8

Ai Zingh Zuqc Mborqv Baaic

1Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa, “Maiv dungx gamh nziex, yaac maiv dungx hnyouv huaang. Gunv dorh yietc zungv baeng caux jienv meih faaux Ai Zingh mingh aqv. Mangc maah! Yie zungv zorqv Ai Zingh nyei hungh caux ninh nyei baeqc fingx, ninh nyei zingh caux ninh nyei deic-bung jiu bun meih. 2Meih oix zuqc zoux bun Ai Zingh caux wuov norm zingh nyei hungh hnangv meih zoux bun Ye^li^ko Zingh caux zingh nyei hungh diex nor. Mv baac meih mbuo caangv duqv daaih nyei ga'naaiv caux saeng-kuv meih mbuo ganh gunv longc aqv. Meih mbuo liuc leiz mborqv jaax oix zuqc bingx jienv zingh nqa'haav maengx zuov.”
3Yo^su^waa caux yietc zungv mborqv jaax nyei baeng ziouc mingh Ai Zingh. Ninh ginv duqv buo waanc dauh mborqv jaax henv nyei baeng, bun ninh mbuo lungh muonz zanc cuotv jauv mingh. 4Yo^su^waa paaiv ninh mbuo, “Mangc maah! Meih mbuo mingh bingx jienv zingh nqa'haav maengx. Maiv dungx leih zingh go cung. Dauh dauh mienh oix zuqc mbenc ziangx zuov jienv. 5Yie ganh aengx caux yie yiem nyei yietc zungv baeqc fingx ziouc hungx jienv zingh mingh. Wuov zanc zingh nyei mienh ziouc cuotv daaih caux yie mbuo mborqv jaax hnangv zinh ndaangc wuov nzunc nor, yie mbuo ziouc tuix cuotv daaux nqaang biaux ninh mbuo. 6Ninh mbuo ziouc cuotv daaih zunc yie mbuo taux yie mbuo nduov ninh mbuo leih zingh go, weic zuqc ninh mbuo oix gorngv, ‘Naaiv deix zuangx mienh aengx biaux mbuo hnangv zinh ndaangc wuov nzunc nor.’ Hnangv naaic yie mbuo ziouc biaux jienv ninh mbuo mingh. 7Meih mbuo yiem bingx jienv nyei dorngx cuotv daaih caangv wuov norm zingh, weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh zungv zorqv naaiv norm zingh jiu bun yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev. 8Meih mbuo caangv duqv zingh daaih wuov zanc, oix zuqc longc douz buov zingh ei Ziouv nyei waac zoux. Naaiv se yie paaiv meih mbuo mi'aqv.”
9Yo^su^waa ziouc heuc ninh mbuo mingh aqv. Ninh mbuo ziouc mingh ninh mbuo oix zuqc bingx jienv zuov nyei dorngx, yiem Mbetc^en Zingh caux Ai Zingh nyei mbu'ndongx, Ai Zingh nyei fai bung maengx. Mv baac wuov muonz Yo^su^waa caux baeqc fingx yiem wuov ciangv.
10Lungh ndorm nziouv nyei Yo^ su^waa jiez sin daaih ziouc dimv ninh nyei baeng. Ninh caux I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv mingh ndaangc dorh baeng faaux Ai Zingh. 11Yo^su^waa dorh jienv caux ninh mingh wuov deix baeng hungx jienv Ai Zingh mingh taux fatv deix, yiem zingh nyei nza'hmien maengx, ziouc liepc ciangv yiem zingh nyei baqv bung. Maaih norm horngz nqaeqv jienv ninh mbuo caux Ai Zingh mbu'ndongx. 12Yo^su^waa aengx dorh leih maiv go biaa cin dauh baeng, bun ninh mbuo mingh bingx jienv Mbetc^en caux Ai Zingh mbu'ndongx, yiem Ai Zingh nyei fai bung maengx. 13Ninh mbuo ziouc bun baeng yiem paaiv ziangx nyei dorngx. Dongh camv jiex wuov deix baeng yiem zingh nyei baqv bung. Aengx maaih bingx jienv zingh nyei fai bung wuov deix baeng. Dongh naaic muonz Yo^su^waa yiem wuov horngz.
14Ai Zingh nyei hungh diex buatc hnangv naaic, ninh lungh ndorm nziouv nyei gaanv jienv dorh zingh nyei yietc zungv baeng siepv-siepv nyei cuotv mingh taux Aa^laa^mbaa Horngz aengx yiem zinh ndaangc mborqv jaax nyei dorngx caux I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax. Mv baac ninh maiv hiuv duqv maaih baeng bingx jienv zingh nqa'haav maengx daaih mborqv ninh mbuo. 15Yo^su^waa caux I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx baeng ziouc duqv-eix zoux hnangv zuqc suei nor, biaux Ai Zingh nyei mienh yaac hungx jienv deic-bung-huaang mingh. 16Zingh gu'nyuoz nyei yietc zungv m'jangc dorn ziouc heuc nzoih cuotv daaih zunc I^saa^laa^en Mienh. Ninh mbuo zunc Yo^su^waa wuov zanc, ninh mbuo gunv zunc gunv leih zingh go. 17Ai Zingh caux Mbetc^en Zingh maiv zengc yietc dauh m'jangc dorn maiv cuotv mingh zunc I^saa^laa^en Mienh. Ninh mbuo koi nqoi zingh, guangc jienv mingh, zunc I^saa^laa^en Mienh.
18Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa, “Sung yiem meih nyei buoz wuov diuh cang cuotv hungx mingh Ai Zingh, weic zuqc yie oix zorqv wuov norm zingh jiu bun meih.” Yo^su^waa ziouc sung yiem ninh nyei buoz wuov diuh cang cuotv hungx jienv Ai Zingh. 19Yo^su^waa yietv sung ninh nyei buoz, bingx jienv wuov deix baeng ziouc cuotv daaih baeng zaqc tiux bieqc zingh, caangv duqv wuov norm zingh mi'aqv. Ninh mbuo ziouc siepv-siepv nyei buov Ai Zingh.
20Ai Zingh nyei mienh huin nzuonx mangc, buatc douz-sioux cutv-cutv nyei yiem zingh faaux gu'nguaaic lungh. Ninh mbuo ziouc lorz maiv duqv jauv biaux mingh naaiv bung fai wuov bung, weic zuqc dongh biaux mingh deic-bung-huaang wuov deix I^saa^laa^en Mienh daaux nqaang daaih caux zunc ninh mbuo wuov deix mborqv jaax. 21Yo^su^waa caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh buatc bingx jienv wuov deix baeng caangv duqv zingh mi'aqv, yaac buatc douz-sioux yiem zingh faaux, ninh mbuo ziouc daaux sin daaih daix Ai Zingh nyei mienh. 22Dongh bingx jienv caangv zingh wuov deix baeng yaac cuotv zingh daaih caux Ai Zingh nyei mienh mborqv jaax. Ai Zingh nyei mienh ziouc zuqc yiem i bung I^saa^laa^en baeng mbu'ndongx. Naaiv bung yaac maaih, wuov bung yaac maaih. I^saa^laa^en baeng daix ninh mbuo. Maiv maaih yietc dauh biaux duqv ndutv fai cuotv singx maengc. 23Mv baac Ai Zingh nyei hungh ninh mbuo zorqv nangh dorh mingh bun Yo^su^waa.
24I^saa^laa^en baeng yiem lomc-huaang caux deic-bung-huaang daix nzengc zunc ninh mbuo wuov deix Ai Zingh nyei m'jangc dorn. Maiv zengc yietc dauh maiv zuqc nzuqc ndaauv daix. Nqa'haav I^saa^laa^en Mienh aengx nzuonx Ai Zingh mingh longc nzuqc ndaauv daix nzengc zingh gu'nyuoz nyei mienh. 25Dongh wuov hnoi zuqc daix daic nyei mienh, liemh m'jangc, m'sieqv, maaih yietc waanc i cin dauh. Se Ai Zingh nyei yietc zungv mienh. 26Weic zuqc Yo^su^waa nyei buoz nanv jienv cang sung jienv, ninh maiv hluotv nzuonx. Zuov taux ninh daix nzengc Ai Zingh nyei yietc zungv mienh. 27Mv baac I^saa^laa^en Mienh zorqv wuov norm zingh nyei saeng-kuv caux caangv duqv daaih nyei ga'naaiv benx ninh mbuo ganh nyei buonc, ziux Ziouv paaiv Yo^su^waa nyei waac.
28Hnangv naaic, Yo^su^waa ziouc buov qui Ai Zingh, zoux bun wuov norm zingh benx zingh huaang, yietc liuz ndui jienv taux ih jaax hnoi. 29Ninh zorqv Ai Zingh nyei hungh diex ndiux jienv ndiangx taux hmuangx. Mba'hnoi muotv nyei ziangh hoc, Yo^su^waa paaiv baeng mingh zorqv hungh nyei sei yiem ndiangx njiec daaih dorh mingh guangc jienv zingh gaengh ndaangc. Ninh mbuo yaac zorqv la'bieiv ndui ndapv jienv sei benx yietc domh ndui. Naaiv ndui la'bieiv corc yiem taux ih jaax hnoi.

Yiem E^mbaan Mbong Ceu Leiz-Latc

30Yo^su^waa yiem E^mbaan Mbong ceix norm ziec-dorngh weic Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, 31ziux Ziouv nyei bou, Mose, paaiv ziangx I^saa^laa^en Mienh nyei waac. Ninh mbuo ceix daaih ziux ⟨Mose nyei Leiz-Latc Sou⟩ fiev jienv se, “Ceix ziec-dorngh oix zuqc longc maiv zorc jiex nyei la'bieiv, se maiv longc hlieqv-jaa-sic zuqc fai ndingh jiex nyei la'bieiv.” Ceix ziangx, ninh mbuo zorqv buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv fongc horc ziec bun Ziouv. 32Yo^su^waa yiem wuov dorng jienv I^saa^laa^en Mienh zorqv Mose fiev nyei leiz-latc fiev jienv la'bieiv. 33I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, maiv gunv buonv-deic mienh fai yiem ninh mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh, caux mienh gox, caux zoux hlo nyei jien, caux siemv zuiz jien, souv jienv Ziouv nyei ⟨Mose nyei Leiz-Latc Sou⟩ i bung ga'hlen, yiem gaeng Laengz Ngaengc Waac Faang nyei Lewi sai mienh nyei nza'hmien. I^saa^laa^en Mienh yietc buonc souv jienv Ge^li^sim Mbong nza'hmien maengx, yietc buonc souv E^mbaan Mbong nza'hmien maengx, hnangv Ziouv nyei bou, Mose, zinh ndaangc paaiv ziangx ninh mbuo weic buang waac bun I^saa^laa^en Mienh.
34Nqa'haav Yo^su^waa doqc leiz-latc nyei yietc zungv waac, liemh buang nyei waac caux zioux nyei waac, ziux fiev jienv Leiz-Latc Sou. 35Mose hatc nyei yietc zungv waac maiv maaih yietc joux Yo^su^waa maiv dorng jienv doqc bun yietc zunv gapv zunv nyei I^saa^laa^en Mienh, liemh m'sieqv dorn caux fu'jueiv aengx caux yiem ninh mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh muangx.