8

Lub neej kws lawv le Vaaj Ntsuj Plig qha

1Vem le nuav tsw muaj kev rau txem rua tug kws nyob huv Yexu Kheto, 2vem tas Vaaj Ntsuj Plig txuj kevcai kws pub txujsa huv Yexu Kheto tub tso kuv dim ntawm txuj kevcai kws coj moog ua txhum hab coj moog txug kev tuag lawm. 3Tej kws txuj kevcai ua tsw tau vem lub cev nqaj tawv ua rua txuj kevcai tsw muaj zug lawm, Vaajtswv ua tau. Nwg khaiv nwg tug Tub lug zoo le tuabneeg kws lub cev nqaj txhum txhad daws tau tuabneeg lub txem, hab rau txem rua kev txhum kws nyob huv tuabneeg lub cev nqaj, 4sub tej kws has txug kev ncaaj nceeg huv txuj kevcai yuav tav rua huv peb cov kws tsw ua lub neej lawv le lub cev nqaj tawv tassws ua lawv le Vaaj Ntsuj Plig. 5Cov kws ua lub neej lawv le nqaj tawv kuj kub sab rua tej kws yog nqaj tawv le xwb, tassws cov kws ua lub neej lawv le Vaaj Ntsuj Plig kuj kub sab rua tej kws yog Vaaj Ntsuj Plig le. 6Qhov kws muab lub sab rau rua nqaj tawv kuj yog kev tuag. Qhov kws muab lub sab rau rua Vaaj Ntsuj Plig kuj yog txujsa hab nyob kaaj sab lug. 7Tsua qhov lub sab kws muab rau rua nqaj tawv kuj ua yeeb ncuab rua Vaajtswv, tsw ca Vaajtswv txuj kevcai kaav nwg, nwg yeej ua tsw tau hlo le. 8Hab cov kws nyob huv nqaj tawv yuav ua kuas hum Vaajtswv lub sab tsw tau.
9Tassws yog Vaajtswv tug Ntsuj Plig nyob huv mej lawm mej kuj tsw nyob huv nqaj tawv mej yeej nyob huv Vaaj Ntsuj Plig. Leejtwg tsw muaj Kheto tug Ntsuj Plig, tug hov kuj tsw yog Kheto le. 10Yog Kheto nyob huv mej lawm, txawm yog mej lub cev tuag vem muaj txem, los mej tug ntsuj plig tseed caj sa nyob vem muaj txujkev ncaaj nceeg. 11Yog tug kws tsaa Yexu sawv huv qhov tuag rov lug tug Ntsuj Plig nyob huv mej lawm, mas tug kws tsaa Yexu Kheto sawv huv qhov tuag yuav swv nwg tug Ntsuj Plig kws nyob huv mej pub txujsa rua mej lub cev kws txawj tuag.
12Vem le nuav cov kwvtij, peb tshuav nqe tassws tsw yog tshuav nqe saab nqaj tawv kws yuav ua lub neej lawv le nqaj tawv. 13Yog mej ua lub neej lawv le nqaj tawv mej yuav tuag, tassws yog mej ua lawv le Vaaj Ntsuj Plig mej yuav tua tau tej num kws mej lub cev ua, mej txhad caj sa nyob, 14vem tas Vaajtswv tug Ntsuj Plig coj leejtwg tug hov txhad yog Vaajtswv le mivnyuas. 15Tsua qhov mej tsw tau txais tug ntsuj plig kws coj mej rov moog ua qhev poob rua txujkev ntshai dua, tassws mej tau txais tug Ntsuj Plig kws coj mej lug ua Vaajtswv le mivnyuas peb txhad hu Vaajtswv tas, “Anpa, Leej Txwv.” 16Vaaj Ntsuj Plig nrug peb tug ntsuj plig ua timkhawv tas peb yog Vaajtswv le mivnyuas. 17Yog peb ua mivnyuas lawm peb kuj yog tug kws saws qub txeeg qub teg, yog peb saws Vaajtswv le qub txeeg qub teg hab koom nrug Kheto saws. Yog peb nrug Yexu raug kev tswm txom peb kuj yuav nrug Yexu tau koob meej ib yaam nkaus.
18Kuv pum tas tej kev tswm txom kws raug nwgnuav tsw tswm nyog muab pev rua tej koob meej kws yuav tshwm lug rua peb yaav peg suab. 19Tej kws tswm lug lawd tog ntsoov Vaajtswv cov mivnyuas tshwm lug. 20Txhua yaam kws tswm ntawd poob rua huv tug fwjchim kev qhuav qhawv lawm tsw yog lawv le lub sab nyam tassws lawv le Vaajtswv tu tseg kuas nyob huv qaab tug fwjchim hov. Tassws tseed muaj chaw vaam tas 21txhua yaam kws tswm hov yuav dim ntawm qhov kws ua txujkev puam tsuaj le qhev es yuav lug nyob ywj pheej hab nrug Vaajtswv cov mivnyuas tau koob meej. 22Peb paub tas txhua yaam kws tswm lug saamswm ntsaaj quas lawg ua mob teb yaam le tug quaspuj yuav yug mivnyuas lug txug naj nub nwgnuav. 23Tsw yog tej kws tswm xwb tassws peb cov ntaag kws muaj Vaaj Ntsuj Plig kws yog thawj yaam kws Vaajtswv pub lawm, peb kuj ntsaaj quas lawg huv lub sab tog qhov kws Vaajtswv yuav saws peb ua nwg le mivnyuas, yog qhov kws txhwv hlo peb lub cev. 24Peb muaj chaw vaam le nuav peb txhad le dim. Qhov chaw vaam kws peb tub ntswb lawm mas tsw yog chaw vaam ntxwv lawm. Leejtwg tseed yuav vaam yaam kws nwg tub ntswb lawm? 25Tassws yog peb vaam yaam kws tseed tsw tau ntswb peb ua sab ntev tog yaam ntawd.
26Ib yaam le ntawd, Vaaj Ntsuj Plig paab peb rua thaus peb tsw muaj zug. Tsua qhov peb tsw paub tas tswm nyog peb thov daabtsw ntawm Vaajtswv, tassws Vaaj Ntsuj Plig sawv peb chaw thov nroo quas lawg tsw muaj lug has le. 27Hab Vaajtswv kws tshuaj saib tuabneeg lub sab kuj paub Vaaj Ntsuj Plig lub sab, tsua qhov Vaaj Ntsuj Plig yeej thov Vaajtswv paab cov xuv dawb lawv le Vaajtswv lub sab nyam.
28Peb paub tas txhua yaam xwm txheej puavleej ua qhov zoo rua cov kws hlub Vaajtswv yog cov kws Vaajtswv hu lawv le nwg xaav tseg lawd. 29Tsua qhov txhua tug kws Vaajtswv xaiv ca lawd nwg kuj muab tu ca ua ntej kuas zoo thooj le nwg leej Tub tug yaam ntxwv sub nwg leej Tub txhad tau ua tijlaug huv ib tsoom kwvtij coob coob. 30Hab cov kws Vaajtswv tu ca lawd nwg kuj hu lug, hab cov kws nwg tub hu lawd nwg suav tas yog cov ncaaj nceeg, hab cov kws nwg suav tas ncaaj nceeg, nwg kuj pub kuas muaj koob meej ci ntsaa ab.

Tug Kheto txujkev hlub

31Yog le ntawd, peb yuav has le caag txug tej nuav? Yog Vaajtswv tuaj peb tog lawm leejtwg yuav tawm tsaam tau peb? 32Tug kws tsw khauvxwm nwg tug Tub tassws muab nwg tug Tub theej peb txhua tug, nwg yuav tsw muab txhua yaam nrug tug Tub hov pub dawb rua peb hab lov? 33Leejtwg yuav kom tau cov kws Vaajtswv tub xaiv ca lawd? Vaajtswv tub suav tas puab ncaaj nceeg lawm. 34Leejtwg yuav rau txem tau rua puab? Yexu Kheto kws tuag lawm hab heev dua le ntawd tub raug muab tsaa sawv huv qhov tuag rov lug, nwg nyob tsawg ntawm Vaajtswv saab teg xws hab thov Vaajtswv paab peb. 35Leejtwg yuav muab peb cais tau ntawm tug Kheto txujkev hlub? Txawm yog kev ceblaaj, kev txom nyem, kev tswm txom, kev tshaib nqhes, kev khaub hlaab, tej xwm txheej phem lossws nav ntaaj nav rag yuav cais tau lov? 36Lawv le kws muaj lug sau ca tas,
  “Vem tim koj peb txhad raug muab tua
   taag naj taag nub,
  hab raug muab suav yaam le
   cov yaaj kws coj moog tua.”
37Tassws huv txhua yaam xwm txheej nuav peb kov yeej hlo vem yog muaj tug kws hlub peb kawg. 38Tsua qhov kuv ruaj sab tas txawm yog kev tuag lossws txujsa lossws cov tubkhai ntuj lossws tej timtswv lossws tej xwm txheej tam nuav lossws tam peg suab lossws tej fwjchim, 39lossws qhov kws sab kawg lossws qhov kws tub kawg lossws ib yaam daabtsw kws tau tswm lug nuav yuav cais tsw tau peb ntawm Vaajtswv txujkev hlub kws muaj huv peb tug Tswv Yexu Kheto hlo le.