8

Tơlơi Hơdip Mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam

1Hơnŭn yơh, ƀu hơmâo tơlơi klă̱ kơđi dơ̆ng tah kơ ƀing hlơi pô dŏ amăng Krist Yêsu, 2yuakơ tơlơi dưi Yang Bơngăt pha brơi tơlơi hơdip jing tơlơi pơgop sa amăng Krist Yêsu yơh pơrơngai hĭ ih mơ̆ng tơlơi dưi tơlơi soh hăng tơlơi djai. 3Tơlơi juăt Môseh ƀu dưi ngă hơget ôh amăng tơlơi bruă anŭn kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing ta, yuakơ kơnuih anŭn jing tơdu hĭ yua mơ̆ng kơnuih soh. Ơi Adai klă̱ kơđi laih tơlơi soh amăng kơđeh asar tơdang Ñu pơkiaŏ rai Ană Ñu pô rai amăng drơi jan kar hăng drơi jan soh sat ta anai kiăng kơ jing ha sa gơnam pơyơr tơlơi soh yơh. Tui anŭn, Ñu klă̱ kơđi tơlơi soh amăng mơnuih soh sat yơh. 4Ñu ngă tui anŭn kiăng kơ hơdôm tơlơi hơduah tơña tơpă hơnơ̆ng amăng tơlơi juăt dưi hơmâo pơkrĕp truh hĭ amăng ƀing ta, jing ƀing ƀu hơdip tui hăng kơnuih soh ôh samơ̆ tui hăng Yang Bơngăt yơh.
5Ƀing hlơi pô hơdip hơdơ̆ng tui hăng kơnuih soh ƀing gơñu anŭn hơmâo tơlơi pơmĭn gơñu dŏ gưt tui kơnuih anŭn amoaih khăp yơh, samơ̆ ƀing hlơi pô hơdip tui hăng Yang Bơngăt ƀing gơñu anŭn hơmâo tơlơi pơmĭn gơñu dŏ gưt tui Yang Bơngăt amoaih kiăng yơh. 6Tơlơi pơmĭn mơnuih soh jing tơlơi djai, samơ̆ tơlơi pơmĭn hơmâo Yang Bơngăt git gai jing tơlơi hơdip hăng tơlơi rơnŭk rơnua yơh. 7Yuakơ tơlơi pơmĭn soh anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai laih anŭn ƀu kiăng dŏ gah yŭ tơlơi juăt Ơi Adai ôh, yuakơ tơlơi pơmĭn anŭn ƀu thâo ngă tui anŭn ôh. 8Tui anŭn, ƀing hlơi ƀing hơmâo kơnuih soh git gai, ƀing anŭn ƀu thâo pơmơak kơ Ơi Adai ôh.
9Samơ̆ bơ kơ ƀing gih, jing ƀing ƀu djơ̆ kơnuih soh ôh git gai samơ̆ Yang Bơngăt yơh git gai, yuakơ Yang Bơngăt Ơi Adai dŏ amăng ƀing gih yơh. Samơ̆ tơdah hlơi pô ƀu hơmâo ôh Yang Bơngăt Krist amăng ñu, ñu anŭn ƀu lŏm kơ Krist ôh. 10Laih anŭn tơdah Krist dŏ amăng ƀing gih, wơ̆t tơdah drơi jan gih jing djai laih yuakơ tơlơi soh, samơ̆ jua bơngăt gih ăt dŏ hơdip yuakơ tơlơi Ơi Adai yap tơpă hơnơ̆ng kơ ƀing gih. 11Laih anŭn tơdah Yang Bơngăt Ơi Adai, jing Pô pơhơdip glaĭ laih Yang Yêsu mơ̆ng mơnuih djai, hlak dŏ amăng ƀing gih, Pô hơmâo pơhơdip glaĭ laih Krist mơ̆ng mơnuih djai anŭn ăt či pha brơi tơlơi hơdip kơ drơi jan mơnuih gih mơ̆ng Yang Bơngăt Ñu, jing Pô dŏ amăng ƀing gih.
12Hơnŭn yơh, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, ƀing ta hơmâo tơlơi pơtŭ ư anai, samơ̆ ƀu djơ̆ hăng kơnuih soh ôh, kiăng kơ hơdip tui kơnuih anŭn yơh. 13Yuakơ tơdah ƀing gih hơdip hơdơ̆ng tui hăng kơnuih soh, ƀing gih či djai yơh. Samơ̆ tơdah yua mơ̆ng Yang Bơngăt ƀing gih pơdjai hĭ abih tơlơi bruă soh sat drơi jan, ƀing gih či hơdip yơh, 14yuakơ ƀing hlơi pô hơmâo Yang Bơngăt Ơi Adai dui ba, ƀing gơñu anŭn jing ƀing ană bă Ơi Adai yơh. 15Yuakơ ƀing gih ƀu tŭ mă sa jua pơmĭn, jing tơlơi ngă brơi kơ ƀing gih jing hĭ hlŭn dơ̆ng kiăng kơ huĭ bra̱l ôh, samơ̆ ƀing gih tŭ mă Yang Bơngăt kiăng kơ jing ană bă yơh. Laih anŭn yua mơ̆ng Pô anŭn yơh ƀing ta dưi iâu, “Abba! Ama!” 16Yang Bơngăt pô ngă gơ̆ng jơlan hăng jua bơngăt ta kơ tơlơi ƀing ta jing ană bă Ơi Adai yơh. 17Ră anai yuakơ ƀing ta jing ană bă Ơi Adai, sĭt ƀing ta ăt dưi jing ƀing tŭ mă kŏng ngăn yơh, anŭn jing ƀing ană bă tŭ mă kŏng ngăn Ơi Adai laih anŭn jing pô tŭ mă kŏng ngăn hrŏm hăng Krist, sĭt yơh ƀing ta tŭ hrŏm tơlơi ruă nuă hrŏm hăng Ñu kiăng kơ ƀing ta ăt dưi tŭ hrŏm Ñu amăng tơlơi ang yang Ñu mơ̆n.

Tơlơi Ang Yang Pơanăp

18Kâo pơmĭn kơ tơlơi anai, khul tơlơi gleh tơnap ta ră anai ƀu lăp pơhơmu ôh hăng tơlơi ang yang Ơi Adai či pơrơđah amăng ƀing ta tơdơi. 19Abih bang tơlơi mơnơ̆ng dŏ tơguan čang rơmang ƀu sŭk dŏ ôh kiăng kơ dưi ƀuh ană bă Ơi Adai pơrơđah rai yơh. 20Yuakơ tơlơi mơnơ̆ng tŭ gah yŭ tơlơi tah hơtai, ƀu djơ̆ mơ̆ng tơlơi ruah ñu pô ôh, samơ̆ yua mơ̆ng tơlơi kiăng Ơi Adai yơh, jing Pô brơi truh hĭ tui anŭn, amăng tơlơi čang rơmang 21kơ tơlơi tơlơi mơnơ̆ng pô či tŭ rơngai mơ̆ng tơlơi jing hlŭn kơ tơlơi brŭ rai laih anŭn ba mŭt pơ tơlơi rơngai ang yang lŏm kơ ƀing ană bă Ơi Adai yơh.
22Ƀing ta thâo krăn kơ tơlơi abih bang tơlơi mơnơ̆ng tŭ ur pơkrao hrŏm hơbĭt kar hăng tơlơi ruă nuă đih apui hlŏng truh pơ tă anai. 23Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơ tơlơi mơnơ̆ng đôč ôh, samơ̆ ta pô, jing ƀing hơmâo khul boh čroh blung hlâo Yang Bơngăt, pơkrao gah lăm tơdang ƀing ta dŏ tơguan hur har kơ tơlơi tŭ yap ta jing ƀing ană bă, jing tơlơi song mă kơ drơi jan ta yơh. 24Yuakơ amăng tơlơi čang anŭn yơh ƀing ta dưi klaih. Samơ̆ tơlơi čang rơmang dưi thâo ƀuh jing ƀu djơ̆ tơlơi čang rơmang dơ̆ng tah. Yuakơ hơget mơta tơlơi arăng ƀuh laih, yua hơget ñu čang rơmang kơ mơta tơlơi anŭn lĕ? 25Samơ̆ tơdah ƀing ta čang rơmang kơ tơlơi ƀing ta aka ƀu hơmâo ôh, sĭt ƀing ta dŏ tơguan kơ tơlơi anŭn hăng tơlơi gir yơh.
26Ăt kar hăng hơdră jơlan anŭn mơ̆n, Yang Bơngăt pơgop djru kơ ƀing ta amăng tơlơi tơdu ta. Ƀing ta ƀu thâo krăn ôh hiư̆m ƀing ta năng iâu laĭ kiăng kơ djơ̆, samơ̆ Yang Bơngăt pô iâu laĭ pơala brơi kơ ƀing ta hăng tơlơi pơkrao jing hơdôm boh hiăp ƀu thâo pơblang ôh. 27Samơ̆ Pô kơsem lăng pran jua ta thâo krăn tơlơi pơmĭn Yang Bơngăt yơh, yuakơ Yang Bơngăt iâu laĭ pơala brơi kơ ƀing đaŏ djơ̆ tui hăng tơlơi Ơi Adai kiăng.

Tơlơi Dưi Jing Ană Bă Ơi Adai

28Laih anŭn ƀing ta thâo krăn kơ tơlơi amăng abih bang tơlơi bruă Ơi Adai ngă jing hiam klă kơ ƀing hlơi pô khăp kơ Ñu, jing kơ ƀing hlơi pô Ñu hơmâo iâu laih tui hăng tơlơi kơñăm Ñu yơh. 29Yuakơ hlơi pô Ơi Adai thâo hlâo laih Ñu ăt hơmâo ruah mă hlâo laih kiăng pioh hơjăn kiăng kơ pô anŭn dưi pơplih jing kar hăng Ană Ñu, jing Pô dưi jing ană kơčoa amăng lu ƀing ayŏng adơi yơh. 30Laih anŭn ƀing hlơi pô Ơi Adai thâo hlâo laih, Ñu ăt iâu mă mơ̆n. Laih anŭn ƀing hlơi pô Ñu iâu mă, Ñu ăt yap tơpă hơnơ̆ng mơ̆n. Ƀing hlơi pô Ñu yap tơpă hơnơ̆ng laih, Ñu ăt pơguh pơang mơ̆n.
31Tui anŭn, hơget tơlơi ƀing ta či laĭ glaĭ kơ tơlơi anŭn lĕ? Tơdah Ơi Adai dŏ gah ta, hlơi pô dưi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta dơ̆ng lĕ? 32Sĭt biă mă yơh Ơi Adai ƀu hơưi ôh kơ Ană Ñu pô, samơ̆ hơmâo jao lui hĭ laih Gơ̆ yuakơ abih bang ƀing ta. Hiư̆m ngă, Ñu ƀu čơmah ôh hă tơl Ñu pha brơi kơ ƀing ta abih bang gơnam pơkŏn dơ̆ng hrŏm hăng Ană Ñu anŭn? 33Hlơi pô či ba rai tơlơi phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih Ơi Adai hơmâo ruah mă laih lĕ? Anŭn jing Ơi Adai yơh jing Pô yap tơpă hơnơ̆ng. 34Hlơi pô či klă̱ kơđi kơ ƀing gơñu lĕ? Krist Yêsu yơh, jing Pô djai laih, hloh kơ anŭn dơ̆ng, jing Pô hơmâo tŭ hơdip glaĭ laih, dŏ ƀơi gah hơnuă kơ Ơi Adai laih anŭn ăt hlak iâu laĭ brơi kơ ƀing ta mơ̆n. 35Hlơi pô či pơčơlah hĭ ƀing ta mơ̆ng tơlơi khăp Krist lĕ? Djơ̆ mơ̆ tơlơi rŭng răng, tơlơi gleh tơnap, tơlơi kơpĭ kơpe̱t, tơlơi ư̆ rơpa, tơlơi dŏ mơhlŭn, tơlơi huĭ hyưt ƀôdah tơlơi pơblah pơčơlah hĭ ƀing ta? 36Kar hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai,
  “Yuakơ ƀing gơmơi dŏ tŏng ten hăng anăn Ih yơh, ƀing gơmơi anăp pơ tơlơi djai nanao,
   anŭn jing tơlơi arăng yap ƀing gơmơi kar hăng triu pioh kơ čuh ƀơ̆ng yơh.”
37Samơ̆ ƀu hơmâo ôh, amăng abih bang tơlơi bruă anŭn ƀing ta jing dưi hĭ hloh kơ ƀing blah juă mơ̆ng Pô khăp laih kơ ƀing ta yơh. 38Yuakơ kâo tŭ kơčŭt kơ tơlơi djai ƀôdah tơlơi hơdip, ƀing ling jang hiam ƀôdah ƀing yang sat, tơlơi rơnŭk ră anai ƀôdah tơlơi rơnŭk pơanăp, kŏn hơmâo tơlơi dưi hơget lơi, 39rơngit glông ƀôdah hlung dơlăm, ƀôdah tơlơi mơnơ̆ng pơkŏn amăng abih bang djuai mơnơ̆ng hrih pơjing, ăt ƀu či dưi pơčơlah hĭ ôh ƀing ta mơ̆ng tơlơi khăp Ơi Adai, jing amăng Krist Yêsu Khua Yang ta.