1

Yawmsaub hu Yelemi

1Nuav yog Yelemi kws yog Hikhiya tug tub tej lug. Nwg yog ib tug pov thawj kws nyob huv lub moos Anathau huv Npeeyamee tebchaws. 2Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi rua xyoo kaum peb kws Amoo tug tub Yauxiya ua vaajntxwv kaav Yuta tebchaws, 3hab rua thaus Yauxiya tug tub Yehauyakhi ua vaajntxwv kaav Yuta, moog txug xyoo kaum ib kws Yauxiya tug tub Xentekhiya kws ua vaajntxwv kaav Yuta, hab moog txug thaus Yeluxalee raug nteg rua lub tswb hlis.
4Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas,
  5“Kuv tub paub koj ua ntej kws
   kuv tswm koj rua huv lub plaab,
  hab thaus koj tsw tau yug huv plaab lug
   kuv tub muab koj cais ca rua kuv lawm,
  kuv tub tsaa koj ua tug cev kuv le lug
   rua ib tsoom tebchaws.”
6Tes kuv has tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub, saib maj, kuv tsw paub has le caag txhad zoo tsua qhov kuv tseed hluas.” 7Yawmsaub txhad has rua kuv tas,
  “Tsw xob has tas koj tseed hluas,
   tsua qhov koj yuav tsum moog txug
   txhua tug kws kuv khaiv koj moog,
  kuv has le caag rua koj
   koj yuav tsum has le ntawd.
  8Tsw xob ntshai puab vem kuv nrug nraim koj
   hab yuav cawm koj.
  Yawmsaub has le nuav ntaag.”
9Tes Yawmsaub txawm cev teg kov kuv lub qhov ncauj hab has rua kuv tas,
  “Saib maj, kuv muab kuv tej lug
   rua huv koj lub qhov ncauj.
  10Nub nua kuv tsaa koj nyob sau
   ib tsoom tuabneeg hab ib tsoom tebchaws,
  koj yuav muab dob hab muab ua kuas pob taag,
   muab ua puam tsuaj hab muab rhuav tshem pov tseg,
   hab muab tswm hab muab cog.”
11Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, “Yelemi 'e, koj pum daabtsw?” Kuv teb tas, “Kuv pum ib ceg txwv duaj deg.” 12Mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Koj pum tseeb lawm, tsua qhov kuv zuv rawv kuv tej lug txhad ua tau kuas tav.” 13Yawmsaub has lug tuaj rua kuv zag ob tas, “Koj pum daabtsw?” Kuv teb tas, “Kuv pum ib lub laujkaub saamswm npau qaij saab peg tuaj.”
14Mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Xwm txheej phem yuav tawm plawg saab peg tuaj rua sau cov tuabneeg suavdawg kws nyob huv lub tebchaws nuav. 15Saib maj, kuv saamswm hu txhua haiv tuabneeg huv tej tebchaws saab peg suavdawg tuaj.” Yawmsaub has le nuav ntaag. “Puab yuav tuaj txug hab yuav txawb puab tej zwm txwv rua ntawm txujkev kws nkaag rua huv Yeluxalee lub rooj loog hab vej puag ncig Yeluxalee tej ntsaa loog hab Yuta tej moos huvsw. 16Kuv yuav has kuv tej lug teem txem rua kuv haiv tuabneeg vem puab tej kev limham huvsw kws tso kuv tseg. Puab hlawv xyaab xyeem rua luas tej daab hab pe hawm tej kws puab txhais teg ua ca. 17Koj ca le sa hlaab khov kho ntawm duav, ca le sawv tseeg hab has txhua yaam kws kuv has rua koj lawm rua puab noog. Tsw xob ntshai puab, kuv txhad tsw ua rua koj ntshai taab meeg puab. 18Saib maj, nub nua kuv muab koj ua lub nroog ruaj khov hab ua ncej hlau hab ua ntsaa loog tooj lab tawm tsaam lub tebchaws huvsw hab tawm tsaam Yuta tej vaajntxwv hab cov thawj hab cov pov thawj hab cov pejxeem huv lub tebchaws nuav. 19Puab yuav tawm tsaam koj tassws kov tsw yeej koj, vem kuv nrug nraim koj hab yuav cawm koj dim.” Yawmsaub has le nuav ntaag.