4

Teeb Pobzeb ua Chaw Nco Tseg

1Thaum cov neeg mus dhau tus Dej Yauladees rau sab tim ub lawm, tus TSWV hais rau Yausuas hais tias, 2“Koj cia li xaiv cov Yixalayees kaum ob leeg, ib xeem ib leeg, 3thiab kom lawv ib leeg khaws ib lub pobzeb hauv plawv Dej Yauladees, ntawm thaj chaw uas cov povthawj sawv los tso rau ntawm thaj chaw uas hmo no nej yuav mus tsuam chaw so.”
4Yausuas hu kaum ob leeg uas nws twb xaiv tau ntawd los cuag nws, 5thiab nws hais rau lawv hais tias, “Nej cia li mus rau hauv tus Dej Yaudalees, ntawm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lub Phijxab hauv ntej. Nej ib leeg khaws ib lub pobzeb kwv saum xubpwg los rau cov Yixalayees ib xeem ib lub. 6Cov pobzeb ntawd yuav ua lub cim rau cov neeg nco txog tej uas tus TSWV tau ua los lawm. Yav tom ntej yog nej cov menyuam nug nej hais tias, ‘Pawg pobzeb no piv txog dabtsi?’ 7ces nej yuav tsum qhia rau lawv hais tias, thaum ub cov povthawj kwv tus TSWV lub Phijxab los hla tus Dej Yaudalees, tus dej txawm teev tsis ntws. Cov pobzeb no yuav ua cim rau cov Yixalayees nco ntsoov txog tej xwm uas muaj rau ntawm thaj chaw no mus tas lawv simneej li.”
8Lawv txawm mus ua raws li Yausuas hais rau lawv. Lawv kwv kaum ob lub pobzeb hauv plawv Dej Yaudalees los, ib lub rau ib xeem, coj los tso rau ntawm qhov chaw uas lawv tsuam yeej, raws li tus TSWV qhia rau Yausuas lawm. 9Yausuas muab dua kaum ob lub pobzeb teeb rau hauv plawv Dej Yaudalees ntawm qhov chaw uas cov povthawj kwv lub Phijxab los sawv. (Niaj hnub nimno cov pobzeb tseem nyob hauv plawv dej.) 10Cov povthawj sawv hauv plawv tus Dej Yaudalees mus txog thaum lawv ua txhua yam tiav tas raws li tus TSWV kom Yausuas hais rau sawvdaws lawm. Tej no muaj raws li Mauxes hais tseg.
 Cov neeg mus ceev nrooj tas rau sab ntug dej tim ub.
11Thaum sawvdaws mus dhau tas rau sab tim ub lawm, cov povthawj uas kwv tus TSWV lub Phijxab mam los mus ua lawv ntej. 12Cov txivneej uas yog xeem Lunpees, xeem Khas thiab ib nrab ntawm xeem Manaxes, nqa lawv tej cuabyeej ua rog hla mus ua sawvdaws ntej raws li Mauxes twb hais tseg rau lawv lawm. 13Suav tagnrho cov tubrog ntawd muaj kwvyees li plaub caug txhiab leej uas npaj rawv mus ua rog, tus TSWV saib ntsoov lawv hla dej mus rau hauv lub tiaj uas nyob ze lub nroog Yelikaus. 14Qhov uas hnub ntawd tus TSWV ua, ua rau cov Yixalayees sawvdaws hwm hais tias, Yausuas yog ib tug neeg uas tseemceeb. Lawv hwm Yausuas mus tas nws simneej ib yam li lawv hwm Mauxes.
15Tus TSWV hais rau Yausuas hais tias, 16“Koj hais kom cov povthawj uas kwv lub Phijxab, cia li tawm hauv tus Dej Yauladees los.” 17Yausuas ua raws li ntawd, 18thaum cov povthawj los txog tim ntug dej lawm, dej txawm nphau nphwv los puv nkaus kwj ib yam li qub.
19Hnub uas lawv hla tus Dej Yauladees, yog lub kaum ib hlis ntuj, hnub xiab kaug thiab lawv los tsuam yeej rau ntawm Nkilenkas uas nyob ntawm lub nroog Yelikaus sab hnubtuaj. 20Yausuas muab kaum ob lub pobzeb uas lawv khaws hauv tus Dej Yaudalees los teeb ua ib pawg rau ntawm thaj chaw uas lawv so ntawd. 21Yausuas hais rau cov Yixalayees hais tias, “Yav tom ntej, yog nej tej menyuam nug nej hais tias, ‘Pawg pobzeb no piv txog dabtsi?’ 22Nej yuav tsum qhia rau nej cov menyuam kom paub txog lub sijhawm uas cov Yixalayees taug kev qhuav qhawv hauv tus Dej Yaudalees los; 23rau qhov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv ua rau tus Dej Yauladees qhuav ua kev rau nej mus ib yam li thaum ub nws ua rau Hiavtxwv Liab faib hlo ua kev qhuav qhawv rau peb los. 24Vim muaj tej xwm no, tej neeg uas nyob thoob ntiajteb thiaj paub hais tias tus TSWV yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, thiab nej yuav tsum hwm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv mus ibtxhis.”