13

Maiv Gaengh Duqv Nzaeng Nyei Deic-Bung

1Yo^su^waa nyei hnyangx-jeiv hlang, gox haic aqv. Ziouv gorngv mbuox ninh, “Meih nyei hnyangx-jeiv hlang, gox haic aqv. Oix zuqc nzaeng nyei deic-bung corc aengx maaih jangv nyei.
2“Corc oix zuqc nzaeng nyei deic-bung maaih Fi^li^saa^die Mienh caux Gesu Mienh nyei yietc zungv deic-bung, 3yiem I^yipv Deic-Bung nyei dong bung maengx, Si^hox Ndaaih mingh baqv bung maengx taux E^ko^lon Zingh nyei gapv-jaaix. Yietc zungv funx benx Kaa^naa^an Mienh nyei deic-bung. Gunv Fi^li^saa^die Mienh wuov deix biaa dauh domh jien yiem Gaasaa Zingh, Atc^ndotc Zingh, Atc^ke^lon Zingh, Gatc Zingh, E^ko^lon Zingh, yaac maaih Apc^wim Mienh nyei deic-bung, 4se naamh bung maengx Kaa^naa^an Mienh nyei yietc zungv deic-bung, caux Sai^ndorn Mienh nyei deic-bung yiem Me^aa^laa mingh taux Aafekv Zingh, aengx mingh taux Aa^mo^lai Mienh nyei gapv-jaaix. 5Yaac maaih Ge^mbaan Mienh nyei deic-bung, caux mingh dong bung maengx yietc zungv Le^mbaa^norn Deic yiem Hemon Mbong-juoqv, Mbaa^an Gaatc Mungv, mingh taux bieqc Haamatv Zingh nyei dorngx.
6“Mbong-aiv dorngx nyei yietc zungv mienh yiem Le^mbaa^norn Geh mingh taux Mitv^le^fotv Maa^im, se Sai^ndorn nyei yietc zungv mienh, yie ganh oix yiem I^saa^laa^en Mienh nyei wuov ndaangc maengx zunc ninh mbuo cuotv mingh. Gunv ziux yie paaiv ziangx meih zorqv naaiv deix ndau bun nqoi benx I^saa^laa^en Mienh nzipc nyei buonc. 7Ih zanc meih oix zuqc paaiv naaiv deix ndau bun nqoi naaiv deix nduoh fingx caux Maa^natv^se ndaamv-fingx benx ninh mbuo nzipc nyei buonc.”

Paaiv Bun Maa^natv^se, Lu^mben Caux Gaatc Fingx Nyei Buonc Ndau

8Zengc wuov deix Maa^natv^se ndaamv-fingx caux Lu^mben Fingx caux Gaatc Fingx nzipc nyei ndau yiem Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx ziux Ziouv nyei bou, Mose, paaiv bun ninh mbuo nyei buonc.
9Maaih yiem Aannon Horngz-hlen nyei Aa^lo^e Zingh, caux horngz gu'nyuoz nyei zingh, liemh Me^nde^mbaa yietc zungv ndau-baengh mingh taux Ndi^mbon Zingh. 10Yaac maaih yiem Hetv^mbon Zingh gunv Aa^mo^lai Mienh wuov dauh Si^honx Hungh nyei norm-norm zingh mingh taux Ammon Mienh nyei gapv-jaaix. 11Yaac maaih Gi^le^aatc Deic caux Gesu Mienh caux Maa^aa^kaa Mienh nyei deic, liemh Hemon Mbong yietc zungv caux Mbaasaan Deic yietc zungv mingh taux Saax^le^kaa Mungv. 12Aengx maaih Mbaasaan Deic nyei Okc Hungh gunv nyei ziangh norm guoqv. Ninh yiem Atc^taa^lotv Zingh caux E^nden^i Zingh gunv. Le^faa^im Mienh kungx zengc ninh ganh nduqc dauh hnangv. Naaiv deix mienh yietc zungv Mose mborqv hingh aengx zunc ninh mbuo cuotv nzengc. 13Mv baac I^saa^laa^en Mienh maiv zunc Gesu Mienh caux Maa^aa^kaa Mienh cuotv. Gesu Mienh, Maa^aa^kaa Mienh ziouc yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx taux ih jaax hnoi.
14Mv baac Mose maiv paaiv ndau bun Lewi Fingx zoux ninh mbuo nzipc nyei buonc. Ninh mbuo nzipc nyei buonc se longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, nyei ga'naaiv, hnangv Ziouv caux ninh mbuo laengz jiex nyei waac nor.
15Mose ziux Lu^mben Fingx nyei bungh buonc paaiv ndau benx ninh mbuo nzipc nyei buonc.
16Ninh mbuo nyei gapv-jaaix se yiem Aannon Horngz-hlen nyei Aa^lo^e Zingh caux yiem horngz gu'nyuoz nyei zingh caux weih gormx Me^nde^mbaa Zingh nyei ndau-baengh, 17liemh Hetv^mbon Zingh caux yiem Hetv^mbon ndau-baengh nyei norm-norm zingh, Ndi^mbon Zingh, Mbaamotv Mbaa^an Zingh caux Mbetc Mbaa^an Me^on Zingh, 18yaac maaih Yaa^haatv Zingh, Ke^nde^motv Zingh caux Me^faa^aatc Zingh, 19maaih Ki^li^yaa^taa^im, Sipc^maa, caux yiem wuov norm horngz nyei mbong-aiv, Ze^e^letv Saa^haax Zingh. 20Aengx maaih Mbetc Be^o, Bitc^gaa Mbong faaux jiex nyei dorngx caux Mbetc Ye^si^motv Zingh, 21se yiem wuov norm dorngx nyei ndau-baengh nyei yietc zungv zingh, caux Aa^mo^lai Mienh nyei Si^honx Hungh yiem Hetv^mbon Zingh gunv nyei yietc zungv guoqv. Mose mborqv hingh ninh, liemh Mi^ndien Fingx nyei bieiv zeiv, Ewi, Lekem, Sux^aa, Hu^aa caux Le^mbaa. Naaiv deix bieiv zeiv zinh ndaangc yiem wuov norm deic-bung guei Si^honx Hungh gunv. 22I^saa^laa^en Mienh longc nzuqc ndaauv daix mienh wuov zanc, liemh Mbe^o nyei dorn, wuov dauh mangc maengc mienh, ⟨Mbaa^laa^am,⟩ yaac zuqc caux jienv daix daic. 23Lu^mben Fingx nyei deic-bung fai bung maengx nyei gapv-jaaix se Jor^ndaen Ndaaih. Naaiv deix zingh caux laangz benx Lu^mben Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc duqv nzipc nyei buonc.
24Mose ziux Gaatc Fingx nyei bungh buonc paaiv ndau benx ninh mbuo nzipc nyei buonc.
25Ninh mbuo nyei deic-bung yiem Yaase Mungv caux Gi^le^aatc Deic nyei norm-norm zingh, liemh Ammon Mienh nyei yietc buonc deic-bung, mingh taux Lapv^mbaa Zingh dong bung maengx, Aa^lo^e Zingh. 26Ninh mbuo nyei gapv-jaaix yaac yiem Hetv^mbon Zingh mingh taux Laamaatv Mitv^be Mungv caux Mbe^to^nim Mungv, yaac yiem Maa^haa^naa^im Zingh mingh taux Nde^mbi Zingh nyei gapv-jaaix. 27Yaac maaih horngz gu'nyuoz nyei Mbetc Haalam Mungv, Mbetc Nimlaa Mungv, Sukc^kotv Mungv, Saax^fon caux Hetv^mbon Zingh nyei Si^honx Hungh nyei guoqv zengc njiec nyei deic-bung. Fai bung nyei gapv-jaaix se Jor^ndaen Ndaaih yaac gan jienv ndaaih mingh baqv bung taux Kin^ne^letv Koiv-Dorn wuov ndiev wuonc. 28Naaiv deix zingh caux laangz benx Gaatc Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc duqv nzipc nyei buonc.
29Mose yaac zorqv nzipc nyei buonc ndau bun Maa^natv^se ndaamv-fingx ziux Maa^natv^se ndaamv-fingx nyei bungh buonc paaiv bun nqoi.
30Ninh mbuo nyei gapv-jaaix yiem Maa^haa^naa^im Zingh, weih gormx yietc zungv Mbaasaan Deic, se dongh Mbaasaan Deic nyei Okc Hungh nyei yietc zungv guoqv. Yiem Mbaasaan Deic yaac maaih Jaa^i nyei luoqc ziepc norm laangz. 31Aengx maaih yietc buonc Gi^le^aatc Deic caux Atc^taa^lotv caux E^nden^i, se guei Mbaasaan Deic nyei Okc Hungh nyei domh zingh. Naaiv deix zingh paaiv bun Maa^natv^se nyei dorn, Maaki nyei zeiv-fun, se bun yietc buonc Maaki Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc.
32Naaiv se Mose yiem Mo^apc ndau-baengh Jor^ndaen Ndaaih caux Ye^li^ko Zingh nyei dong bung maengx paaiv bun mienh nzipc nyei buonc. 33Mv baac Mose maiv paaiv nzipc nyei buonc bun Lewi Fingx. Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, se ninh mbuo nzipc nyei buonc ziux Ziouv mbuox jiex ninh mbuo nyei waac.