7

Nau Tih Y-Akan

1Ƀiă lah phung ƀon lan Israel mâu ƀư tĭng nâm nau ntăm di ma ndơ bu prăp ăn jêh ma Yêhôva; yor lah Y-Akan, kon bu klâu Y-Karmi, sau Y-Sapdi, se Y-Sêra, bơh ndŭl mpôl Yuda, geh sŏk ndơ bu prăp ƀư rai; jêh ri Yêhôva hao nuih ngăn đah phung ƀon lan Israel.
2Y-Yôsuê prơh hăn phung bu klâu tă bơh ƀon Yêrikô tât ma ƀon Ahi, dăch ƀon Bet Aven palơ ƀon Bethel, lah ma khân păng: "Hăn hao hom, n'hut uănh bri." Phung bu klâu nây hăn hao jêh ri n'hut uănh ƀon Ahi. 3Jêh nây khân păng plơ̆ sĭt mbơh ma Y-Yôsuê jêh ri lah pô aơ: "Lơi ăn lĕ rngôch ƀon lan hăn hao ôh, ƀiă lah ăn bar mâu lah pe rbăn nuyh bu klâu hăn hao tâm lơh đah ƀon Ahi. Lơi ăn lĕ rngôch ƀon lan hăn lơh ôh, yor lah khân păng ƀhôi dơm, 4Pô nây klăp lah tâm pe rbăn nuyh bơh phung ƀon lan hăn hao: Ƀiă lah khân păng nchuăt du panăp phung bu klâu ƀon Ahi. 5Phung bu klâu tâm phung khân păng, jêh ri bu tĭng gôk khân păng ntơm bơh mpông pêr ƀon tât ma Sêbarim, jêh ri nkhĭt khân păng dôl hăn njŭr sop. Nuih n'hâm phung ƀon lau lĕ chah rai nâm bu dak.
6Jêh ri Y-Yôsuê nkhêk lơi bok ao păng nơm jêh ri chŭn muh măt tâm neh panăp hip Yêhôva tât kŏ mhao. Păng jêh ri phung bu ranh Israel. khân păng sui neh muy ta kalơ bôk khân păng. 7Y-Yôsuê lah: "Vơ! Hơi kôranh Brah Ndu, mâm ƀư may lĕ tă mâp njŭn lĕ phung ƀon lan aơ ăn rgăn dak krong Yurdan, aƀaơ gay jao lơi hên tâm ti phung Amôrit ƀư rai hên? Ueh lơn hên gŭ kơh tê̆ dak krong Yurdan! 8Hơi Yêhôva, moh gâp dơi lah yor lah phung Israel lĕ ndôn kơi jêh pa năp phung rlăng khân păng! 9Yor lah phung Kanaan jêh ri lĕ rngôch phung gŭ tâm bri nây mra tăng ma nau aơ, khân păng mra nchueng hên, jêh ri jut lơi amoh hên bơh neh ntu. Jêh ri mâm may mra ƀư amoh may jêng toyh?
10Yêhôva lah ma Y-Yôsuê: "Dâk hom may, Mâm ƀư may chŭn măt tâm neh tâm ban pô nây? 11Phung Israel ƀư tih jêh; khân păng rlau jêh nau tâm rnglăp gâp hŏ ntăm jêh ma khân păng; khân păng sŏk jêh ndơ bu prăp ăn ma gâp; khân păng ntŭng jêh ri mbruh, jêh ri prăp ndơ nây n'hanh ma drăp khân păng nơm. 12Yor ma nây phung ƀon lan Israel mâu dơi tâm rdâng đah phung rlăng khân păng ôh, khân păng lĕ ndôn kơi jêh panăp phung rlăng khân păng, yor lah khân păng lĕ jêng ndơ bu prăp ma nau rtăp rak. Gâp mâu mra gŭ ndrel ma khân may đŏng ôh, tơ lah khân may ƀư rai lơi ndơ bu rtăp rak nây, bơh tâm nklang khân may. 13Dâk hom, ƀư kloh phung ƀon lan jêh ri lah: Ƀư kloh hom khân may nơm ma nar ôi taơ; yor lah pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu Israel lah, "Ơ Israel geh tâm nklang khân may ndơ prăp ăn jêh ma gâp! Khân may mâu dơi tâm rdâng đah phung rlăng khân may ôh tât khân may sŏk ngluh lơi lĕ ndơ prăp ăn jêh ma gâp tă bơh tâm nklang khân may nây mơ." 14Pô nây ơm ôi khân may văch dăch ma ngih bok gâp tĭng nâm ndŭl mpôl khân may. Jêh ri ndŭl mpôl Yêhôva nchŏng mra văch dăch tĭng nâm ngih khân păng, jêh ri ngih Yêhôva nchŏng mra văch dăch tĭng nâm rnăk sa khân păng. Jêh ri rnăk sa Yêhôva nchŏng mra văch dăch du huê du huê. 15Mbu nâm gâp nchŏng jêng nơm sŏk jêh ndơ nây. Ŭnh mra hŭt păng, păng ndrel ma lĕ ndơ păng geh, yor lah păng rlau Yêhôva tâm rnglăp, jêh ri yor lah păng ƀư jêh du nau bêk prêng tâm phung Israel."
16Pô nây Y-Yôsuê kah rngăl ơm ôi jêh ri njŭn phung Israel văch dăch ngih bok Yêhôva tĭng nâm ndŭl mpôl khân păng, jêh ri Yêhôva nchŏng ma ndŭl mpôl Yuđa. 17Păng đă ngih phung Yuđa văch dăch. Jêh ri Yêhôva nchŏng ma ngih Y-Sêra. Păng đă ngih Y-Sêra văch dăch du huê du huê, jêh ri Yêhôva nchŏng ma Y-Sapdi. 18Păng đă rnăk sa Y-Sapdi văch dăch du huê du huê, jêh ri Yêhôva nchŏng ma Y-Akan kon bu klâu Y-Kanmi, sau Y-Sapdi, se Y-Sêra bơh ndŭl mpôl Yuđa.
19Jêh ri Y-Yôsuê lah ma Y-Akan "Hơi nâu! Ăn hom nau chrêk rmah ma Yêhôva Brah Ndu Israel, jêh ri tâm rnê hom ma păng aƀaơ mbơh hom ma gâp moh may ƀư jêh. Lơi mo ôh nau nây ma gâp." 20Y-Akan plơ̆ lah ma Y-Yôsuê, "Nanê̆ ngăn yơh gâp ƀư tih jêh đah Yêhôva Brah Ndu Israel, jêh ri aơ nau gâp ƀư jêh. 21Gâp geh saơ tâm ndơ pit in du blah ao jâr ueh tă bơh bri Sinan, bar rhiăng Sêkel prăk, jêh ri rplay mah njing prăm jât Sêkel, gâp kơnh ma ndơ nây jêh ri gâp lĕ sŏk jêh, jêh ri, ta aơ gâp pôn jêh ndơ nây tâm trôm neh tâm nklang ngih bok gâp, n'hanh ma prăk ăn tâm dâng.
22Pô nây Y-Yôsuê prơh bunuyh hăn, jêh ri khân păng nchuăt tât ta ngih bok. Ta aơ ndơ nây lĕ pôn jêh tâm ngih bok Y-Akan ndrel ma prăk ăn tâm dâng. 23khân păng sŏk ndơ nây tă bơh ngih bok jêh ri njŭn ma Y-Yôsuê jêh ri ma lĕ rngôch ƀon lan Israel. Jêh ri khân păng ăn ndơ nây panăp Yêhôva. 24Y-Yôsuê jêh ri lĕ rngôch phung Israel nhŭp Y-Akan, kon sau Y-Sêra, nđâp ma prăk. Ao jâr, rplay mah, phung kon bu klâu, kon bu ur păng, ndrôk, seh bri, ƀiăp, ngih bok jêh ri lĕ ndô ndơ păng geh; jêh ri khân păng djôt leo lĕ ndô ndơ nây rlet rlŭng Akôr. 25Y-Yôsuê lah: "Mâm ƀư may ăn nau uh ah ma phung he? Yêhôva mra ăn tât nau uh ah ma may nar aơ." Jêh ri lĕ rngôch phung Israel klô̆p khân ôbăl ma lŭ. Khân păng su phung nây ma ŭnh jêh ri klô̆p ma lŭ. 26Khân păng n'hao rlay lŭ du mbŭch toyh ta kalơ Y-Akan hôm n'ho tât nar aơ. Jêh ri Yêhôva lĕ bah jêh nau păng hao ji nuih. Yor nây, bu ntơ ntŭk nây rlŭng Akôr n'ho tât nar aơ.