1

1Povlauj, Xivana hab Timaute has lug moog rua pawg ntseeg huv lub moos Thexalaunika huv Vaajtswv kws yog peb leej Txwv hab huv tug Tswv Yexu Kheto. 2Thov Vaajtswv txujkev hlub hab txujkev sab tug ntawm Vaajtswv kws yog leej Txwv hab ntawm tug Tswv Yexu Kheto nrug nraim mej.

Kev txav txem thaus Yexu rov lug

3Cov kwvtij, peb yuav tsum ua Vaajtswv tsaug tsw tu txug mej lawv le kws tswm nyog vem mej txujkev ntseeg luj hlub hab mej txhua tug txujkev sws hlub luj zuj zug. 4Yog le nuav peb txhad khaav rua Vaajtswv cov pawg ntseeg txug qhov kws mej ua sab ntev thev hab khaav txug mej txujkev ntseeg rua thaus mej raug txhua yaam kev tswm txom hab raug ceblaaj txom nyem.
5Qhov nuav kuj ua rua pum meej tas Vaajtswv txav txem ncaaj nceeg hab qha tas mej tswm nyog nyob Vaajtswv lub tebchaws kws mej saamswm raug txom nyem vem yog saib rua lub tebchaws ntawd. 6Vaajtswv yeej ncaaj nceeg, nwg yuav muab txujkev tswm txom pauj rua cov kws tswm txom mej, 7hab pub mej cov kws raug kev tswm txom hov tau nrug peb su kaaj sab, rua thaus tug Tswv Yexu nrug nwg cov tubkhai kws muaj fwjchim tshwm sau ntuj nrug suavtawg lug. 8Nwg yuav rau txem rua cov kws tsw paub Vaajtswv hab rua cov kws tsw noog peb tug Tswv Yexu txuj xuv zoo. 9Puab yuav raug txem yog qhov kws puab puam tsuaj moog ib txhws hab raug ncaim ntawm tug Tswv lub xubndag hab ntawm nwg tug zug kws muaj fwjchim ci ntsaa ab, 10rua nub kws nwg lug txais koob meej huv nwg cov xuv dawb hab ua lub chaw phemfwj rua huv txhua tug kws ntseeg hab huv mej vem mej ntseeg peb tej lug timkhawv.
11Vem le nuav peb txhad thov Vaajtswv tsw tu paab mej kuas Vaajtswv ua rua mej tswm nyog qhov kws nwg hu mej ntawd hab thov kuas nwg swv nwg tug fwjchim ua txhua yaam kws mej npaaj sab ca hab tej num kws lug ntawm mej txujkev ntseeg kuas tav, 12sub peb tug Tswv Yexu lub npe txhad tau koob meej huv mej hab mej tau koob meej huv nwg, lawv le peb tug Vaajtswv hab tug Tswv Yexu Kheto txujkev hlub.