1

Cog lug yuav pub Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv

1Au The‑aufila, thawj phoo ntawv hov kuv has txug txhua yaam kws Yexu chiv ua hab qhuab qha 2moog txug nub kws nwg raug coj moog sau ntuj lawm, yog ua qaab kws nwg nkaw lug huv Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv rua cov tubkhai kws nwg xaiv ca lawd. 3Thaus nwg raug kev tswm txom taag lawm Yexu lug tshwm rua puab pum, muaj tsoob zeej timkhawv ntau yaam qha tas nwg muaj txujsa nyob. Nwg tshwm rua puab pum rua ncua swjhawm plaub caug nub hab tau has txug Vaajtswv lub tebchaws. 4Thaus nwg tseed nrug puab nyob ua ke nwg kuj nkaw lug rua puab tas, “Tsw xob tawm huv Yeluxalee moog tassws nyob tog yaam kws leej Txwv cog lug tas yuav pub lawv le mej nov kuv has lawd. 5Yauhaa coj ua kevcai raus huv dej, tassws tshuav tsw ntev mej yuav ua kevcai raus huv Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv.”

Yexu raug coj moog sau ntuj

6Thaus puab tuaj txoos ua ke, puab txawm nug Yexu tas, “Tug Tswv, koj yuav muab lub tebchaws rov rua cov Yixayee kaav zag nuav lov?” 7Nwg has rua puab tas, “Tsw txug mej yuav paub lub caij lub nyoog kws leej Txwv teem ca lawv le nwg muaj fwjchim teem. 8Tassws mej yuav tau txais fwjchim rua thaus Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv nqeg lug rua sau mej, hab mej yuav ua timkhawv has txug kuv huv lub nroog Yeluxalee hab thoob plawg lub xeev Yutia hab lub xeev Xamali hab moog thoob qaab ntuj kawg.” 9Thaus Yexu has le nuav taag lawd, nwg txawm raug coj moog sau ntuj rua puab saib ntsoov, hab muaj fuab laum nkaus nwg pluj plag ntawm puab qhov muag lawm. 10Thaus puab tseed saib quas ntsoov rua sau ntuj rua thaus Yexu nce moog, txawm muaj ob tug yawm naav tsoog tsho dawb paug lug sawv ntawm puab ib saab, 11hab has tas, “Cov tuabneeg Kalilai 'e, ua caag mej yuav sawv saib ntsoov rua sau ntuj? Tug Yexu nuav kws raug coj ncaim mej moog rua sau ntuj lawm, nwg yuav rov lug ib yaam nkaus le kws mej pum nwg nce moog rua sau ntuj ntaag.”

Xaiv tug kws nyob Yutas chaw

12Tes puab txawm nqeg peg lub roob Txwv Aulib rov qaab moog rua Yeluxalee. Lub roob hov nyob ze Yeluxalee, ncua kev hov deb npaum le kws tso cai moog tau rua nub Xanpatau. 13Thaus puab moog rua huv lub nroog lawm puab txawm nce moog rua txheej tsev sau yog chaav kws puab nyob, yog Petu, Yauhaa, Yakaunpau hab Anru, Fili hab Thauma, Npathaulaumai hab Mathai, Afe‑a tug tub Yakaunpau hab Ximoo kws yog ib tug Xelaute. 14Puab suavdawg txawm koom ib lub sab swv zug thov Vaajtswv, hab muaj cov quaspuj hab Maivlag kws yog Yexu nam hab Yexu cov kwv koom ua ke.
15Thaus ntawd Petu sawv tseeg huv plawv cov kwvtij kws nyob ua ke ntawd huvsw kwvlaam muaj ib puas neeg nkaum leej, hab nwg has tas, 16“Cov kwvtij 'e, yeej los yuav tsum tav lawv le Vaajtswv txujlug kws Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv kuas Tavi lub qhov ncauj has txug Yutas kws coj cov kws nteg Yexu kev, 17vem tub suav tas nwg yog peb cov hab muaj feem ua tej num nuav.” 18(Tug hov coj cov nqe kws ndav nwg ua phem hov moog yuav ib daim teb, mas nwg poob rua huv daim teb hov ntsawm nwg lub plaab tawg ua nyuv tawm taag huvsw. 19Txhua tug kws nyob huv Yeluxalee yeej paub tej xwm txheej nuav, thaaj aav hov txhad raug hu lawv le puab le lug has tas Akhentama kws txhais has tas Teb Ntshaav.) 20“Muaj lug sau ca rua huv phoo Ntawv Nkauj has tas,
  “ ‘Ca nwg lub chaw nyob nyob do cuas,
   tsw kheev leejtwg nyob huv.’
hab has tas,
  ‘Thov kuas muaj dua ib tug
   lug nyob nwg chaw ua num.’
21Vem le nuav ib tug huv cov kws nrug nraim peb nyob rua ncua swjhawm kws Yexu tseed moog moog lug lug huv peb, 22yog txwj thaus Yauhaa muab Yexu ua kevcai raus dej moog txug nub kws Yexu raug muab coj ncaim peb moog sau ntuj lawm, mas ib tug huv cov tuabneeg nuav yuav tsum nrug peb ua timkhawv txug qhov kws Yexu caj sawv rov lug.”
23Puab txhad tawm npe ob leeg, tug ib yog Yauxej kws hu ua Npaxanpa hab kuj hu ua Yuxatha, tug ob yog Mathia. 24Tes puab txawm thov Vaajtswv has tas, “Tug Tswv kws paub txhua tug tuabneeg lub sab, thov qha tshwm rua peb paub tas ob tug nuav koj xaiv tug twg 25lug tuav teg num nuav hab ua tubkhai nyob Yutas lub chaw kws nwg muab tso tseg es moog nyob rua lub chaw kws yeej yog nwg le.” 26Puab txhad rhu ntawv mas rhu tau Mathia. Nwg txhad raug xaiv lug nrug kaum ib tug tubkhai ntawd.