1

Rau txim rau tej tebchaws uas nyob ib ncig Yixayee

1No yog Amau uas yog ib tug yug yaj hauv lub moos Thekhau‑a tej lus uas nws tau pom ntsig txog cov Yixayee rau thaum Uxiya ua vajntxwv kav Yuda tebchaws thiab Yau‑as tus tub Yelaunpau‑as ua vajntxwv kav Yixayee tebchaws ua ntej uas ntuj qeeg ob xyoos. 2Nws hais tias,
  “Yawmsaub lub suab nyooj laws
   hauv Xi‑oo tuaj,
  thiab nws tsa lub suab nrov
   hauv Yeluxalees tuaj.
  Cov uas yug yaj tej tshav zaub qhuav tag,
   lub ncov roob Khamee tuag tshav.”

  3Yawmsaub hais li no tias,
  “Qhov uas Damaxaka ua txhaum
   peb zaug tag los ua plaub zaug thiab,
   kuv yuav tsis tso qhov uas rau txim tseg li,
  rau qhov lawv tau muab
   thob log hlau luam Kile‑a.
  4Vim li no kuv yuav tso hluavtaws los
   rau saum Haxa‑ee lub tsev,
  mas hluavtaws yuav kub
   Npeehada tej chaw ruaj khov.
  5Kuv yuav lov Damaxaka tej las rooj pov tseg,
   thiab rhuav tshem cov neeg
   tawm hauv lub hav Avee mus,
  thiab ntiab tus uas tuav rawv tus cwj kav
   hauv lub moos Npe‑edee tawm mus.
  Cov pejxeem hauv Alas tebchaws yuav raug
   poob tebchaws mus rau lub moos Khi.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  6Yawmsaub hais li no tias,
  “Qhov uas lub moos Kaxa ua txhaum
   peb zaug tag los ua plaub zaug thiab,
   kuv yuav tsis tso qhov uas rau txim tseg li,
  rau qhov lawv kuav cov pejxeem huvsi
   tawm tebchaws coj mus cob rau cov Edoo.
  7Vim li no kuv yuav tso hluavtaws los
   rau saum Kaxa tej ntsa loog,
  mas hluavtaws yuav kub
   Kaxa tej chaw ruaj khov.
  8Kuv yuav rhuav tshem cov neeg
   tawm hauv lub moos Asadau mus
  thiab ntiab tus uas tuav rawv tus cwj kav
   hauv lub moos Akheloo tawm mus.
  Kuv yuav tig kiag kuv txhais tes
   tawm tsam lub moos Ekhoo,
  mas cov Filixatee uas tseem tshuav
   yuav puam tsuaj tag huvsi.”
   Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.

  9Yawmsaub hais li no tias,
  “Qhov uas lub nroog Thailab ua txhaum
   peb zaug tag los ua plaub zaug thiab,
   kuv yuav tsis tso qhov uas rau txim tseg li,
  rau qhov lawv kuav cov pejxeem huvsi
   tawm tebchaws coj mus cob rau cov Edoo,
  lawv tsis nco txog
   tej lus cog tseg sib raug zoo.
  10Vim li no kuv yuav tso hluavtaws los
   rau saum Thailab tej ntsa loog,
  mas hluavtaws yuav kub Thailab
   tej chaw ruaj khov.”

  11Yawmsaub hais li no tias,
  “Qhov uas cov Edoo ua txhaum
   peb zaug tag los ua plaub zaug thiab,
   kuv yuav tsis tso qhov uas rau txim tseg li,
  rau qhov lawv tau xuas riam xuas ntaj
   raws caum lawv tus kwv,
   thiab tso plhuav txojkev khuvleej pov tseg,
  lawv txojkev chim muaj tsis tu li,
   thiab lawv npau taws vog mus ib txhis.
  12Vim li no kuv yuav tso hluavtaws los
   rau saum lub moos Themas,
  thiab hluavtaws yuav kub
   lub moos Npauxa tej chaw ruaj khov.”

  13Yawmsaub hais li no tias,
  “Qhov uas cov Asmoo ua txhaum
   peb zaug tag los ua plaub zaug thiab,
   kuv yuav tsis tso qhov uas rau txim tseg li,
  rau qhov lawv tau muab tej pojniam
   uas suab menyuam tej plab
   phua hauv Kile‑a,
  xwv lawv thiaj li nthuav
   lawv lub tebchaws dav tuaj.
  14Vim li no kuv yuav zes taws
   rau lub moos Lanpa tej ntsa loog,
  mas hluavtaws yuav kub lub moos ntawd
   tej chaw ruaj khov,
  thiab yuav muaj lub suab qw nrov
   rau hnub uas ua rog,
  thiab yuav muaj cua daj cuab dub ntsawj
   rau hnub uas muaj khaub zeeg cua.
  15Lawv tus vajntxwv thiab nws cov thawj
   yuav ua ke raug poob tebchaws.”
   Yawmsaub hais li no ntag.