4

Xalaumoo cov num tswv hab nwg cov tub teg tub taw

1Vaajntxwv Xalaumoo ua vaajntxwv kaav taag nrho cov Yixayee huvsw. 2Cov tuabneeg nuav yog vaajntxwv cov num tswv kws ua hlub huvsw. Xantau tug tub Axaliya ua pov thawj. 3Sisa tug tub Elihaulej hab tug tub Ahiya ua ob tug tub sau ntawv. Ahilu tug tub Yehausafa ua tug kws sau ntawv keeb kwm. 4Yehauyanta tug tub Npenaya ua thawj kaav tub rog. Xantau hab Anpiyatha ua pov thawj. 5Nathaa tug tub Axaliya ua tug thawj saib cov num tswv. Nathaa tug tub Xanpu ua pov thawj hab yog vaajntxwv phoojywg. 6Ahisa ua tug kws saib vaajntxwv lub vaaj lub tsev. Anpanta tug tub Antaunilaa ua tug kws kaav cov tub zug kws raug yuam ua num.
7Xalaumoo muaj kaum ob tug num tswv kws kaav cov Yixayee huvsw hab npaaj zaub mov noj rua vaajntxwv hab vaajntxwv tsev tuabneeg. Ib xyoos ib tug num npaaj zaub mov noj ib lub hlis. 8Nuav yog puab cov npe, Npeehawj kaav peg toj sab Efa‑i tebchaws. 9Npee Ntekhaw kaav lub moos Makha hab Sa‑aanpi hab Npeseme hab Eloo Npehanaa. 10Npee Hexe kaav Alunpau, (Xaukhau hab Hefaw lub tebchaws huvsw kuj zwm rua nwg.) 11Npee Anpinanta kaav Nafantau huvsw, nwg tau yuav Xalaumoo tug ntxhais Thafa ua quaspuj. 12Ahilu tug tub Npa‑ana kaav Tha‑ana hab Mekintau hab Npesaa huvsw kws nyob ib saab ntawm Xalethaa kws nyob ntawm Yile‑ee saab nraag, hab txwj ntawm Npesaa moog txug Anpee Mehaula hab dhau plhawv lub moos Yaume‑aa. 13Npee Kenpaw kaav Lamau Kile‑a, kws yog tej zej zog kws yog Manaxe tug tub Ya‑i le zej zog kws nyob huv Kile‑a, hab kaav taag nrho lub xeev Akau kws nyob huv Npasaa tebchaws, huvsw muaj rau caum lub moos luj kws muaj ntsaa loog hab muaj tej laag rooj loog tooj lab. 14Intau tug tub Ahinanta kaav Mahana‑i tebchaws. 15Ahima‑a kaav Nathali tebchaws, nwg tau yuav Xalaumoo tug ntxhais Npaxema ua quaspuj. 16Husai tug tub Npa‑ana kaav Asaw tebchaws hab lub moos Npe‑alau. 17Palu‑a tug tub Yehausafa kaav Ixakha tebchaws. 18Ela tug tub Sime‑i kaav Npeeyamee tebchaws. 19Uli tug tub Kenpaw kaav Kile‑a tebchaws, yog tebchaws kws thau cov Amaulai tug vaajntxwv Xihoo hab Npasaa tug vaajntxwv Aus kaav. Muaj tuab tug num tswv kaav lub tebchaws nuav xwb.

Xalaumoo nplua nuj hab muaj tswvyim

20Cov Yixayee hab cov Yuta muaj coob kawg cuag nkaus le tej xuab zeb ntawm ntug havtxwv. Puab muaj noj muaj haus tau zoo nyob xyiv faab hlo. 21Xalaumoo kaav taag nrho tej tebchaws txwj nrho tug dej Yufeti moog txug ncua cov Filixatee lub tebchaws hab moog txug ncua Iyi nrwm teb. Puab suavdawg coj hov txhua chaw tuaj them se rua Xalaumoo hab zwm rua nwg taag swm neej kws nwg tseed muaj txujsa nyob.
22Xalaumoo tej zaub mov mas ib nub yog cov moov mog zoo zoo peb caug khaula, cov moov mog ntxhwb rau caum khaula, 23kaum tug nyuj rog rog fwb huv nkuaj, neeg nkaum tug nyuj tom tshaav zaub, ib puas tug yaaj. Dua le hov muaj muas lwj, kauv seb, kauv lab hab qab rog rog, 24tsua qhov nwg kaav taag nrho tej tebchaws moog txug tug dej Yufeti saab nub poob, txwj ntawm Thixa moog txug Kaxa, hab nwg kaav taag nrho tej vaajntxwv kws nyob dej Yufeti saab nub poob huvsw. Vaajntxwv nyob sab tug quas yeeg rua xwm faab puam meem. 25Cov Yuta hab cov Yixayee nyob tso sab quas lug txwj ntawm Ntaaj moog txug ncua Npe‑awsenpa, txhua tug nyag nyob nraim ntxoo huv qaab nyag tej txwv maab txwv cua taag Xalaumoo swm neej. 26Xalaumoo tseed muaj plaub vaam lub nkuaj kaw plaub vaam tug neeg hai tsheb ua rog. Nwg muaj cov tub rog caij neeg ib vaam ob txheeb leej. 27Cov num tswv hov npaaj zaub mov xaa moog rua Xalaumoo hab rua txhua tug kws lug koom Xalaumoo lub rooj mov, nyag xaa lawv le nyag lub hli. Puab tsw tseev ib yaam daabtsw tu ncua le. 28Puab xaa qeb xaa quav nyaab tuaj rua tej neeg hai tsheb hab tej neeg caij, puab coj tuaj rua txhua lub chaw kws teem ca npaum le kws has ca rua puab lawd.
29Vaajtswv pub plaab plaw tswvyim kev txawj ntse rua Xalaumoo ntau kawg le hab pub nwg muaj taab faab hab kev paub npaum nkaus le tej xuab zeb ntawm ntug havtxwv. 30Xalaumoo tej plaab plaw tswvyim ntau dua cov tuabneeg saab nub tuaj tej tswvyim hab ntau dua cov Iyi tej tswvyim huvsw. 31Nwg muaj tswvyim hab txawj ntse dua luas lwm tug huvsw, ntse dua Etha kws yog cum Exalas, hab Hemaa hab Khakhau hab Ntanta kws yog Mahoo cov tub. Nwg lub moo nrov nchaa quas lug moog thoob plhawv txhua lub tebchaws kws nyob ib ncig. 32Nwg has peb txheeb nqai paaj lug hab ib txheeb tswb zaaj nkauj. 33Nwg has txug tej xyoob ntoo taag nrho tej ntoo cab huv Lenpanoo moog txug tej zaub txwg theem kws tuaj ntawm tej ntsaa loog. Nwg kuj has txug tej tsaj qus tej naag noog hab tej tsaj kws nkaag hab tej ntseg. 34Muaj tuabneeg tuaj huv txhua haiv tuabneeg tuaj noog Xalaumoo tej tswvyim, hab tuaj ntawm txhua tug vaajntxwv huv nplajteb nuav kws tau nov moo txug Xalaumoo tej tswvyim.