1

1Povlauj, kws yog Yexu Kheto tug tubkhai lawv le Vaajtswv lub sab nyam rua tej lug cog tseg kws muaj txujsa huv Yexu Kheto, 2has moog rua kuv tug tub Timaute kws kuv hlub. Thov txujkev hlub, txujkev khuvleej hab txujkev sab tug ntawm leej Txwv Vaajtswv hab ntawm Yexu Kheto kws yog peb tug Tswv nrug nraim koj.

Muaj sab xwb rua txuj xuv zoo

3Kuv ua Vaajtswv tsaug tug kws kuv muaj lub sab dawb paug ua koom rua ib yaam le kuv tej laug ua, rua thaus kuv ncu txug koj huv kuv tej lug thov nruab nub mo ntuj. 4Thaus kuv ncu txug koj tej kua muag, kuv xaav pum koj txhad ua rua kuv zoo sab kawg. 5Kuv ncu txug koj txujkev ntseeg tuaj nruab sab, yog txujkev ntseeg kws koj tais Lau‑i xub muaj hab koj nam Yuni muaj, mas nwgnuav kuv ntseeg tas kuj muaj nyob huv koj hab. 6Vem le nuav kuv txhad xaav has dua ib zag rua koj tas yaam kws Vaajtswv pub rua koj rua thaus kuv muab teg npuab, koj ca le ua kuas cig hlub tuaj, 7vem Vaajtswv tsw pub lub sab ntshai rua peb tassws pub lub sab muaj fwjchim hab kev hlub hab kev tswj yug tug kheej rua peb.
8Vem le nuav koj tsw xob txaaj muag ua timkhawv txug peb tug Tswv hab tsw xob txaaj muag txug kuv kws raug kaw vem yog ua nwg teg num, tassws ca le koom nrug kuv vaam khom Vaajtswv tug fwjchim thev kev txom nyem rua txuj xuv zoo. 9Vaajtswv yog tug cawm peb dim hab hu peb ntawm txujkev dawb huv, tsw yog lawv le tej num kws peb ua tassws lawv le Vaajtswv xaav tseg lawm, hab lawv le nwg txujkev hlub kws nwg pub rua peb huv Yexu Kheto ua ntej chiv keeb thau u lug 10hab nwgnuav ua tshwm kuas pum tseeb ntawm qhov kws peb tug Cawmseej Yexu Kheto tshwm lug, yog tug kws rhuav tshem txujkev tuag kuas pluj taag hab ua kuas txujsa hab qhov kws tsw txawj tuag tshwm lug ntawm txuj xuv zoo. 11Txuj xuv zoo ntawd mas kuv raug tsaa ua tug tshaaj tawm hab ua tug tubkhai hab ua tug qhuab qha, 12kuv txhad raug kev txom nyem le nuav. Tassws kuv tsw txaaj muag vem tas kuv paub tug kws kuv ntseeg hab ntseeg ruaj tas nwg muaj peevxwm tsom kwm yaam kws kuv muab cob rua nwg moog txug nub kws teem ca. 13Ca le xyum lawv le tej lug qha raug cai kws koj tau nov ntawm kuv hab nyob huv txujkev ntseeg hab txujkev hlub kws muaj huv Yexu Kheto. 14Ca Vaaj Ntsuj Plig dawb huv kws nyob huv peb paab koj tuav rawv yaam tswm txaj kws muab cob rua koj lawd.
15Koj kuj paub tas txhua tug kws nyob huv lub xeev Axia kuj ncaim kuv moog taag lawm, huv puab cov hov kuj muaj Fikela hab Hawmaukene. 16Thov tug Tswv khuvleej Aunexifaula tsev tuabneeg tsua qhov nwg pheej txhawb kuv tug zug. Nwg tsw txaaj muag rua kuv txuj saw hlau le, 17vem thaus nwg tuaj txug lub nroog Loo nwg swv zug nrhav kuv kuas ntswb le. 18Thov tug Tswv pub kuas nwg tau txais tug Tswv txujkev khuvleej rua nub kawg. Nwg ua koom rua kuv huv lub moos Efexau npaum le caag mej kuj paub lawm.