8

Nếp sống mới trong Thánh Linh

1Vậy, người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa. 2Vì luật của Thánh Linh hằng sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. 3Thượng Đế đã hoàn thành mọi điều luật pháp không thực hiện nổi, chỉ vì xác thịt mà luật pháp trở nên bất lực. Thượng Đế sai chính Con Ngài mang lấy hình hài thể xác giống như thể xác tội lỗi của loài người để tiêu diệt tội lỗi nơi xác thịt. 4Nhờ thế, chúng ta trở nên người công chính, vô tội đúng như luật pháp đòi hỏi, vì chúng ta không sống theo xác thịt, nhưng theo Thánh Linh.
5Người sống theo xác thịt hướng lòng về những đòi hỏi của xác thịt; người sống theo Thánh Linh chú tâm đến điều Thánh Linh đẹp lòng. 6Người chiều theo xác thịt sẽ chết nhưng người vâng theo Thánh Linh sẽ được sống bình an. 7Vì chiều theo xác thịt là chống lại Thượng Đế. Xác thịt không chịu vâng phục và không thể vâng phục luật Thượng Đế. 8Người sống theo xác thịt không thể nào làm Thượng Đế vui lòng.
9Tuy nhiên, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh Linh vì Thánh Linh Thượng Đế đang ngự trong lòng anh em. Người không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế dĩ nhiên không thuộc về Chúa Cứu Thế. 10Nếu Chúa Cứu Thế sống trong anh em, dù thân thể anh em phải chết vì tội lỗi, tâm linh anh em lại sống vì được tha tội. 11Thượng Đế đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, nên một khi Thánh Linh Ngài sống trong anh em, Thượng Đế cũng sẽ khiến thi thể của anh em sống lại, do quyền năng Thánh Linh.
12Thưa anh em, chúng ta chẳng có bổn phận gì đổi với xác thịt để sống cho xác thịt. 13Nếu sống cho xác thịt, anh em sẽ chết, nhưng nếu nhờ Thánh Linh giết chết những hành vi xấu của thể xác, anh em sẽ sống.
14Những người được Thánh Linh của Thượng Đế hướng dẫn đều là con cái Thượng Đế. 15Thánh Linh ngự trong anh em không bao giờ đem anh em trở về vòng nô lệ khủng khiếp của ngày xưa, nhưng Ngài đưa anh em lên địa vị làm con trưởng thành, nhờ thế anh em được gọi Thượng Đế bằng Cha. 16Chính Thánh Linh xác nhận với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Thượng Đế. 17Đã là con trưởng thành, chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp Thượng Đế, và đồng kế nghiệp với Chúa Cứu Thế. Nếu chúng ta dự phần khổ đau với Chúa Cứu Thế, hẳn cũng dự phần vinh quang với Ngài.

Vinh quang tương lai

18Tôi nghĩ rằng khổ đau hiện tại thật quá nhỏ mọn và ngắn ngủi khi đem so sánh với vinh quang lớn lao đời đời của chúng ta trong tương lai. 19-21Vạn vật buộc phải ở trong tình trạng băng hoại nên đều khắc khoải mong chờ ngày con cái Chúa sống lại, để được giải thoát khỏi hư hoại, diệt vong và cùng hưởng tự do vinh quang với con cái Thượng Đế. Vì vạn vật dù không muốn, cũng đã bị lên án hủy diệt.
22Mãi đến ngày nay, vạn vật đều rên rỉ quằn quại vì đau đớn quá đỗi. 23Chẳng riêng gì vạn vật, chính chúng ta, những người nhận lãnh Thánh Linh — một bằng chứng về vinh quang tương lai — cũng phải âm thầm than thở đang khi thiết tha mong đợi ngày được hưởng trọn quyền làm con Thượng Đế; lúc ấy thân thể chúng ta cũng được cứu, không còn hư hoại nữa. 24Linh hồn chúng ta đã được cứu với niềm hy vọng đó. Nếu đã có rồi đâu cần hy vọng nữa, vì chẳng ai hy vọng sẽ được điều mình đang có. 25Nếu chúng ta hy vọng điều mình chưa có, hẳn chúng ta phải nhẫn nại chờ đợi.
26Cũng do niềm hy vọng đó, Thánh Linh bổ khuyết các nhược điểm của chúng ta. Chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào, nhưng chính Thánh Linh cầu thay cho chúng ta với những lời than thở không diễn tả được bằng tiếng nói loài người. 27Thượng Đế là Đấng thấu hiểu lòng người cũng biết rõ tâm trí Thánh Linh, vì Thánh Linh cầu thay cho chúng ta đúng theo ý chí Thượng Đế.

Chiến thắng trong tình yêu Chúa

28Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài. 29Vì Thượng Đế đã biết trước những người thuộc về Ngài, nên cũng chỉ địnha cho họ trở nên giống như Con Ngài; như thế Chúa Cứu Thế là Con Trưởng giữa nhiều anh em. 30Chúa kêu gọi những người Ngài chỉ định. Khi chúng ta đáp ứng, Chúa tha thứ tội lỗi, nhìn nhận chúng ta là công chính. Người công chính được hưởng vinh quang đời đời.
31Trước chương trình kỳ diệu ấy, chúng ta còn biết nói gì? Một khi Thượng Đế đứng với chúng ta, còn ai dám chống lại chúng ta? 32Thượng Đế đã không tiếc chính Con Ngài, nhưng hy sinh Con để cứu chúng ta, hẳn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta mọi sự luôn với Con Ngài. 33Ai dám kiện cáo chúng ta là người Thượng Đế lựa chọn? Vì Thượng Đế đã tha tội chúng ta. 34Ai dám kết án chúng ta? Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết, sống lại và hiện nay ngồi bên phải Thượng Đế, đang cầu thay cho chúng ta. 35Ai có thể phân cách chúng ta với tình yêu thương của Chúa Cứu Thế? Phải chăng hoạn nạn, gian khổ, khủng bố, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay chết chóc? 36Như Thánh kinh đã ghi:
“Vì Chúa, mạng sống chúng tôi bị đe dọa suốt ngày
Chúng tôi chẳng khác gì bầy chiên tại lò thịt.”
37Nhờ Chúa yêu thương, chúng ta thừa sức chiến thắng tất cả. 38Tôi biết chắc chắn không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Thượng Đế. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại, hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, 39dù trời cao, vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ — cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Thượng Đế đã thể hiện nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.