24

Yausuas Hais rau Cov Yixalayees Ntawm Sekhees

1Tom qab ntawd, Yausuas hu tagnrho cov Yixalayees txhua xeem tuaj txoos ua ke rau ntawm Sekhees. Nws kom cov txwjlaug, cov thawjcoj, cov txiav txim thiab cov Yixalayees cov nomtswv tuaj nyob tabmeeg Vajtswv. 2Yausuas hais rau sawvdaws hais tias, “Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais li no: ‘Thaum ub nej cov yawgkoob tseem nyob ntawm ntug Dej Efalates sab tid, lawv pe lwm haivneeg tej vajtswv. Cov yawgkoob ntawd ib tug yog Telas uas yog Anplahas thiab Nahaus txiv ntag. 3Kuv coj nej yawgkoob Anplahas tawm hauv lub tebchaws ntawd hla tus Dej Efalates thiab coj nws mus thoob plaws tebchaws Kana-as. Kuv pub nws muaj nws tus tub Ixaj, thiab muaj xeebntxwv coob, 4kuv pub Ixaj muaj Yakhauj thiab Exaus. Kuv muab lub tebchaws Edoos uas ua laj roob rau Exaus ua nws tug, tiamsis nej yawgkoob Yakhauj thiab nws cov menyuam tsiv mus nyob nram tebchaws Iziv. 5Tom qab ntawd kuv txib Mauxes thiab Aloos mus, thiab kuv tso tej kev siv kev npog los rau tebchaws Iziv. Tiamsis kuv coj nej tawm los; 6thaum kuv coj nej cov yawgkoob tawm nram tebchaws Iziv los, cov Iziv caij nees thiab tsheb nees, tso tubrog caum lawv tua. Tiamsis thaum nej cov yawgkoob los txog ntawm Hiavtxwv Liab, 7lawv quaj thov kuv pab, kuv thiaj tso huab dub los quas hlo lawv thiab cov Iziv. Kuv ua kom hiavtxwv nphau los npog nkaus cov Iziv rau hauv qab thu. Nej paub hais tias kuv tau ua li cas rau cov Iziv.
 “ ‘Nej nyob ntawm tiaj suabpuam tau ntev heev.
8Kuv mam coj nej los rau hauv cov Amaules lub tebchaws uas nyob ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj. Cov Amaules tua nej, tiamsis kuv cia nej tua yeej lawv. Kuv ua rau lawv puastsuaj tabmeeg nej thiab cia nej txeeb tau lawv lub tebchaws. 9Xipaules tus tub Npalaj uas ua vajntxwv kav tebchaws Mau-am tuaj tua nej. Nws txib neeg mus hais rau Npe-aus tus tub Npala-as kom tuaj foom tsis zoo rau nej. 10Tiamsis kuv tsis mloog Npala-as tej lus, Npala-as thiaj foom koob hmoov rau nej. Kuv ua li ntawd, yog kuv cawm nej dim ntawm Npalaj tes. 11Nej hla tus Dej Yauladees mus rau hauv lub nroog Yelikaus. Cov neeg hauv Yelikaus tawmtsam nej ib yam li cov Amaules, cov Pelixes, cov Kana-as, cov Hitis, cov Nkinkasis, cov Hivis thiab cov Yenpus tua nej, tiamsis kuv cia nej tua yeej lawv. 12Thaum nej tabtom los txeem lawv lub tebchaws, kuv ua rau lawv ntshai heev, nej thiaj raws tau cov Amaules ob tug vajntxwv tawm. Nej tsis tau muab nej tej hneevnti thiab tej ntaj tua li. 13Kuv muab lub tebchaws uas nej lub zog tsis tau khwv thiab tej nroog uas nej txhais tes tsis tau ua pub rau nej nyob. Nimno nej los nyob hauv tej nroog no, nej tau noj tej txiv hmab thiab tej txiv ntoo roj uas tsis yog nej cog.’
14Yausuas hais ntxiv hais tias, “Txij no mus, nej yuav tsum hwm tus TSWV, muab siab npuab nws thiab muaj lub siab dawb pehawm nws. Tsis txhob pe tej vajtswv uas nej cov yawgkoob pe tim tebchaws Mexuputamias thiab nram tebchaws Iziv, nej pehawm tus TSWV tib leeg xwb. 15Yog nej tsis txaus siab pehawm tus TSWV, hnub no nej cia li txiav txim siab saib nej yuav pehawm tus twg, nej yuav pe tej vajtswv uas nej cov yawgkoob pe tim tebchaws Mexuputamias lossis pe tej vajtswv uas cov Amaules pe hauv lub tebchaws uas nej nyob no. Txawm yog nej yuav pe tus twg los xij, kuv thiab kuv tsevneeg, peb yuav pehawm tus TSWV tib leeg xwb.”
16Cov neeg teb hais tias, “Peb yuav tsis tso tus TSWV tseg thiab mus pe lwm haivneeg tej vajtswv! 17Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv tau coj peb cov yawgkoob thiab peb tawm ntawm kev ua luag qhev nram tebchaws Iziv los, thiab peb twb pom tej txujci tseemceeb uas nws ua lawm. Tus TSWV tsomkwm thiab nrog nraim peb hauv tej tebchaws uas peb los dhau lawm txhua qhov. 18Tus TSWV ntiab cov Amaules uas nyob hauv lub tebchaws no tawm mus ua ntej peb los nyob. Yog li ntawd, peb yuav pehawm tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv xwb.”
19Yausuas hais rau lawv hais tias, “Ntshai nej yuav ua tsis tau tus TSWV tes haujlwm. Rau qhov nws yog Vajtswv tus dawbhuv, nws khib nej heev, nws yuav tsis zam txim li. 20Yog nej tso tus TSWV tseg mus pe lwm haivneeg tej vajtswv, nws yuav tawmtsam thiab rau txim rau nej. Txawm yog yav tas los nws ua tau zoo rau nej lawm los nws yuav ua kom nej puastsuaj mus.”
21Cov neeg hais rau Yausuas hais tias, “Peb yuav tsis ua li ntawd! Peb yuav pehawm tus TSWV xwb.”
22Yausuas hais rau lawv hais tias, “Nej nco nej tej lus tseg, nej yeej lees hais tias nej yuav pehawm tus TSWV xwb.”
 Lawv teb hais tias, “Peb yuav ua li ntawd.”
23Yausuas hais rau lawv hais tias, “Nej yuav tsum tso lwm haivneeg tej vajtswv tseg, muab siab npuab tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv.”
24Lawv hais rau Yausuas hais tias, “Peb yuav pehawm tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv thiab mloog nws tej lus.”
25Hnub ntawd Yausuas thiaj kom lawv coglus, Yausuas muab tej kevcai thiab tej lus samhwm los qhia rau lawv ntawm Sekhees, kom lawv coj raws li ntawd. 26Yausuas sau tej lus samhwm ntawd rau hauv phau ntawv uas teev Vajtswv Txoj Kevcai. Yausuas muab ib lub pobzeb loj los teeb rau hauv qab tsob ntoo qhib uas ze tus TSWV lub tsevntaub. 27Yausuas hais rau lawv hais tias, “Lub pobzeb no yuav ua timkhawv rau peb. Lub pobzeb no hnov txhua lo lus uas tus TSWV hais rau peb, nws yuav ua timkhawv tawmtsam nej, kom nej tsis txhob ntxeev siab rau nej tus Vajtswv.” 28Yausuas txawm kom lawv rov qab mus tsev, thiab lawv nyias rov mus rau nyias lub tebchaws lawm.

Yausuas thiab Ele-axas Tuag

29Tom qab ntawd, Noos tus tub Yausuas uas yog tus TSWV tus tubtxib tuag thaum nws hnubnyoog muaj ib puas kaum xyoo. 30Lawv muab nws faus rau hauv nws thaj av ntawm lub nroog Tinas Xelas uas ua laj roob hauv tebchaws Efalayees uas nyob ntawm lub Roob Nkasas sab qaumteb.
31Tiam uas Yausuas tseem ua neej nyob thiab tom qab uas nws tuag lawm, lossis ntu uas cov povthawj tiam ntawd tseem ua neej nyob, cov Yixalayees pehawm tus TSWV xwb, thiab lawv pom txhua yam uas tus TSWV tau ua pab cov Yixalayees.
32Yauxej lub cev uas cov Yixalayees coj nram tebchaws Iziv los, lawv muab faus rau ntawm Sekhees, hauv thaj av uas Yakhauj muab ib puas daim nyiaj yuav ntawm Hamaules uas yog Sekhees txiv los. Thaj av ntawd yog Yauxej cov xeebntxwv tug.
33Aloos tus tub Ele-axas tuag thiab lawv muab nws faus rau ntawm lub nroog Nkinpe-as uas muab tu rau nws tus tub Finehas hauv tebchaws Efalayees uas ua laj roob.