8

Thắng trận A-hi

1Chúa bảo Giô-suê: “Đừng sợ gì cả. Con đem tất cả quân đội đi đánh A-hi, vì ta cho con cả vua lẫn dân, cả thành lẫn đất này. 2Con sẽ đối xử với A-hi và vua thành này như con đã đối xử với Giê-ri-cô, chỉ có điều khác là con được giữ chiến lợi phẩm, và súc vật bắt được cho mình. Con sẽ phục kích phía sau thành này.”
3Trước khi Giô-suê đem toàn quân đến A-hi, ông chọn ba mươi ngàn chiến sĩ dũng cảm sai đi phục kích thành vào đêm ấy.
4Ông dặn họ: “Anh em đi phục kích phía sau thành. Đừng ở xa thành, nhưng phải cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. 5Tôi sẽ dẫn tất cả quân còn lại tiến đến trước thành. Địch quân sẽ kéo ra nghênh chiến, và như lần trước, chúng tôi sẽ chạy trốn. 6Họ sẽ đuổi theo, bụng bảo dạ: ‘Chúng nó lại chạy trốn như lần trước rồi.’ Và như thế, chúng tôi dụ họ ra khỏi thành. 7Lúc ấy, đạo quân phục kích sẽ xông lên chiếm thành, vì Chúa đã cho anh em thành ấy. 8Phải phóng hỏa đốt thành theo lệnh Chúa. Tất cả phải nhớ lời dặn.” 9Đêm ấy đạo quân phục kích đến mai phục tại khoảng giữa Bê-tên và phía tây A-hi, còn Giô-suê và đạo quân còn lại vẫn ở nguyên trong trại tại Giê-ri-cô.
10Sáng hôm sau, Giô-suê dậy sớm kiểm điểm quân đội, rồi cùng các trưởng lão Y-sơ-ra-ên dẫn quân đi đánh A-hi. 11Họ đến khá gần thành, chỉ còn cách một thung lũng nữa là đến A-hi. Họ cắm trại tại đó, về phía bắc của thành. 12Giô-suê cắt thêm năm ngàn quân nữa đi phục kích giữa Bê-tên và phía tây A-hi. 13Vậy, toán chủ lực đóng ở phía bắc, còn toán phục kích nằm ở phía tây thành. Nhưng đêm ấy, Giô-suê một mình đi vào giữa thung lũng.
14Khi thấy người Y-sơ-ra-ên, vua A-hi vội vàng đốc thúc quân sĩ dậy sớm. Họ kéo nhau ra khỏi thành, tiến về phía đồng bằng, đến một điểm tập trung định sẵn để nghênh chiến. Nhưng vua A-hi không ngờ có một cánh quân phục kích phía sau thành. 15Giô-suê và chủ lực quân Y-sơ-ra-ên vờ thua, bỏ chạy về phía sa mạc. 16Người A-hi gọi nhau rượt đuổi quân thù và càng lúc họ càng ra xa thành. 17Và như thế, thành A-hi và Bê-tên đều bỏ trống, không có lấy một tên quân canh giữ.
18Lúc ấy, Chúa bảo Giô-suê: “Chỉ mũi giáo của con hướng về thành A-hi, vì ta cho con thành ấy.” Giô-suê vâng lời. 19Ngay khi ông đưa giáo chỉ thành A-hi, đội phục binh nhảy ra khỏi vị trí, xông vào chiếm thành, rồi vội vàng nổi lửa đốt thành.
20-22Khói xông lên ngộp trời. Giô-suê và quân sĩ theo ông thấy khói, biết rằng cánh phục binh đã chiếm thành, liền quay lại phản công. Quân A-hi cũng quay lại, thấy thành mình đang cháy, và thấy quân Y-sơ-ra-ên từ thành xông ra chặn mất lối về. Trong khi người A-hi tiến thoái lưỡng nan, người Y-sơ-ra-ên hai mặt xáp lại, chém giết tơi bời, đến nỗi không còn một binh sĩ A-hi nào sống sót hoặc tẩu thoát. 23Vua A-hi bị bắt sống và bị giải đến cho Giô-suê.
24Khi quân Y-sơ-ra-ên đã giết sạch đám quân A-hi bên ngoài thành, họ quay vào thành giết hết những người còn lại. 25Toàn dân A-hi, cả đàn ông lẫn đàn bà gồm chừng mười hai ngàn người, đều bị tiêu diệt hôm ấy. 26Giô-suê tiếp tục chỉ mũi giáo vào thành cho đến khi mọi người A-hi bị giết hết. 27Người-Y-sơ-ra-ên bắt súc vật, thu chiến lợi phẩm cho mình, vì Chúa có bảo Giô-suê cho phép. 28Vậy, thành A-hi bị quân đội Giô-suê thiêu hủy, đến nay chỉ còn một đống gạch vụn. 29Giô-suê treo vua A-hi lên cây cho đến khi mặt trời lặn. Tối đó ông cho người gỡ xác xuống, quăng ngoài cổng thành, rồi lấy đá chất lên thành một đống lớn, còn cho đến ngày nay.

Bàn thờ trên núi Ê-banh

30Sau đó, Giô-suê xây một bàn thờ cho Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên trên núi Ê-banh, 31đúng theo lệnh của Mai-sen, tôi tớ Chúa. Bàn thờ này được xây bằng đá nguyên tảng, không đục đẽo, như đã chép trong sách luật của Mai-sen. Trên bàn thờ ấy, người ta dâng tế lễ thiêu và tế lễ thù ân cho Chúa. 32Giô-suê khắc trên đá bàn thờ bộ luật Mai-sen, trước sự chứng kiến của nhân dân Y-sơ-ra-ên.
33Vì Mai-sen có dặn bảo trước về việc chúc phước cho Y-sơ-ra-ên, nên vào hôm ấy, toàn thể nhân dân kể cả các trưởng lão, viên chức thẩm phán, công dân và ngoại kiều đều chia 'nhau ra làm hai nhóm: Phân nửa đứng trước núi Ga-ri-xim, phân nửa đứng trước núi Ê-banh. Giữa hai nhóm ấy có Rương giao ước vói các thầy tế lễ người Lê-vi, những người khiêng Rương giao ước. 34Giô-suê đọc tất cả những lòi chúc phước và những lời nguyên rủa đã được ghi trong sách luật. 35Mọi người, gồm cả nam phụ lão ấu và khách ngoại kiều, đều nghe Giô-suê đọc tất cả luật lệ của Mai-sen.