8

Lub Nroog A-is Puastsuaj

1Tus TSWV hais rau Yausuas hais tias, “Cia li coj tagnrho koj cov tubrog mus tua lub nroog A-is; tsis txhob ntshai lossis qaug zog. Kuv yuav pab kom koj mus tua yeej tus vajntxwv uas kav lub nroog ntawd; kuv twb muab nws lub tebchaws, lub nroog thiab nws cov pejxeem cob rau koj tes lawm. 2Koj cia li mus tua lub nroog A-is thiab nws tus vajntxwv ib yam li koj ua rau lub nroog Yelikaus thiab tus vajntxwv, tiamsis zaum no koj tseg tej khoom tseemceeb thiab tej tsiaj uas nej txeeb tau los ua koj tug. Nej cia li txhij tubrog thiab nyas twjywm mus tuaj tom lawv qab tua lub nroog.”
3Yog li ntawd, Yausuas thiaj txhij tubrog mus tua lub nroog A-is. Nws xaiv nws cov tubrog tau peb caug txhiab leej uas khov kho thiab kom lawv mus thaum ib tag hmo, 4Yausuas hais rau lawv hais tias, “Nej mus nkaum ze rau ntawm ntug nroog, npaj rawv tos sib tua. 5Kuv thiab cov tubrog uas nrog kuv, peb yuav txeem mus rau hauv lub nroog ua ntej. Thaum cov tubrog hauv lub nroog A-is tawm tuaj tua peb, peb yuav ua txuj thim khiav rov qab ib yam li peb ua thawj zaug. 6Lawv yeej yuav caum peb tua tuaj dhau ntug nroog. Lawv yuav xav hais tias peb swb lawv ib yam li thawj zaug. 7Thaum ntawd nej cia li tawm hauv nej tej chaw nkaum mus txeeb kiag lub nroog. Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv twb muab lub nroog ntawd rau nej lawm. 8Thaum nej txeeb tau lub nroog lawm, nej cia li zes taws hlawv lub nroog raws li tus TSWV tau hais lawm. Tej no yog lus samhwm rau nej.” 9Yausuas kom lawv mus nrhiav chaw nkaum ntawm lub nroog A-is sab hnubpoob nruab nrab ntawm lub nroog A-is thiab Npethees zov tos. Hmo ntawd Yausuas tseem nyob hauv lub yeej.
10Tagkis sawv ntxov, Yausuas hu nws cov tubrog tuaj ua ke. Ces Yausuas thiab Yixalayees cov thawjcoj txawm coj cov tubrog mus rau pem lub nroog A-is. 11Yausuas thiab cov tubrog uas nrog nws txawm mus rau ntawm ncaujke uas mus rau hauv lub nroog, thiab lawv tsuam yeej rau ntawm ntug nroog sab qaumteb uas muaj ib lub voshav quas lawv thiab lub nroog A-is. 12Yausuas coj kwvyees li tsib txhiab leej tubrog nrog nws mus nkaum ntawm lub nroog A-is sab hnubpoob nruab nrab ntawm lub nroog A-is thiab Npethees. 13Cov tubrog uas yuav xub mus tua, lawv tsuam yeej rau ntawm lub nroog sab qaumteb, thiab dua li lwm cov, lawv mus zov kev rau sab hnubpoob. Hmo ntawd, Yausuas nyob ib hmos hauv lub voshav. 14Thaum tus vajntxwv uas kav lub nroog A-is pom Yausuas cov tubrog, nws txawm txhij nws cov tubrog ceev nrooj tuaj. Nws thiab nws cov tubrog taug lub Hav Yauladees tuaj tua cov Yixalayees ntawm qhov chaw uas lawv sib tua thawj zaug, tiamsis vajntxwv tsis paub hais tias cov tubrog Yixalayees yuav puav tom qab tuaj. 15Yausuas thiab cov tubrog uas nrog nws ua txuj swb thiab khiav mus rau tom tiaj suabpuam. 16Luag hu tagnrho cov txivneej hauv nroog tuaj caum Yausuas lawv tua, thiab thaum lawv caum Yausuas cov tubrog mus deb nroog lawm. 17Cov txivneej hauv lub nroog A-is txhua tus mus caum cov Yixalayees tua tsis tseg ib tug cia zov lub nroog li, thiab tseg lub roojvag qhib lug cia.
18Ces tus TSWV hais rau Yausuas hais tias, “Cia li tsa koj rab hmuv rau lub nroog A-is; kuv twb muab lub nroog ntawd cob rau koj tes lawm.” Yausuas txawm ua raws li tus TSWV hais, 19thiab thaum cov tubrog uas nkaum ntawm ntug nroog pom Yausuas tsa nws rab hmuv, lawv txawm sawv dhia mus rau hauv lub nroog thiab txeeb kiag tau lub nroog, lawv txawm zes hluavtaws hlawv tamsim ntawd. 20Thaum cov tubrog A-is tig saib tom qab, lawv pom pa taws ncho auv niab rau saum ntuj ua rau lawv tau kev tws, rau qhov cov tubrog Yixalayees uas khiav rau tom tiaj suabpuam tig rov los tua lawv. 21Thaum Yausuas thiab cov tubrog uas nrog nws, pom nws lwm pab tubrog txeeb tau lub nroog A-is thiab zes hluavtaws hlawv lawm, lawv txawm tig rov los tua cov tubrog A-is. 22Cov tubrog Yixalayees uas mus txeeb thiab hlawv lub nroog tawm los pab tua thiab. Cov tubrog A-is pom hais tias cov tubrog Yixalayees vij lawv tas lawm, cov tubrog Yixalayees muab cov tubrog A-is tua tuag tas tsis muaj ib tug dim li, 23tsuas tseg tus vajntxwv uas kav lub nroog A-is xwb. Lawv ntes tau nws thiab coj mus cuag Yausuas.
24Cov tubrog Yixalayees tua cov tubrog A-is uas tuaj caum lawv tuag tas rau tom tiaj suabpuam, ces lawv rov los rau hauv lub nroog thiab muab cov neeg uas nyob hauv nroog tua tuag tas huv tibsi. 25-26Yausuas tseem tuav rawv nws rab hmuv tsa rau lub nroog A-is mus txog thaum lawv tua txhua tus tuag tas huv tibsi. Hnub ntawd cov neeg hauv lub nroog A-is, tsis hais pojniam txivneej uas raug tua tuag muaj kaum ob txhiab leej. 27Cov Yixalayees tseg tej khoom tseemceeb thiab tej tsiaj uas lawv txeeb tau hauv lub nroog cia raws li tus TSWV tau hais rau Yausuas lawm. 28Yausuas hlawv lub nroog A-is kub hnyiab ua hmoov tshauv tas thiab nws tseem zoo li ntawd los txog niaj hnub no. 29Yausuas muab tus vajntxwv uas kav lub nroog A-is dai rau ntawm ib tug ntoo mus txog thaum yuav tsaus ntuj. Thaum lub hnub yuav poob qho, Yausuas hais kom nws cov tubrog mus muab vajntxwv lub cev txo los, thiab coj mus pov rau tim ncaujke roojvag nroog. Lawv khaws pobzeb los teeb rau saum nws ua ib pawg loj loj, pawg pobzeb ntawd tseem nyob los txog niaj hnub no.

Nyeem Tus TSWV Txoj Kevcai Saum Roob Enpales

30Yausuas teeb ib lub thaj rau saum lub Roob Enpales rau tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv. 31Yausuas ua lub thaj ntawd zoo ib yam li tus qauv uas tus TSWV tus tubtxib Mauxes qhia tseg rau cov Yixalayees thiab raws li Mauxes txoj kevcai uas hais tseg hais tias: “Lub thaj uas muab pobzeb ua, tsis txhob muab txaug hlau txaug.” Lawv hlawv khoom theej txhoj rau saum lub thaj thiab muab khoom hlawv fij ua kev sib raug zoo rau tus TSWV. 32Thaum ntawd, Yausuas sau Vajtswv txoj kevcai uas Mauxes twb xub sau tseg lawm rau saum cov pobzeb tabmeeg cov Yixalayees. 33Cov Yixalayees, lawv cov thawjcoj, cov nomtswv, cov txiav txim thiab lwm haivneeg uas nrog lawv nyob, puavleej tuaj sawv ntawm tus TSWV lub Phijxab ob sab, tig xubntiag rau cov povthawj uas kwv lub phijxab. Cov neeg ib nrab tig nraubqaum rau lub Roob Khelixemes, thiab ib nrab tig nraubqaum rau lub Roob Enpales. Tus TSWV tus tubtxib Mauxes hais kom cov Yixalayees ua li ntawd, lub sijhawm uas lawv tuaj txais koob hmoov. 34Yausuas nyeem tus TSWV txoj Kevcai thiab nyeem tej lus foom koob hmoov thiab tej lus foom tsis zoo, raws li twb sau cia rau hauv phau ntawv uas teev txoj Kevcai lawm. 35Txhua nqe kevcai uas Mauxes sau tseg, Yausuas muab los nyeem rau sawvdaws mloog, tsis hais pojniam, menyuam thiab lwm haivneeg uas nrog lawv nyob.