20

Cov Nroog Cawm Siav

1Tus TSWV hais rau Yausuas hais tias, 2“Koj hais rau cov Yixalayees kom lawv cia li xaiv ib co nroog cawm siav raws li kuv hais rau Mauxes qhia rau koj lawm. 3Yog leejtwg tua yuam kev raug ib tug neeg tuag, tus ntawd cia li khiav mus nkaum hauv cov nroog ntawd kom dim ntawm tus uas nrhiav nws tua pauj. 4Nws yuav tsum khiav mus nkaum hauv cov nroog ntawd ib lub, mus rau ntawm qhov chaw txiav txim uas nyob ntawm roojvag nroog, thiab piav tej xwm ntawd qhia rau cov thawjcoj. Ces lawv thiaj yuav pub nws mus rau hauv lub nroog thiab muab chaw rau nws nyob. 5Yog hais tias tus uas nrhiav nws tua tuaj txog ntawm roojvag los lawv yuav tsis muab nws cob rau tus ntawd. Lawv yuav tsomkwm nws, rau qhov yog nws tua yuam kev raug tuag xwb, tsis yog nws chim thiab txhob txwm tua. 6Nws yuav tau nyob hauv lub nroog ntawd mus txog hnub uas luag coj nws mus txiav txim lossis mus txog hnub uas tus ua Povthawj Hlob lub sijhawm ntawd tuag tso, nws mam li dim lub txim tua neeg thiab tau rov mus rau hauv nws lub nroog.”
7Yog li ntawd, sab tebchaws ntawm tus Dej Yauladees sab hnubpoob, lawv thiaj tshwj lub nroog Kedes hauv Kalilais hauv xeem Nathalis cheebtsam av uas ua laj roob; lub nroog Sekhees hauv xeem Efalayees cheebtsam av uas ua laj roob; thiab lub nroog Henploos hauv xeem Yudas cheebtsam av uas ua laj roob. 8Ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj, hauv lub tiaj suabpuam uas nyob ntawm lub nroog Yelikaus sab hnubtuaj, lawv xaiv lub nroog Npexeles hauv xeem Lunpees cheebtsam av; lub nroog Lamaus hauv Nkile-as uas yog xeem Khas cheebtsam av thiab lub nroog Nkaulas hauv Npasas uas yog xeem Manaxes cheebtsam av. 9Cov nroog cawm siav no, yog cov Yixalayees xaiv rau lawv thiab cov neeg txawv tebchaws uas nrog lawv nyob. Yog leejtwg tua yuam kev raug ib tug neeg tuag, nws thiaj tau chaw mus nkaum hauv cov nroog ntawd ib lub kom dim tus uas nrhiav nws tua; nws thiaj tsis raug tua ua ntej luag txiav txim rau nws.