ăn ma khân păng; 9ntơm bơh ƀon Arôer gŭ ta bôk rlŭng Arnôn, jêh ri ƀon gŭ ta nklang rlŭng, jêh ri lĕ neh lâng kalơ dor Mêdêba tât ma ƀon Dibôn: 10jêh ri lĕ rngôch ƀon toyh Y-Sihôn hađăch phung Amôrit, nơm chiă uănh jêh ta ƀon Hêsbôn, tât ma n'har neh phung Amôn, 11jêh ri bri Galaat, bri phung Gêsarit jêh ri phung Makatit, lĕ yôk Hermôn, jêh ri lĕ bri Basan tât ta ƀon Salêka; 12lĕ ƀon bri hađăch Y-Ôk tâm bri Basan, nơm chiă uănh jêh ta ƀon Astarôt jêh ri ta ƀon Êdrei (Kanŏng êng păng hôm bơh phung Rêphaim). Y-Môis dơi jêh đah phung nây jêh ri prơh lơi khân păng. 13Ƀiă lah phung ƀon lan Israel mâu prơh ôh phung Gêsurit mâu lah phung Makatit; ƀiă lah phung Gêsurit jêh ri phung Makatit gŭ ndrel ma phung Israel n'ho tât nar aơ.
14Kanŏng ma ndŭl mpôl Lêvi Y-Môis mâu ăn ndơn drăp ôh: mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva Brah Ndu Israel nây jêng drăp khân păng ndơn, tĭng nâm Yêhôva lah jêh ma Y-Môis.
15Y-Môis ăn jêh ma ndŭl mpôl Ruben ndơn drăp tĭng nâm rnăk nor khân păng. 16Pô nây neh khân păng kơp ntơm ƀon Arôer ta bôl n'hor Arnôn, jêh ri ƀon ta nklang rlŭng, lĕ bri neh lâng kalơ dor dăch ƀon Mêdêda, 17ƀon Hêsbôn jêh ri lĕ rngôch ƀon gŭ tâm bri neh lâng kalơ dor, ƀon Dibôn, ƀon Bamôt Bal, ƀon Betbalmêon, 18ƀon Jahas, ƀon Kêdêmôt, ƀon Nêphat, 19ƀon Kiriatham, ƀon Sipma, ƀon Sêret Sahar ta kalơ gôl tâm rlŭng, 20ƀon Betpêôr, gôl ta yôk pisga, ƀon Betjêsimôt, 21nâm bu ntĭt ƀon tâm bri neh lâng kalơ dor, jêh ri lĕ ƀon bri hađăch Y-Sihôn, hađăch phung Amôrit, nơm chiă uănh ta ƀon Hêsbôn, nơm Y-Môis lơh dơi jêh nđâp ma phung kôranh bri Midian, Y-Êvi, Y-Rêkem, Y-Sur, Y-Hur jêh ri Y-Rêba, phung kon hađăch Y-Sihôn, jêh ri nơm gŭ tâm trôm bri. 22Đơ tâm phung khân păng phung ƀon lan phung Israel nkhĭt jêh ma mpiăt đao, geh nđâp Y-Balaam kon bu klâu Y-Bêôr, nơm mbơh lor. 23Dak krong Yurdan jêng n'har neh phung Ruben. Nây yơh drăp ma phung Ruben ndơn, tĭng nâm rnăk nor khân păng nđâp ma ƀon toyh jêh ri ƀon jê̆ khân păng.
24Y-Môis lĕ ăn jêh drăp ma phung ndŭl mpôl Gat ndơn tĭng nâm rnăk nor khân păng. 25Neh khân păng jêng ƀon Jaser, jêh ri lĕ rngôch ƀon toyh bri Galaat, jêh ri du n'gŭl bri phung Amôn tât ma ƀon Arôer mpeh palơ ƀon Raba. 26Ntơm bơh ƀon Hêsbôn tât ma ƀon Ramat Mispê jêh ri ƀon Betônim, jêh ri ntơm bơh ƀon Mahanaim tât ta bri Dêbir, 27jêh bri tâm rlŭng ƀon Betharam, ƀon Betnimra, ƀon Sukôt, jêh ri ƀon Saphôn, jêh ri nkô̆ hôm bơh ƀon bri hađăch Y-Sihôn hađăch ƀon Hêsbôn, jêh ri dak krong Yurdan jêng n'har tât ma bôl dak mbŭt Chhinêrôt mpeh palơ kơh đah ri dak krong Yurdan. 28Nây yơh jêng drăp ma phung Gat ndơn tĭng nâm rnăk nor khân păng, nđâp ma ƀon toyh jêh ri jê̆ khân păng.
29Y-Môis ăn ma du n'gul ndŭl mpôl phung Manasê ndơn drăp, tâm pă ma du n'gul ndŭl mpôl Manasê tĭng nâm rnăk nor khân păng. 30Bri khân păng ntơm bơh ƀon Mahanaim, klom lĕ bri Basan, jêh ri lĕ ƀon bri hađăch Y-Ôk hađăch bri Basan, jêh ri lĕ ƀon jê̆ bri Jair tâm bri Basan, geh prao jât rplay ƀon toyh 31du n'gul bri Galaat, ƀon Astarôt jêh ri ƀon Êdrei, ƀon nây tâm ƀon bri hađăch Y-Ôk tâm bri Basan, bon aơ tâm pă ma phung ƀon lan Y-Makir kon bu klâu Y-Manasê ma du n'gŭl phung Markir tĭng nâm rnăk nor khân păng. 32Nây yơh Y-Môis pă ndơn drăp tâm neh lâng bri Môap kơh đah ri dak krong Yurdan palơ ƀon Yêrikô. 33Ƀiă lah Y-Môis mâu ăn ma ndŭl mpôl Lêvi ndơn drăp ôh: Yêhôva Brah Ndu Israel jêng drăp ma khân păng ndơn, tĭng nâm lah jêh ma phung Israel.